18. Kasa, środki w Banku Centralnym

  31.12.2015 31.12.2014
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 9 854 137 7 772 859
Gotówka 3 889 658 3 965 456
Inne środki 69 56
Razem 13 743 864 11 738 371

Rezerwa obowiązkowa

Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy referencyjnej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku oprocentowanie to wynosiło 1,35% a na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 1,8%.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 15 909 tysięcy PLN w tym 5 792 tysięcy PLN stanowią zabezpieczenie transakcji SWAP walutowy w KREDOBANKU oraz 10 117 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 11 440 tysięcy PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środki te prezentowane są jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki na rachunku bieżącym w Banku Centralnym, gotówka i inne są w całości traktowane jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych.