Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

  Nota 2015 2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto   3 190 750 4 034 563
Korekty razem:   12 204 050 (2 010 153)
Amortyzacja   818 588 747 164
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 44 (13 524) (17 629)
Odsetki i dywidendy 44 (110 471) (70 072)
Zmiana stanu należności od banków 44 (1 029 176) 516 391
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotuoraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 44 1 710 275 3 636 624
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 44 1 147 553 (2 465 578)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 44 (10 609 636) (6 368 592)
Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 44 (78 971) 22 298
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 44 1 590 296 (10 148 916)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 44 (920 374) 2 205 844
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 44 20 695 190 9 077 138
Zmiana stanu zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży   (34 964) 32 084
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 44 651 916 797 462
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 44 (63 327) 1 298 353
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych 44 201 744 315 877
Zapłacony podatek dochodowy   (544 111) (842 623)
Inne korekty 44 (1 206 958) (745 978)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    15 394 800 2 024 410
       
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej   45 852 887 44 158 212
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych   45 423 694 44 056 862
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   113 656 73 451
Dotacje z tytułu przejęcia jednostki   279 309 -
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy)   36 228 27 899
Wydatki z działalności inwestycyjnej   (50 450 360) (51 861 334)
Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych   - (1 797 972)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych   (49 618 982) (49 249 230)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   (831 378) (814 132)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (4 597 473) (7 703 122)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   3 646 201 3 569 624
Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych   (5 365 160) -
Umorzenie dłużnych papierów wartościowych   (2 800 594) (1 612 922)
Dywidendy wypłacone   - (937 500)
Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek podporządkowanych   (544 630) (475 673)
Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych   240 628 15 287 591
Spłata zobowiązań długoterminowych   (2 963 925) (4 782 292)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej    (7 787 480) 11 048 828
Przepływy pieniężne netto   3 009 847 5 370 116
w tym z tytułu różnic kursowych od gotówki i jej ekwiwalentów   45 152 125 680
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   14 254 855 8 884 739
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 44 17 264 702 14 254 855
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 18 15 909 11 440