Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Kurs i obroty akacjami PKO Banku Polskiego SA w okresie 31.12.2004 – 30.12.2015

Zmiana  kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle indeksu WIG 20 w okresie 01.01.2005 - 30.12.2015 (31.12.2004=100 %)

Strategia PKO Banku Polskiego SA ukierunkowana jest na budowanie długoterminowej wartości dla Akcjonariuszy poprzez umacnianie przewagi konkurencyjnej, stałe podnoszenie efektywności, inwestycje w nowe technologie oraz podnoszenie satysfakcji Klientów. W strategii na lata 2012 – 2015 Bank zrealizował zdecydowaną większość zakładanych celów strategicznych w zakresie:

 • istotnej poprawy jakości aktywów i spadku kosztów ryzyka,
 • wzrostu udziałów rynkowych w kredytach i depozytach poprzez rozwój organiczny i akwizycje,
 • utrzymania satysfakcji klientów powyżej średniej w sektorze,
 • zapewnienia adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie,
 • wzmocnienia miar płynności.

Wyłącznie dwa z siedmiu kluczowych celów strategicznych tj. zwrot na kapitale (ROE) oraz wskaźnik koszty/dochody (C/I) zostało zrealizowanych poniżej celu. Niemniej zarówno ROE, jak i C/I kształtowały się w 2015 roku w PKO Banku Polskim SA istotnie lepiej niż średnio w sektorze. Na niższe niż planowane wartości tych celów w stosunku do zamierzeń wpłynęły czynniki zewnętrzne w postaci przede wszystkim:

 • skokowego spadku rynkowych stóp procentowych w Polsce do najniższego od ponad 25 lat poziomu, który przełożył się w sektorze oraz w Banku na istotny spadek marży i wyniku odsetkowego. PKO Bank Polski SA posiada najbezpieczniejszą i efektywną w długim okresie strukturę finansowania w postaci stabilnych depozytów klientów indywidualnych, lecz posiadają one taką charakterystykę, że powodują - poprzez terminy zapadalności oraz udział środków bieżących – podwyższą wrażliwość Banku na zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. O efektywnym zarządzaniu tym ryzykiem świadczy nadal jeden z najwyższych w sektorze poziomów marż i wyników odsetkowych, które dzięki optymalizacji struktury bilansu oraz rozwojowi akcji kredytowej były w poszczególnych kwartałach 2015 roku w trendzie wzrostowym.
 • podwojeniu w ciągu 3 lat kosztów opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • spadkiem z poziomu 1,7% do 0,2% opłat interchange z tytułu płatności kartowych.

Pomimo tak istotnych zmian w otoczeniu rynkowym w ostatnich trzech latach, PKO Bank Polski SA osiągnął w IV kwartale 2015 roku skonsolidowany zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 11% po wyłączeniu jednorazowych kosztów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie. Zwrot na kapitale w tej wysokości był w całym okresie realizacji strategii powyżej kosztu kapitału wskazywanego przez analityków rynkowych, a tym samym zapewniał w sensie ekonomicznym budowanie wartości dla akcjonariuszy. Zysk ekonomiczny nie przełożył się na wartość rynkową PKO Banku Polskiego SA, widoczny w spadku akcji na GPW w Warszawie.

Główne czynniki, które na to wpłynęły poza wyżej wymienionymi to dodatkowo:

 • wdrożenie na rynku polskim podatku bankowego, który został uwzględniony w wycenach inwestorów, skutkując przewartościowaniem wycen rynkowych banków notowanych na GPW w Warszawie. Zmiana poziomu wycen polskich banków jest procesem długoterminowym, widocznym w przypadku mnożników wyceny rynkowej Banku od 2014 roku, w postaci konwergencji tych wycen do rynków bardziej dojrzałych i niższej dynamice wzrostu, marż i zwrotu na kapitale. W ocenie Banku jest to strukturalna zmiana na rynku polskim.
 • Zawirowania na rynkach finansowych związane z uwolnieniem wbrew wcześniejszym deklaracjom przez Bank Centralny Szwajcarii (SNB) kursu franka szwajcarskiego względem Euro, które zaskutkowało skokowym osłabieniem złotego względem CHF w 2015 roku. Efektem tego było czasowe wstrzymanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wypłat dywidend oraz debata wokół działań wspierających kredytobiorców hipotecznych w CHF, która w zależności od wariantu może oznaczać istotne koszty dla wielu banków, co przekłada się na dodatkowe dyskonto w wycenie inwestorów. Po przeglądzie i nadaniu dodatkowych buforów kapitałowych, zgodnie z opinią KNF, PKO Bank Polski SA spełnia kryteria wypłaty dywidendy za 2014 rok.
 • Poniesienie istotnych kosztów przez PKO Bank Polski SA upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie w IV kwartale 2015 roku.

Pomimo niekorzystnych czynników rynkowych, które wpływają strukturalnie na poziom rentowności sektora bankowego w Polsce, Bank koncentruje się na stałym osiąganiu atrakcyjnych dla inwestorów wyników biznesowych i dostosowaniu modelu działania do nowego otoczenia rynkowego celem zapewnienia zwrotu na kapitale powyżej jego kosztu, a tym samym budowy wartości dla akcjonariuszy.