Podstawowe wskaźniki finansowe

Rezultatem wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2015 roku jest ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

  31.12.2015 31.12.2014 Zmiana 2015-2014
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów)* 1,0% 1,4% -0,4 p.p.
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych)* 9,0% 12,4% -3,4 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów)* 56,6% 47,1% 9,5 p.p.
Marża odsetkowa (wynik odsetkowy/średni stan aktywów oprocentowanych)* 3,0% 3,6% -0,6 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości** 6,6% 6,9% -0,3 p.p.
Koszt ryzyka*** -0,72% -0,96% 0,3 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 14,6% 13,0% 1,6 p.p.

* Pozycje rachunku zysków i strat przyjęte do obliczenia wskaźników ujmują okres 4 ostatnich kwartałów (ujęcie roczne), natomiast pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ujmują średnią z 5 ostatnich wartości kwartalnych odpowiednich pozycji aktywów i pasywów.  

** Obliczony poprzez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto.  

*** Obliczony poprzez podzielenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom za okres 12 m-cy przez średnie saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz pośrednich okresów kwartalnych