Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Długookresowym celem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA jest umocnienie pozycji na rynku polskim jako fundamentu dalszego wzrostu w połączeniu z ekspansją na rynki zagraniczne, gdzie Bank zamierza wspierać w rozwoju swoich kluczowych klientów korporacyjnych.

Bank będzie konsekwentnie podejmował działania zmierzające do umocnienia jego pozycji lidera we wszystkich głównych segmentach rynku finansowego w Polsce, przy jednoczesnym umocnieniu najwyższej wartości jego marki w polskim sektorze bankowym. Podejmowanie działań rozwojowych zmierza do umacniania pozycji Banku, także jako wiodącego, uniwersalnego banku w Europie Centralnej.