Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA – rys historyczny

Grupa PKO Banku Polskiego SA umacnia swoją pozycję lidera polskiej bankowości, oferując usługi klientom detalicznym jak i instytucjonalnym już od 97 lat.

1919-1938 1. Dekretem podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego i założyciela oraz pierwszego prezesa Huberta Lindego została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
2. Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, działająca pod kontrolą i z gwarancją państwa.
3. W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
4. Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
5. Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao SA) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii zagranicznej przekaz dewiz do kraju.
6. Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego - co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora raza większy niż gotówkowy.
1939-1945   Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
1949-1988 1. Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
2. Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, zostały one objęte gwarancją państwa.
3. Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
4. Powszechna Kasa Oszczędności została włączona do struktury NBP z zachowaniem tożsamości Banku (1975 rok).
5. Powszechna Kasa Oszczędności została wydzielona z Narodowego Banku Polskiego (1988 rok).
1991-2000 1. W statucie nadanym Bankowi przez Radę Ministrów oficjalnie pojawiła się nazwa Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP. Powołana została pierwsza Rada Nadzorcza PKO BP.
2. Bank został jedynym wspólnikiem Inbudex Sp. z o.o. (obecnie Qualia Development Sp. z o.o.) spółki deweloperskiej realizującej za pośrednictwem spółek zależnych określone przedsięwzięcia.
3. Został uruchomiony pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
4. Rozpoczęła działalność spółka PKO TFI SA założona przez PKO BP i Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) SA. Od 2009 roku Bank jest jedynym właścicielem Spółki.
5. PKO BP i Bank Handlowy w Warszawie SA utworzyły spółkę PKO BP BANKOWY PTE SA. Od 2003 roku Bank jest jedynym właścicielem Spółki.
6. Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA (obecnie PKO Leasing SA). Spółka wspólnie ze swoją spółką zależną świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
7. PKO BP i Bank Śląski SA utworzyły spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA. Od 2001 roku do 2013 roku Bank posiadał 100% akcji Spółki.
8 W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.
2002-2009 1. Bank przejął Inteligo Financial Services SA, spółkę świadczącą usługi zapewniające utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych obsługujących systemy bankowe, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
2. Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK SA. Spółka jest zarejestrowana i działa na Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 99,5655% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
3. W 2004 roku miał miejsce debiut giełdowy Banku- na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 zł wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 zł.
4. Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring SA.
5. W ramach oferty publicznej z prawem poboru została z sukcesem przeprowadzona emisja 250 000 000 akcji serii D, w wyniku której został podwyższony kapitał zakładowy Banku z 1 000 000 000 zł do 1 250 000 000 zł (2009 rok).
2010-2014 1. PKO Bank Polski SA (poprzez spółkę zależną PKO Finance AB) wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR oraz obligacje na rynek amerykański w wysokości 1,0 mld USD, które stały się papierami benchmarkowymi dla podmiotów polskich, a także  emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej.
2 Zatwierdzona została strategia na lata 2013-2015 "PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy", której założenia pozwolą na umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmantach rynku.
3 PKO Bank Polski SA wyznaczył nowy standard płatności mobilnych - IKO - innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych .
4 PKO Bank Polski SA podpisał umowę dotyczącą dwudziestoletniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i w związku z tym dokonał sprzedaży znaczącej części udziałów w spółce eService Sp. z o.o.
5 Utworzony został PKO Bank Hipoteczny, którego dzialaność obejmuje udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych oraz emisja długoterminowych listów zastawnych.
6 PKO Bank Polski SA nabył akcje Nordea Bank Polska SA, „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" SA oraz Nordea Finance Polska SA, a także portfel wierzytelności wobec klientów korporacyjnych. W październiku nastąpiła fuzja prawna banków.
2015 1. Rozpoczęcie działalności PKO Banku Hipotecznego SA w celu zapewnienia bezpiecznej struktury finansowania długoterminowego portfela kredytów hipotecznych.
2. Ekspansja na rynki zagraniczne poprzez utworzenia pierwszej zagranicznej placówki korporacyjnej PKO Banku Polskiego we Frankfurcie nad Menem.
3. Zakończenie fuzji z Nordea Bank Polska SA. Integracja z Nordea bank Polska SA była najszybciej przeprowadzonym procesem fuzji w Polsce, co potwierdziło wysoką sprawność operacyjną Banku i wysokie kompetencje całej organizacji.
4. Utworzenie spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA.
5. Uruchomienie zainicjowanego przez Bank nowego systemu płatności BLIK (na bazie aplikacji IKO) , który stał się standardem rynkowym.