Skonsolidowany Rachunek Zysków I Strat

  Nota 2015 2014
Działalność kontynuowana      
Przychody z tytułu odsetek 7 9 657 763 10 737 431
Koszty z tytułu odsetek 7 (2 629 168) (3 214 500)
Wynik z tytułu odsetek   7 028 595 7 522 931
Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 3 598 330 3 901 936
Koszty z tytułu prowizji i opłat 8 (747 702) (968 430)
Wynik z tytułu prowizji i opłat    2 850 628 2 933 506
Przychody z tytułu dywidend 9 10 658 6 511
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 10 40 577 75 188
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 11 87 747 150 050
Wynik z pozycji wymiany   369 094 235 797
Pozostałe przychody operacyjne 12 574 640 570 779
Pozostałe koszty operacyjne 12 (297 116) (348 198)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto    277 524 222 581
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 13 (1 475 918) (1 898 670)
Ogólne koszty administracyjne 14 (6 036 270) (5 245 141)
Wynik z działalności operacyjnej   3 152 635 4 002 753
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach   38 115 31 810
Zysk brutto   3 190 750 4 034 563
Podatek dochodowy 15 (589 497) (791 747)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)   2 601 253 3 242 816
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli   (8 311) (11 306)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej    2 609 564 3 254 122

Zysk na jedną akcję 16    
– podstawowy z zysku za okres (PLN)   2.09 2.60
– rozwodniony z zysku za okres (PLN)   2.09 2.60
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.)   1 250 000 1 250 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.)   1 250 000 1 250 000

Działalność zaniechana

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA nie prowadziła w latach 2015 i 2014 działalności zaniechanej.