Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

  Nota 2015 2014
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)   2 601 253 3 242 816
Inne dochody całkowite   48 109 155 910
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   51 692 157 210
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 22 (77 607) 161 478
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych 15 14 746 (30 681)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto   (62 861) 130 797
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto 25 171 281 110 437
Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 15 (31 681) (21 594)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto   139 600 88 843
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   (23 855) (63 490)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej 27 (1 192) 1 060
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat    (3 583) (1 300)
Zyski i straty aktuarialne/ Rozliczenie z tytułu akcji, netto   (3 583) (1 300)
Zyski i straty aktuarialne, brutto   (4 491) (1 537)
Podatek odroczony 15 908 237
Dochody całkowite netto, razem   2 649 362 3 398 726
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:   2 649 362 3 398 726
akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA   2 657 719 3 410 250
udziałowców niesprawujących kontroli   (8 357) (11 524)