Pozostałe informacje

Udzielone zobowiązania pozabilansowe

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych PKO Banku Polskiego SA na koniec 2015 roku wyniósł 2 301,2 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku wzrósł o 1 037,7 mln PLN.

Z ogólnej kwoty udzielonych zobowiązań pozabilansowych największe pozycje dotyczą spółek:

 • PKO Leasing SA – 1 396,7 mln PLN,
 • PKO BP Faktoring SA – 522,3 mln PLN.

Wszystkie ww. transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo znajdują się w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok.

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2015 roku wyniósł 3,1 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2014 spadł o 2,8 mln PLN. Największa kwota udzielonego zobowiązania pozabilansowego dotyczy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z. o. o. (2,0 mln PLN).

Nabycie akcji własnych

W terminie objętym raportem PKO Bank Polski SA nie nabywał akcji własnych na własny rachunek.

Informacje o działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dane w tys. PLN Zysk/strata przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata po opodatkowaniu Liczba pracowników w etatach
W państwach członkowskich UE:        
PKO Finance AB 2 409 -544 1 864 0
W państwach trzecich:        
Grupa KREDOBANK SA 24 171 -5 255 18 916 2 043

Dane finansowe pochodzą ze sprawozdań finansowych ww. Spółek sporządzonych zgodnie z MSSF obowiązujących w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

W spółkach PKO Finance AB pełnienie funkcji przez członków Zarządu odbywa się na podstawie stosunku korporacyjnego.

Znaczące umowy oraz istotne umowy z bankiem centralnym lub organami nadzoru

W 2015 roku PKO Bank Polski SA informował w raportach bieżących o wszystkich umowach zawartych z klientami, w których łączna wartość świadczeń wynikających z umów wieloletnich zawartych z poszczególnym klientem spełniała kryteria, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

W 2015 roku Bank nie zawierał istotnych umów z bankiem centralnym ani organami nadzoru.

Na dzień sporządzenia sprawozdania PKO Bankowi Polskiemu SA nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 12 września 2014 roku KREDOBANK SA zawarł z Narodowym Banku Ukrainy „Porozumienie dotyczące poprawy rentowności działania KREDOBANK SA”, którego głównymi punktami jest zmniejszenie do poziomu poniżej 10% udziału aktywów zaliczonych zgodnie z klasyfikacją Narodowego Banku Ukrainy do kategorii wątpliwe lub stracone oraz zwiększenie kapitału statutowego KREDOBANK SA. W 2015 roku Narodowy Bank Ukrainy udzielił KREDOBANK SA zezwolenia na spłatę przed terminem pożyczki podporządkowanej, udzielonej przez PKO Bank Polski SA, w kwocie 15 mln USD i przeznaczenie środków na podwyższenie kapitału zakładowego KREDOBANK SA. We wrześniu 2015 roku pożyczka podporządkowana została spłacona, a w listopadzie 2015 roku PKO Bank Polski SA opłacił objęcie 33 mld akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej w wysokości 330 mln UAH.

Według stanu na koniec 2015 roku KREDOBANK SA spełnił wszystkie zobowiązania wynikające z zawartego porozumienia – oficjalne potwierdzenie zostanie wydane na podstawie ostatecznych sprawozdań finansowych za 2015 rok.

Publikowane prognozy dotyczące wyników finansowych za 2015 rok

PKO Bank Polski SA nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych na 2015 rok.

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania finansowe i gwarancyjne wyniosły 57 572,0 mln PLN, z czego 73,9% stanowiły zobowiązania o charakterze finansowym. Ogółem dynamika udzielonych zobowiązań finansowych i gwarancyjnych ukształtowała się na poziomie 8,9% r/r, głównie w efekcie wzrostu udzielonych zobowiązań finansowych podmiotom niefinansowym.

Udzielone zobowiązania pozabilansowe (w mln PLN)

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana (w mln PLN) Zmiana(%)
Udzielone zobowiązania finansowe: 42 544,4 38 333,1 4 211,3 11,0%
podmioty finansowe 2 306,2 534,0 1 772,20 4,3x
podmioty niefinansowe 36 157,9 34 540,6 1 617,3 4,7%
podmioty budżetowe 4 080,4 3 258,6 821,8 25,2%
w tym: nieodwołalne 30 513,9 27 730,8 2 783,0 10,0%
Udzielone zobowiązania gwarancyjne: 15 027,6 14 539,5 488,0 3,4%
podmioty finansowe 729,2 179,7 549,5 4,1x
podmioty niefinansowe 14 231,7 14 282,9 (51,2) -0,4%
podmioty budżetowe 66,72 76,92 (10,2) -13,3%
Razem 57 572,0 52 872,6 4 699,3 8,9%

Zaciągnięte kredyty i umowy pożyczek, gwarancji i poręczeń 

W 2015 roku PKO Bank Polski SA nie zaciągnął żadnych kredytów i pożyczek, a także nie otrzymał gwarancji i poręczeń nie dotyczących działalności operacyjnej PKO Banku Polskiego SA.

W 2015 roku KREDOBANK SA nie zaciągnął żadnych kredytów, pożyczek, a także nie otrzymał gwarancji i poręczeń niedotyczących działalności operacyjnej tego banku.

Umowy o subemisje oraz gwarancje udzielone podmiotom zależnym

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku emisje obligacji PKO Leasing SA (spółki zależnej od Banku) regulowała Umowa Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji z dnia 10 listopada 2011 roku, zgodnie z którą maksymalna wartość programu wynosi 600 mln PLN.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje na łączną kwotę 365 mln PLN, w tym w portfelu PKO Banku Polskiego SA znajdowały się 24 sztuki obligacji o wartości 0,24 mln PLN a pozostałe obligacje zostały sprzedane na rynku wtórnym.

W 2015 roku PKO Bank Polski SA:

 • udzielił spółce PKO Leasing SA dwóch gwarancji do wysokości 44 mln EUR każda na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z tytułu spłaty kredytu, gwarancja została wystawiona na okres do dnia 14 września 2024 roku,
 • udzielił spółce PKO Leasing SA gwarancji do wysokości 57,5 mln EUR na rzecz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) z tytułu spłaty kredytu, gwarancja została wystawiona na okres do dnia 30 września 2023 roku,
 • udzielił spółce PKO Leasing SA gwarancji do wysokości 489 tys. PLN z tytułu najmu powierzchni biurowej; gwarancja została wystawiona na okres do dnia 30 czerwca 2018 roku,
 • udzielił spółce PKO Leasing SA gwarancji do wysokości 30 tys. PLN z tytułu najmu powierzchni biurowej; gwarancja została wystawiona na okres do dnia 8 grudnia 2020 roku,
 • przedłużył czas obowiązywania oraz podwyższył wartość gwarancji udzielonej spółce PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z tytułu najmu powierzchni biurowej, gwarancja do wysokości 215 tys. EUR została wystawiona na okres do 30 kwietnia 2016 roku. 

Wystawione tytuły egzekucyjne

W 2015 roku PKO Bank Polski SA wystawił 4 939 bankowych tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 951,6 mln PLN, 2,2 mln CHF oraz 0,3 mln EUR.

W przypadku KREDOBANK SA prawo ukraińskie nie przewiduje wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych w rozumieniu polskiego Prawa bankowego. Zgodnie z prawem ukraińskim dochodzenie wierzytelności bankowych przed sądem prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego i Kodeksu postępowania gospodarczego.

PKO Bank Hipoteczny SA w 2015 roku nie wystawił bankowych tytułów egzekucyjnych.

Dokonane zwolnienia z długu

W Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku zmniejszenie odpisów aktualizujących z tytułu spisania kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosło 1 233 mln PLN.

W I kwartale 2015 roku PKO Bank Polski SA  dokonał umorzenia 8 250 tys. USD pożyczki udzielonej spółce Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz 8 284 tys. USD pożyczki udzielonej spółce Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. , a także odsetek należnych od wyżej wymienionych pożyczek (tj. wartości pożyczek, jaka pozostała do spłaty). Umorzenia zostały przeprowadzone na wniosek Spółek z uwagi na sytuację gospodarczą Ukrainy, w tym w szczególności na postępującą dewaluację hrywny powodującą brak możliwości uzyskania przez Spółki wpływów z odzysków wierzytelności w UAH na poziomie niezbędnym do spłaty pożyczek otrzymanych od Banku oraz ograniczenia Narodowego Banku Ukrainy w zakresie wymiany walut oraz transferu waluty zagranicę.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, łączna wartość postępowań sądowych (procesów), w których Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (łącznie z Bankiem) są pozwanym wynosiła 638 019 tysięcy PLN, w tym 45 792 tysiące PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie (na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 427 555 tysięcy PLN), a kwota łącznej wartości postępowań sądowych (procesów) z powództwa Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (łącznie z Bankiem) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 697 041 tysięcy PLN, w tym 92 680 tysięcy PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie, głównie związanych z windykacją kredytów udzielonych przez KREDOBANK SA (na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 767 505 tysięcy PLN).

Bank oraz spółki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PKO Banku Polskiego SA.

Prokury, posiedzenia Zarządu oraz realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w Banku było 6 prokurentów.

Uchwałą nr 593/D/2015 Zarządu z dnia 7 września 2015 roku sprawie odwołania oraz udzielenia prokur odwołano dotychczasowe 7 prokur i udzielono 6 prokur łącznych. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 października 2015 roku zmieniono informacje dotyczące prokurentów Banku (wykreślono Pana Marka Wieczorkiewicza) i zmieniono (w związku ze zmianą Statutu Banku we wrześniu 2015 roku, w tym § 21 dotyczący składania oświadczeń woli w imieniu Banku) zapis w KRS dotyczący rodzaju prokury tj. prokura łączna, upoważnia każdego z prokurentów do działania łącznie z członkiem Zarządu lub innym prokurentem.

W dniu 23 września 2015 roku członek Rady Nadzorczej Pani Mirosława Boryczka zrezygnowała z funkcji członka Rady Nadzorczej. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 listopada 2015 roku zmiana w składzie Rady Nadzorczej została wpisana do KRS Banku.

W 2015 roku odbyły się 52 posiedzenia Zarządu Banku, a Zarząd Banku podjął 857 uchwał.

Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd, mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki, zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania Zarządu.

Czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w najbliższej perspektywie wpływać będą procesy gospodarcze, jakie będą zachodzić w Polsce i w gospodarce światowej oraz reakcje na nie rynków finansowych. Duże znaczenie dla przyszłych wyników będzie mieć polityka stóp procentowych realizowana przez Radę Polityki Pieniężnej, a także przez inne największe banki centralne. Szczegółowe przewidywania dotyczące tendencji w gospodarce zawarte są w niniejszym sprawozdaniu w punkcie 2.7.

Podatek od aktywów bankowych jest istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na sytuację Banku oraz całego sektora finansowego i gospodarki. Dodatkowe obciążenie podatkowe przyczyni się do spadku zysku netto Banku i sektora w 2016 roku, a w perspektywie średnioterminowej do zmniejszenia potencjału akcji kredytowej branży i rentowności kapitałów własnych, w tym głównie banków posiadających najniższą rentowność aktywów oraz jednocześnie najwyższą dźwignię kapitałową..

Bank jako członek Visa Europe Limited znajduje się w gronie beneficjentów transakcji nabycia akcji spółki Visa Europe Limited przez Visa Inc. Szacunkowy udział Banku (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu „earn out”) ma wynieść 88 875 tysięcy EUR, (co stanowi równowartość 378 741 tysięcy PLN według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2015 roku), w tym  66 167 tysięcy EUR zostanie opłacone gotówką, a 22 708 tysięcy EUR akcjami Visa Inc. Powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie m.in. w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu Transakcji oraz ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków Visa Europe Limited. Ostateczne rozliczenie kwot należnych Bankowi nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku. Możliwa jest dodatkowa odroczona płatność typu „earn-out” płatna w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia transakcji, ale jej faktyczna wartość aktualnie nie jest możliwa do określenia. Dodatkowo przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA będzie również wywierała wpływ sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy, na terenie której działają spółki z Grupy Kapitałowej Banku: KREDOBANK SA oraz spółki świadczące usługi finansowe i windykacyjne. W lutym 2015 roku doszło do znacznej deprecjacji ukraińskiej hrywny w stosunku do walut obcych, w tym do polskiego złotego. Od początku marca 2015 roku, po decyzji o istotnym podniesieniu referencyjnych stóp procentowych na Ukrainie obserwowane jest zahamowanie deprecjacji hrywny. Ustawa Rady Najwyższej Ukrainy o przewalutowaniu kredytów udzielonych osobom fizycznym i częściowym ich umorzeniu według kursu sprzed kryzysu została zawetowana przez Prezydenta Ukrainy. Prace nad ustawą nadal są kontynuowane - w lutym 2016 roku powstał nowy projekt, który zakłada restrukturyzację kredytów hipotecznych w walutach obcych, zaciągniętych na nabycie jednego mieszkania, zmianę waluty kredytu według kursu obowiązującego na dzień takiej restrukturyzacji oraz częściowe spisanie kwoty restrukturyzowanych wierzytelności.

Prowadzona jest bieżąca analiza w kontekście wpływu sytuacji gospodarczo-politycznej w tym powyższego przewalutowania, na wyniki finansowe i ryzyko pogorszenia jakości aktywów Grupy Kapitałowej na Ukrainie. PKO Bank Polski SA kontynuuje działania mające zapewnić bezpieczne funkcjonowanie swoich spółek na Ukrainie m.in. poprzez wzmocnienie działań nadzorczych, w tym monitorowanie kształtowania się wymogów regulacyjnych określonych przez Narodowy Bank Ukrainy.

Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie sprawozdawczym

PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym działającym na terenie całego kraju i jego działalność podlega takim samym wahaniom sezonowym, jak cała polska gospodarka. Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA również nie wykazuje istotnych cech sezonowości lub cykliczności.

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej zostały opisane w punkcie 4 niniejszego sprawozdania Zarządu.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

W 2015 roku PKO Bank Polski SA informował w raportach bieżących o wszystkich umowach zawartych z klientami, w których łączna wartość świadczeń wynikających z umów wieloletnich zawartych z poszczególnym klientem spełniała kryteria, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

W 2015 roku jednostki zależne PKO Banku Polskiego SA nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W 2015 roku PKO Bank Polski SA świadczył na warunkach rynkowych na rzecz jednostek powiązanych (podporządkowanych) usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania lokat, udzielania kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, udzielania gwarancji i bieżących operacji wymiany oraz oferowania jednostek uczestnictwa funduszy, produktów

leasingowych, produktów faktoringowych i produktów ubezpieczeniowych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Jednocześnie świadczył na rzecz PKO Banku Hipotecznego SA usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych, realizacji czynności obsługi posprzedażowej tych kredytów oraz czynności wspomagających w ramach umowy outsourcingowej.  Wynajmował powierzchnię biurową wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej Banku oraz wspólnie ze spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. świadczył usługi rozliczania transakcji płatniczych.

Zestawienie znaczących transakcji PKO Banku Polskiego SA z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec Banku według stanu na 31 grudnia 2015 roku zostało przedstawione w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

W 2015 roku jednostki zależne PKO Banku Polskiego SA nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

 1. W dniu 9 stycznia 2016 roku spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA uruchomiła pierwszą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA, którzy są posiadaczami kart kredytowych. Proponowane ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. W dniu 13 lutego 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń od utraty dochodu dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w PKO Banku Polskim SA, a w dniu 15 lutego 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz utraty dochodu dla klientów PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne.
 2. W dniu 20 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie przez PKO Bank Polski SA 5 000 akcji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda i cenie emisyjnej równej 4 400 PLN każda, tj. za łączną kwotę równą 22 000 tysięcy PLN. Wyżej wymienione podwyższenie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (zmiana statutu) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. W dniu 26 stycznia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny SA sfinalizował kolejny transfer kredytów hipotecznych z PKO Banku Polskiego SA na łączną kwotę 251 279 tysięcy PLN.
 4. W dniu 29 stycznia 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki PKO BP Finat Sp. z o.o. z kwoty 107 302 500 PLN do kwoty 32 302 500 PLN poprzez umorzenie 750 000 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, należących do jedynego wspólnika – PKO Banku Polskiego SA.
 5. W dniu 3 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Qualia Hotel Management Sp. z o.o. i spółki Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. oraz wspólnicy spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. podjęli uchwały dotyczące połączenia wyżej wymienionych Spółek. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. oraz spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. (jako spółek przejmowanych) na spółkę Qualia Hotel Management Sp. z o.o. (jako spółkę przejmującą). Wyżej wymienione połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 lutego 2016 roku.
 6. W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik.
  Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 lutego 2016 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę.
  Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Piotra Sadownika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę  na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.
 7. W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Banku.
  Przyjęte zmiany dotyczyły  między innymi sposobu powoływania członków Zarządu Banku. W miejsce postanowienia Statutu (§ 15 ust. 1 pkt 8), zgodnie z którym Rada Nadzorcza powołuje  i odwołuje członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, zgodnie z przyjętą uchwałą powołanie takie nie będzie następować na wniosek Prezesa Zarządu.
  Poprzez przyjęcie uchwały NWZ wykreślono ze Statutu postanowienie, zgodnie z którym członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów (§ 19 ust. 4 Statutu).
  Zgodnie z przyjętą zmianą § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działalności Banku ustalać będzie Regulamin Zarządu, zatwierdzany zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 11 lit a) tiret 1 przez Radę Nadzorczą.
  Zmiana § 23 ust. 3 służy wskazaniu stałej osoby, która prowadzić będzie prace Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu albo braku wyznaczenia zastępcy podczas nieobecności osób kierujących pracami Zarządu.
  Zmiany wejdą w życie w  dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
 8. W dniu 29 stycznia 2016 roku Bank zawarł z kontrahentem („Kontrahent” lub „Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającą nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio „Gwarancja” i „Umowa Gwarancji”).
  Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją wynosi łącznie 5 034 581 272 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego SA w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego SA wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 24 000 000 PLN. Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.
 9. W dniu 29 lutego 2016 roku Bank zawarł z kontrahentem („Kontrahent” lub „Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającą nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio „Gwarancja” i „Umowa Gwarancji”).
  Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją wynosi łącznie 1 203 770 723 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego SA w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego SA wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 26 000 000 PLN. Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.
  Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Kontrahentem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 6 238 351 995 PLN. Umowy Gwarancji stanowią największą z umów zawartych przez Bank z Kontrahentem lub podmiotami zależnymi od Kontrahenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Oświadczenia Zarządu

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

 • roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej wynik finansowy,
 • roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok liczy 100 kolejno ponumerowanych stron.

Podpisy wszystkich członków Zarządu

01.03.2016 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu .............................. (podpis)
01.03.2016 Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu .............................. (podpis)
01.03.2016 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu .............................. (podpis)
01.03.2016 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu .............................. (podpis)
01.03.2016 Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu .............................. (podpis)
01.03.2016 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu ............................. (podpis)
01.03.2016 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu ............................. (podpis)