42. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane

42.1 Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy do objęcia papierów wartościowych)

Emitent papierów wartościowych z gwarancją przejęcia emisji Rodzaj gwarantowanychpapierów wartościowych Zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne Okresobowiązywaniaumowy
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku      
Spółka A obligacje korporacyjne 1 950 000 31.12.2020
Spółka B obligacje korporacyjne 1 055 000 31.07.2020
Spółka C obligacje korporacyjne 342 700 15.06.2022
Spółka D obligacje korporacyjne 80 600 31.12.2022
Spółka E obligacje korporacyjne 60 000 23.11.2021
Spółka F obligacje korporacyjne 28 224 31.12.2029
Spółka G obligacje korporacyjne 17 900 31.12.2026
Spółka H obligacje korporacyjne 4 424 31.01.2016
Spółka I obligacje korporacyjne 3 403 30.09.2030
Razem   3 542 251  
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku      
Spółka B obligacje korporacyjne 1 055 000 31.07.2020
Spółka C obligacje korporacyjne 1 049 000 15.06.2022
Spółka D obligacje korporacyjne 91 700 31.12.2022
Spółka J obligacje korporacyjne 50 000 19.12.2022
Razem   2 245 700  

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

42.2 Zobowiązania umowne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 178 899 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 200 662 tysięcy PLN).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 50 278 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 96 772 tysięcy PLN).

42.3 Udzielone zobowiązania finansowe

według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
Linie i limity kredytowe    
dla podmiotów finansowych 2 306 177 533 975
dla podmiotów niefinansowych 36 157 856 34 540 558
dla podmiotów budżetowych 4 080 379 3 258 574
Razem 42 544 412 38 333 107
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 30 513 878 27 730 846

42.4 Udzielone zobowiązania gwarancyjne

  31.12.2015 31.12.2014
Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 7 555 837 9 248 321
dla podmiotów finansowych 85 504 160 298
dla podmiotów niefinansowych 7 463 037 9 066 109
dla podmiotów budżetowych 7 296 21 914
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje korporacyjne krajowe 5 430 649 4 516 150
dla podmiotów niefinansowych 4 930 649 4 514 050
dla podmiotów finansowych 500 000 2 100
Udzielone akredytywy 1 838 101 702 768
dla podmiotów niefinansowych 1 838 000 702 768
dla podmiotów budżetowych 101 -
Udzielone gwarancje i poręczenie gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 143 646 17 278
Udzielone gwarancje i poręczenie - obligacje komunalne krajowe dla podmiotów budżetowych 59 320 55 008
Razem 15 027 553 14 539 525
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 378 395 1 942 582

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.

Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w nocie 40 „Rezerwy”.

42.5 Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

31 grudnia 2015 roku

  Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcydo 1 roku włącznie Powyżej 1 rokudo 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 28 969 262 814 785 3 746 741 2 897 444 6 116 180 42 544 412
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 1 415 091 1 604 025 2 220 096 9 113 673 674 668 15 027 553
Razem 30 384 353 2 418 810 5 966 837 12 011 117 6 790 848 57 571 965

31 grudnia 2014 roku

  Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcydo 1 roku włącznie Powyżej 1 rokudo 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 23 931 316 958 392 4 627 057 3 832 809 4 983 533 38 333 107
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 225 396 1 336 294 2 552 934 8 595 674 1 829 227 14 539 525
Razem 24 156 712 2 294 686 7 179 991 12 428 483 6 812 760 52 872 632

42.6 Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

Według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
Finansowe 505 350 2 004 673
Gwarancyjne* 6 831 132 4 725 751
Razem 7 336 482 6 730 424

* Pozycja pozabilansowe zobowiązania otrzymane gwarancyjne zawiera głównie gwarancje w ramach programu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – gwarancja de minimis.

W wyniku postanowień Umowy zobowiązujących Grupę Kapitałową Nordea Bank AB (publ) do partycypacji w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego, PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank AB (publ) w dniu 1 kwietnia 2014 roku zawarły umowę dotyczącą podziału ryzyka kredytowego („Umowa Podziału Ryzyka”), zgodnie z którą Nordea Bank AB (publ) ponosić będzie w okresie 4 lat od dnia zamknięcia transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego, czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka.

W ramach prac związanych z rozliczeniem transakcji Bank dokonał wyceny Umowy Podziału Ryzyka w oparciu o przeprowadzaną analizę prawdopodobieństwa przepływów środków pieniężnych wynikających z Umowy. Oszacowana wartość oczekiwana wynosi zero.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zestawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.