Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA, Grupa Kapitałowa Banku, Grupa Kapitałowa) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną za największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej. PKO Bank Polski SA (Bank), podmiot dominujący Grupy Kapitałowej jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji.

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. Bank wyróżnia się na polskim rynku bankowym wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają Bankowi stabilny i bezpieczny rozwój. PKO Bank Polski SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym na poziomie 17,9% (depozyty) i 17,8% (kredyty). Bank jest liderem polskiego rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, kart płatniczych oraz wartości kredytów hipotecznych.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz usług agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi finansowe i windykacyjne.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. na terenie Ukrainy, jak również poprzez spółki zależne PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB na terenie Szwecji oraz w Niemczech przez oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego SA (PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland) uruchomiony w 2015 roku. 

Przez cały okres działalności systematycznie budowany jest prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów stanowią ważny element identyfikacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, dlatego konsekwentnie podejmowane są działania w celu ugruntowania jej postrzegania jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz dbających o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Mimo silnej konkurencji rynkowej Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych. Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zwiększenie w 2015 roku portfela kredytowego brutto o 6% do poziomu 198,7 mld PLN i osiągnięcie 22,9% udziału rynkowego w kredytach dla osób prywatnych, natomiast zobowiązania wobec klientów osiągnęły na koniec 2015 roku poziom 195,8 mld PLN, dzięki czemu Grupa Kapitałowa utrzymała wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,9%.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2015 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 277 placówek oraz 881 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz z wprowadzonego nowego standardu płatności mobilnych – IKO. Do dyspozycji klientów PKO Banku Polskiego SA pozostaje stale rosnąca liczba bankomatów – na koniec 2015 roku było ich 3 196.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2015 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło ponad 29 tys. etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo-edukacyjna służyła budowaniu profesjonalnego i lojalnego zespołu pracowników, który świadczy coraz wyższy standard obsługi klientów oraz osiąga wysokie efekty pracy.

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w latach 2011-2015

  2015 2014 2013 2012
przekształcone*
2011
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)          
Suma bilansowa 266 940 248 701 199 231 193 151 190 748
Kapitał własny 30 265 27 616 25 154 24 436 22 822
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 190 414 179 497 149 623 143 483 141 634
Zobowiązania wobec klientów 195 758 174 387 151 904 146 194 146 474
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)          
Zysk netto 2 609,6 3 254,1 3 229,8 3 739 3 807
Wynik z tytułu odsetek 7 029 7 523 6 722 8 089 7 609
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 851 2 934 3 006 2 917 3 101
Wynik na działalności biznesowej 10 665 11 147 10 707 11 622 11 142
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 476) (1 899) (2 038) (2 325) (1 930)
Ogólne koszty administracyjne (6 036) (5 245) (4 623) (4 683) (4 411)
Wskaźniki finansowe          
ROA netto 1,0% 1,4% 1,6% 2,0% 2,1%
ROE netto 9,0% 12,4% 13,2% 16,0% 17,5%
C/I 56,6% 47,1% 43,2% 40,3% 39,6%
Marża odsetkowa 3,0% 3,6% 3,7% 4,7% 4,6%
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości 6,6% 6,9% 8,2% 8,9% 8,0%
Koszt ryzyka -0,72% -0,96% -1,31% -1,45% -1,30%
Łączny współczynnik kapitałowy 14,6% 13,0% 13,6% 12,9% 12,4%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego SA (w tys.) 8 982 8 894 8 451 8 173 8 234
Ludność 8 538 8 431 8 024 7 761 7 822
Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 449 415 401 400
Klienci korporacyjni 14 14 12 12 11
Dane operacyjne          
Liczba placówek PKO Banku Polskiego SA (w szt.) 1 277 1 319 1 186 1 198 1 199
Liczba zatrudnionych (w etatach) 29 220 29 032 27 387 28 556 28 924
Liczba rachunków bieżących w PKO Banku Polskim SA (w tys. szt.) 6 621 6 660 6 318 6 220 6 146
Informacje o akcjach          
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN) 34 163 44 700 49 275 46 125 40 150
Liczba akcji (w mln szt.) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Cena akcji (w PLN) 27,33 35,76 39,42 36,90 32,12
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni) 0,00 0,75 1,80 1,27 1,98

*Dane porównywalne z 2013 rokiem.