Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w Kapitale Własnym

2015 Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem
    Kapitały rezerwowe Inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały            
    Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe Udziały w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne              
                               
Nota 41                              
1 stycznia 2015 roku 1 250 000 18 802 387 1 070 000 3 474 127 1 006 31 046 5 204 (8 976) 23 374 794 (192 692) (60 658) 3 254 122 27 625 566 (10 015) 27 615 551
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych - - - - - - - - - - 3 254 122 (3 254 122) - - -
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - (1 192) 139 600 (62 861) (3 583) 71 964 (23 809) - 2 609 564 2 657 719 (8 357) 2 649 362
Zysk netto - - - - - - - - - - - 2 609 564 2 609 564 (8 311) 2 601 253
Pozostałe dochody całkowite - - - - (1 192) 139 600 (62 861) (3 583) 71 964 (23 809) - - 48 155 (46) 48 109
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał - 1 908 787 - 62 264 - - - - 1 971 051 - (1 971 051) - - - -
31 grudnia 2015 roku 1 250 000 20 711 174 1 070 000 3 536 391 (186) 170 646 (57 657) (12 559) 25 417 809 (216 501) 1 222 413 2 609 564 30 283 285 (18 372) 30 264 913
2014 Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem
    Kapitały rezerwowe Inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały            
    Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe Udziały w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne              
Nota 41                              
1 stycznia 2014 roku 1 250 000 16 760 686 1 070 000 3 469 107 (54) (57 797) (125 593) (7 676) 21 108 673 (129 420) (306 230) 3 229 793 25 152 816 1 509 25 154 325
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych - - - - - - - - - - 3 229 793 (3 229 793) - - -
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - 1 060 88 843 130 797 (1 300) 219 400 (63 272) - 3 254 122 3 410 250 (11 524) 3 398 726
Zysk netto - - - - - - - - - - - 3 254 122 3 254 122 (11 306) 3 242 816
Pozostałe dochody całkowite - - - - 1 060 88 843 130 797 (1 300) 219 400 (63 272) - - 156 128 (218) 155 910
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał - 2 041 701 - 5 020 - - - - 2 046 721 - (2 046 721) - - - -
Wypłacona dywidenda - - - - - - - - - - (937 500) - (937 500) - (937 500)
31 grudnia 2014 roku 1 250 000 18 802 387 1 070 000 3 474 127 1 006 31 046 5 204 (8 976) 23 374 794 (192 692) (60 658) 3 254 122 27 625 566 (10 015) 27 615 551