Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2014 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji wartość nomimanlna 1 akcji Wartość serii wg wartości nominalnej
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 zł 312 500 000 zł
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 zł 197 500 000 zł
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 zł 105 000 000 zł
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 zł 385 000 000 zł
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 zł 250 000 000 zł
    1 250 000 000   1 250 000 000 zł

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31 grudnia 2015 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego SA

Akcjonariusze  Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ (pp.) 
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 392 406 277 31,39% -1,96
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1) 83 952 447 6,72% 83 952 447 6,72% 0,00
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny)2) 64 594 448 5,17% 64 594 448 5,17% 0,00
Pozostali akcjonariusze3) 733 534 125 58,68% 709 046 828 56,72% 1,96
Ogółem 1 250 000 000 100,00% 1 250 000 000 100,00% 0,00

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE (aktualnie Nationale-Nederlanden OFE) po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.

3) w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień 31.12.2015 r. posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podpisaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku porozumienia, na mocy którego nastąpiło przekazanie przez Skarb Państwa na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 24 487 297 akcji PKO Banku Polskiego SA tytułem podwyższenia funduszu statutowego BGK. Po rozliczeniu ww. transakcji w dniu 28 sierpnia 2015 roku udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się o 1,96% do poziomu 29,43%.