Polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej Banku

Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 28 marca 1994 roku (z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikom Banku przysługują następujące składniki wynagrodzeń:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
  • premie i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Wynagrodzenia zasadnicze oraz przyznawane pracownikom świadczenia dodatkowe są kształtowane w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizę wynagrodzeń rynkowych w sektorze bankowym.

W zależności od wielkości zatrudnienia zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania lub w umowach o pracę lub tylko w umowach o pracę. Dodatkowo w KREDOBANK SA funkcjonuje Układ zbiorowy zawarty z Komitetem Związków Zawodowych – w 2015 roku została zawarta nowa Umowa na lata 2015-2017.

Istotne zmiany, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń

W 2015 roku weszły w życie zmiany dostosowujące system motywacyjny MRT (Material Risk Takers- członków zarządu i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka banku) do wymogów CRD IV, w szczególności wyodrębniono wykaz MRT w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe z Rozporządzenia nr 604/2014.

W pozostałych elementach systemu premiowania pracowników Banku przekształcono funkcjonujący wcześniej filar premiowy PPI (Program Premii Indywidualnych) w PPBiz (Program Premii Biznesowych), dzięki czemu powstała możliwość nadawania i rozliczania zespołowych celów biznesowych.