7. Przychody i koszty z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek 2015 2014
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: 8 111 716 9 146 594
od kredytów z rozpoznaną utratą wartości 349 341 467 098
Przychody z tytułu kredytów udzielonych bankom 12 226 7 229
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych 703 115 641 242
Przychody z tytułu lokat w bankach 98 515 140 097
Inne 3 321 9 706
Pozostałe przychody, w tym: 728 870 792 563
Przychody z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 222 791 388 234
Przychody z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających 450 929 343 316
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 55 150 61 013
Razem 9 657 763 10 737 431

W roku 2015 kwota pomniejszenia przychodu odsetkowego z tytułu ujemnego LIBOR-u wynosi 443 tysiące PLN i została ujęta w pozycji przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom.

Koszty z tytułu odsetek 2015 2014
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów (1 955 195) (2 541 207)
Koszty z tytułu kredytów otrzymanych od banków (64 918) (86 052)
Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych (508 982) (512 676)
Koszty premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (57 230) (40 927)
Koszty z tytułu depozytów banków (9 088) (11 397)
Koszty z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (15 178) (10 234)
Koszty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (18 577) (12 007)
Razem (2 629 168) (3 214 500)