Adekwatność kapitałowa

Adekwatność kapitałowa to proces mający na celu zapewnienie, iż poziom ryzyka, które Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA podejmuje w związku z rozwojem działalności biznesowej, może zostać pokryty posiadanym kapitałem, biorąc pod uwagę określony poziom tolerancji na ryzyko oraz horyzont czasowy. Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje w szczególności przestrzeganie obowiązujących regulacji organów nadzorczych i określonego w Grupie Kapitałowej poziomu tolerancji na ryzyko oraz proces planowania kapitałowego, w tym politykę pozyskiwania źródeł.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, kapitału na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Proces zarządzania adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

 • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
 • monitorowanie, raportowanie, prognozowanie i limitowanie adekwatności kapitałowej,
 • dokonywanie alokacji kapitału wewnętrznego na obszary biznesowe, segmenty klienta oraz spółki Grupy Kapitałowej dla celów analiz rentowności,
 • wykorzystywanie narzędzi wpływających na poziom adekwatności kapitałowej (w tym: narzędzi wpływających na poziom funduszy własnych, skalę pomniejszeń funduszy własnych oraz wielkość portfela kredytowego).

Podstawową regulacją obowiązującą w procesie oceny adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zwane dalej „Rozporządzenie CRR”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank spełnia wymagania dotyczące miar adekwatności kapitałowej określone w Rozporządzeniu CRR.

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2015 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej limitów nadzorczych.

Adekwatność kapitałowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej wzrósł o 1,6 p.p. do poziomu 14,61% co wynikało głównie z podjęcia działań wpływających na zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem (AWR).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku fundusze własne Grupy Kapitałowej wzrosły o 2 348 259 tys. PLN głównie wskutek zaliczenia do funduszy części zysku netto Banku za rok 2014 oraz braku wypłaty dywidendy.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Grupa Kapitałowa wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dot. następujących rodzajów ryzyka:

 • kredytowego – metodą standardową,
 • operacyjnego: dla Banku – zgodnie z podejściem wskaźnika bazowego (BIA) w zakresie działalności oddziału Banku w Republice Federalnej Niemiec oraz zgodnie z podejściem zaawansowanym (AMA) w zakresie pozostałej działalności prowadzonej przez Bank, a dla spółek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją ostrożnościową – zgodnie z podejściem BIA,
 • rynkowego – metodami podstawowymi.

Łączny wymóg w zakresie funduszy własnych Grupy Kapitałowej składa się z sumy wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu:

 1. ryzyka kredytowego, w tym ryzyka kredytowego kontrahenta,
 2. ryzyka rynkowego,
 3. ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (CVA),
 4. ryzyka w odniesieniu do ekspozycji wobec kontrahenta centralnego (CCP),
 5. ryzyka rozliczenia i dostawy,
 6. ryzyka operacyjnego.

Wymogi kapitałowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

Spadek wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego (łącznie z korektą CVA) w 2015 roku o 0,2 mld PLN, wynikał głównie z podjęcia przez Bank działań wpływających na zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem (AWR). Najistotniejszym źródłem

przeprowadzonej optymalizacji była poprawa jakości danych, głównie poprzez uwzględnienie w kategorii ekspozycji detalicznych klientów MŚP spełniających kryteria segmentacji oraz przegląd zobowiązań pozabilansowych, w tym weryfikację przypisywanych wag ryzyka produktu.

Spadek wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z kwoty 759 milionów PLN (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku) do ok. 663 milionów PLN (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku) wynika głównie z zakończenia procesu połączenia Banku z Nordea Bank Polska SA.