Najważniejsze wydarzenia 2015 roku

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 roku pozostawało stabilne. Popyt zewnętrzny osłabł w związku z recesją w Rosji i na Ukrainie oraz innych krajach wschodzących, ale na gospodarkę polską większy wpływ miało ożywienie w strefie euro. Stabilny poziom popytu krajowego wspierany był przez poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz deflację, zwiększającą realną siłę nabywczą gospodarstw domowych, a także przez znaczny spadek cen ropy. Odnotowano wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wyraźny spadek stopy bezrobocia. Wyniki finansowe banków w 2015 roku dodatkowo determinowane były rekordowo niskimi poziomami stóp procentowych.

Rok 2015 upłynął w PKO Banku Polskim SA pod znakiem realizacji wielu ważnych projektów strategicznych, które stawiają podwaliny pod dalszy dynamiczny rozwój biznesowy. 

W kwietniu 2015 roku pełnym sukcesem zakończyła się fuzja operacyjna PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA. W jej efekcie nastąpiło ujednolicenie działalności obu banków, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów. Fuzja była najszybciej przeprowadzoną fuzją dwóch banków na rynku polskim i jedną z najszybszych w Europie. Prace migracyjne zostały przeprowadzone bez jakiegokolwiek uszczerbku dla ciągłości, stabilności i bezpieczeństwa bieżącego funkcjonowania systemu informatycznego Banku.

Istotnymi elementami wdrażanej strategii, wzmacniającymi przewagi konkurencyjne i dającymi mocną bazę pod długoterminowy rozwój PKO Banku Polskiego SA, było utworzenie PKO Banku Hipotecznego SA. W kwietniu 2015 roku, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności operacyjnej, PKO Bank Hipoteczny SA rozpoczął sprzedaż w sieci detalicznej PKO Banku Polskiego SA oraz przez agentów i pośredników. W 2015 roku PKO Bank Hipoteczny SA sfinalizował prace związane z uzyskaniem ratingu. Listy zastawne Banku uzyskały najwyższy możliwy do osiągnięcia w Polsce rating Aa3 nadany przez agencję Moody’s, który świadczy o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa papierów dłużnych. Wynika on bezpośrednio z oparcia listów zastawnych o wierzytelności wyłącznie z tytułu złotowych kredytów hipotecznych.

Efektem budowania strategicznej pozycji Banku na najbliższe lata było również uruchomienie w 2015 roku pierwszej placówki zagranicznej - placówki korporacyjnej PKO Banku Polskiego SA w Niemczech. Wybór kierunku pierwszego etapu ekspansji zagranicznej związany jest integralnie z dużą aktywnością klientów instytucjonalnych Banku na rynku niemieckim, skalą wzajemnej wymiany handlowej i realizowanymi inwestycjami. Siedzibą oddziału, który funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland jest Frankfurt nad Menem. Usługi oferowane w tej placówce obejmują: produkty bankowości transakcyjnej, produkty skarbowe, trade finance, doradztwo nt. rynków zagranicznych oraz kredyty zagraniczne.

W 2015 roku został udostępniony klientom Banku unikatowy na skalę światową system płatności mobilnych BLIK, zbudowany na bazie aplikacji IKO PKO Banku Polskiego SA. Jest to wynik przeprowadzonej z inicjatywy PKO Banku Polskiego SA współpracy 6 banków i jest dostępny dla klientów tych banków, tj. Alior Banku SA, Banku Millennium SA, Banku Zachodniego WBK SA, ING Banku Śląskiego SA, mBanku SA (w tym Orange Finanse) oraz PKO Banku Polskiego SA (w tym Inteligo). Dzięki BLIK klienci mają możliwość korzystania z innowacyjnego systemu płatności bezgotówkowych przy użyciu telefonu.

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2015 roku pozwoliły na osiągnięcie wysokich wyników finansowych, dzięki czemu Grupa Kapitałowa umocniła swoją pozycję wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

  2015 2014 Zmiana 2015/2014
Zysk netto 2 609,6 mln PLN 3 254,1 mln PLN -19,8%
Wynik na działalności biznesowej* 10 664,8 mln PLN 11 146,6 mln PLN -4,3%
Wynik odsetkowy 7 028,6 mln PLN 7 522,9 mln PLN -6,6%
Wynik z prowizji 2 850,6 mln PLN 2 933,5 mln PLN -2,8%
Ogólne koszty administracyjne (6 036,3) mln PLN (5 245,1) mln PLN 15,1%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 475,9) mln PLN (1 898,7) mln PLN -22,3%
ROA netto 1,0% 1,4% -0,4 p.p.
ROE netto 9,0% 12,4% -3,4 p.p.
C/I 56,6% 47,1% 9,5 p.p.
Marża odsetkowa 3,0% 3,6% -0,6 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości 6,6% 6,9% -0,3 p.p.
Koszt ryzyka -0,7% -1,0% 0,3 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 14,6% 13,0% 1,6 p.p.

Wypracowany w 2015 roku zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 2 609,6 mln PLN, co oznacza spadek o 19,8%, czyli o 644,6 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1. wynik na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 10 664,8 mln PLN (-4,3% r/r), głównie na skutek:

 • spadku wyniku odsetkowego o 6,6% r/r, zrealizowanego przy dalszej redukcji rynkowych stóp procentowych oraz ograniczeniu maksymalnego oprocentowania kredytów,
 • spadku wyniku prowizyjnego (spadek o 2,8% r/r), zrealizowanego pod presją ograniczeń regulacyjnych w zakresie opłat za usługi płatnicze,
 • przy wzroście wyniku z pozycji wymiany (o 56,5% r/r),

2. wzrost kosztów działania związanych z wzrostem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG) oraz dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłatą na rzecz BFG dot. wypłat środków gwarantowanych z tyt. depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Przełożyło się to na spadek efektywności zarządzania kosztami. Wskaźnik C/I wyniósł 56,6% w porównaniu do 47,1% na koniec 2014 roku, wskaźnik C/I skorygowany o zdarzenia jednorazowe związane z dodatkowymi obowiązkowymi obciążeniami wyniósł 52,1% .

3. wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który był lepszy o 422,8 mln PLN od uzyskanego w 2014 roku, głównie w efekcie niższych odpisów na kredyty gospodarcze, w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, charakteryzująca się silną bazą depozytową oraz bezpiecznym poziomem kapitałów własnych pozwoliła na utrzymanie wysokiego wyniku na działalności biznesowej poprzez stabilny rozwój organiczny oraz przejęcia, stanowiące kolejny etap rozwoju Banku. Wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) na koniec 2015 roku wyniósł 97,3% (wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 85,0%), co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

W efekcie działań podejmowanych w 2015 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:

 • zwiększyła sumę aktywów o ponad 18 mld PLN, w tym o blisko 11 mld PLN portfel należności od klientów,
 • zachowała wysoki udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,8% i 17,9%,
 • zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając 24,9% udział,
 • była największym kredytodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 24,7% udziałem w rynku,
 • poprawiła jakość portfela kredytowego, mierzoną wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz wskaźnikiem kosztu ryzyka,
 • rozszerzyła ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych dla klientów,
 • zwiększyła liczbę klientów o ponad 88 tys., głównie w segmencie ludności oraz liczbę klientów korzystających z bankowości mobilnej IKO, których na koniec 2015 roku było ponad 430 tys,
 • umocniła pozycję kapitałową dzięki działaniom mającym na celu zwiększenie poziomu bazy kapitałowej oraz optymalizacji aktywów ważonych ryzykiem, co przełożyło się na wzrost łącznego współczynnika kapitałowego o 1,6 p.p. w ujęciu rocznym do poziomu 14,6%.