35. Zobowiązania wobec klientów

  31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania wobec ludności 135 410 367 128 675 561
Depozyty terminowe 71 079 630 69 228 283
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 64 039 511 59 219 213
Pozostałe zobowiązania 291 226 228 065
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 51 213 728 40 932 868
Depozyty terminowe 23 032 660 16 068 233
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 22 447 227 19 416 337
Otrzymane kredyty i pożyczki 3 924 099 3 421 704
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 829 114 856 124
Pozostałe zobowiązania 980 628 1 170 470
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 9 134 366 4 778 337
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 5 679 394 4 018 030
Depozyty terminowe 3 435 443 740 995
Pozostałe zobowiązania 19 529 19 312
Razem 195 758 461 174 386 766

Według segmentu klienta 31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania wobec klientów, w tym:    
bankowości detalicznej i prywatnej 128 269 113 122 331 368
korporacyjne 42 606 510 30 295 632
małych i średnich przedsiębiorstw 20 122 652 17 475 288
otrzymane kredyty i pożyczki 3 924 099 3 421 704
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 829 114 856 124
pozostałe zobowiązania 6 973 6 650
Razem 195 758 461 174 386 766
 

Struktura zobowiązań przedstawiona w nocie obejmuje następującą segmentację:

  • zobowiązania wobec ludności obejmują bankowość detaliczną i prywatną,
  • zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych obejmują segment klienta korporacyjnego (z wyłączeniem klienta budżetowego), segment małych i średnich przedsiębiorstw, segment klienta rynku mieszkaniowego,
  • zobowiązania wobec jednostek budżetowych obejmują segment klienta korporacyjnego – klient budżetowy.