Organizacja i kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 49 spółek zależnych bezpośrednio lub pośrednio.