52. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Kompensowanie składnika aktywów i zobowiązań finansowych jest dokonywane tylko w przypadku, gdy Grupa posiada ważny tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty ujętych kwot i zamierza się rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Z zapisów paragrafu 42 MSR 32 wynika między innymi, że aby kompensata była możliwa, tytuł prawny nie może być uwarunkowanywystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości.

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

31.12.2015 RazemAktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 9 767 054 4 354 185 5 412 869
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (6 916) (6 916) -
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 9 760 138 4 347 269 5 412 869
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 3 631 779 3 631 779 -
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 2 794 948 2 794 948 -
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 836 831 836 831 -
Kwota netto 6 128 359 715 490 5 412 869

31.12.2015 RazemZobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 5 657 820 4 631 683 1 026 137
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (6 916) (6 916) -
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 5 650 904 4 624 767 1 026 137
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 4 072 660 4 048 592 24 068
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 2 794 948 2 794 948 -
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 1 277 712 1 253 644 24 068
Kwota netto 1 578 244 576 175 1 002 069

31.12.2014 RazemAktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 5 814 597 5 503 745 310 852
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (8 923) (8 923) -
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 5 805 674 5 494 822 310 852
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 4 875 714 4 875 714 -
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 4 094 094 4 094 094 -
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 781 620 781 620 -
Kwota netto 929 960 619 108 310 852

31.12.2014 RazemZobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 6 709 718 5 554 064 1 155 654
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (8 923) (8 923) -
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 6 700 795 5 545 141 1 155 654
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 5 262 583 5 257 067 5 516
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 4 094 094 4 094 094 -
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 1 168 489 1 162 973 5 516
Kwota netto 1 438 212 288 074 1 150 138