Centrum pobrańRemove from your basket
Poprzednie raportyRemove from your basket
Skonsolidowany Rachunek Zysków I StratRemove from your basket
Podstawowe wskaźniki finansoweRemove from your basket
56. Zarządzanie ryzykiem kredytowymRemove from your basket
Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Zasady zarządzania ryzykiemRemove from your basket
Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Strategia na lata 2013 – 2015 PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Wydarzenia 2015Remove from your basket
17. Wypłacone dywidendy z podziałem na akcjeRemove from your basket
Działalność PKO Banku Polskiego SA – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PKORemove from your basket
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA – rys historycznyRemove from your basket
Najważniejsze wydarzenia 2015 rokuRemove from your basket
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczejRemove from your basket
Organizacja i kierunki rozwoju Grupy KapitałowejRemove from your basket
Polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej BankuRemove from your basket
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w Kapitale WłasnymRemove from your basket
Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów PieniężnychRemove from your basket
7. Przychody i koszty z tytułu odsetekRemove from your basket
18. Kasa, środki w Banku CentralnymRemove from your basket
42. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymaneRemove from your basket
55. Zarządzanie ryzykiem w Grupie KapitałowejRemove from your basket
76. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychRemove from your basket
Otoczenie makroekonomiczneRemove from your basket
Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Adekwatność kapitałowaRemove from your basket
Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnegoRemove from your basket
Statut PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu władz BankuRemove from your basket
Pozostałe informacjeRemove from your basket
Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w WarszawieRemove from your basket
Współpraca międzynarodowaRemove from your basket
Ryzyko kredytoweRemove from your basket