Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu władz Banku

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

Stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego SA

Lp. Imię i nazwisko Liczba akcji na dzień 31.12.2015 r. Nabycie Zbycie Liczba akcji na dzień 31.12.2014 r.
I. Zarząd Banku    
1. Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 11 000 1 000 0 10 000
2. Piotr Alicki, Wiceprezes Zarządu Banku 2 627 0 0 2 627
3. Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
4. Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku 4 500 0 0 4 500
5. Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
6. Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu Banku 512 0 0 512
7. Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku 3 000 0 0 3 000
II. Rada Nadzorcza Banku    
1. Jerzy Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
2. Mirosław Czekaj, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
3. Małgorzata Dec-Kruczkowska, Sekretarz Rady Nadzorczej Banku* 0 x x x
4. Zofia Dzik, członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
5. Krzysztof Kilian, członek Rady Nadzorczej Banku* 0 x x x
6. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
7. Piotr Marczak, Członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
8. Marek Mroczkowski, Członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0

*) członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie pełnili funkcji na dzień 31.12.2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadali akcji i udziałów w spółkach powiązanych z PKO Bankiem Polskim SA rozumianych jako zależne, współzależne i stowarzyszone.