1. Informacje ogólne

Podstawowe informacje o Grupie i Banku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („Grupa PKO Banku Polskiego SA”, „Grupa Kapitałowa Banku”, „Grupa Kapitałowa”) obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Dane finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do tysiąca złotych, chyba że wskazano inaczej.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) – jednostka dominująca

Bank został utworzony w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. W 1950 roku rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 5, poz. 55 z późniejszymi zmianami) przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w Polsce.

W dniu 12 kwietnia 2000 roku zarejestrowano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną i wpisano do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy. Obecnie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank został zarejestrowany pod numerem KRS 0000026438 oraz nadano mu numer statystyczny REGON 016298263. Kapitał zakładowy (wpłacony) wynosi 1 250 000 000 PLN.

Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Działalność Grupy

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa oferuje kredyty hipoteczne, świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń oraz usługi agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty na Ukrainie prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi finansowe i windykacyjne.

Zakres działalności poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej został przedstawiony w pozycji „Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA”.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. na terenie Ukrainy, jak również poprzez spółki zależne PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB na terenie Szwecji.

Ponadto, w dniu 7 grudnia 2015 roku działalność operacyjną rozpoczął oddział PKO Banku Polskiego SA w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech). Strategia Oddziału polega na oferowaniu kluczowym klientom korporacyjnym Banku oraz ich spółkom zależnym z siedzibą w Niemczech usług i produktów bankowych na rynku niemieckim.

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki zależne bezpośrednio oraz zależne pośrednio:

NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI % UDZIAŁ W KAPITALE *
      31.12.2015 31.12.2014
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100,00 100,00
PKO BP BANKOWY PTE SA Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100,00 100,00
PKO Leasing SA Łódź działalność leasingowa 100,00 100,00
PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. Łódź działalność leasingowa 100,00 100,00
PKO Leasing Sverige AB Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100,00 100,00
PKO BP Faktoring SA1 Warszawa działalność faktoringowa 100,00 -
PKO BP Finat Sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT 100,00 100,00
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa ubezpieczenia na życie 100,00 100,00
Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa 100,00 100,00
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 100,00 -
PKO Bank Hipoteczny SA Gdynia działalność bankowa 100,00 100,00
PKO Finance AB Sztokholm, Szwecja usługi finansowe 100,00 100,00
KREDOBANK SA Lwów, Ukraina działalność bankowa 99,5655 99,5655
Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. Lwów, Ukraina usługi finansowe 100,00 100,00
„Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 100,00 100,00
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.2 Kijów, Ukraina usługi finansowe 95,4676 95,4676
Qualia Development Sp. z o.o.3 Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia 3 Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółce Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k. 100,00 -
Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k.4 Warszawa działalność deweloperska 99,9975 99,9975
Qualia 2 Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółce Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k. 100,00 -
Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.5 Warszawa działalność deweloperska 99,9750 99,9750
Qualia Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w pozostałych spółkach komandytowych Grupy Qualia Development 100,00 100,00
Qualia sp. z o.o. – Sopot Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9902 99,9811
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jurata Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9770 99,9770
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakopane Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9123 99,9123
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Pomeranka Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,8951 99,8951
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Projekt 1 Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 50,00 50,00
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Władysławowo Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 50,00 50,00
Qualia Hotel Management Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia - Residence Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
„Fort Mokotów Inwestycje" Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Sarnia Dolina Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100,00 100,00
Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 100,00 100,00
FORT MOKOTÓW Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa w likwidacji 51,00 51,00
Merkury - fiz an6 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100,00 100,00
„Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych Funduszu 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekzarządzanie nieruchomościami 100,00 100,00
NEPTUN - fizan6 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100,00 -
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA7 Warszawa działalność usługowa 100,00 -
„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o.8 Sopot zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych 72,9766 -
„Sopot Zdrój" Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 100,00 -
„Promenada Sopocka" Sp. z o.o. Sopot usługi najmu i zarządzanie nieruchomością 100,00 -

* Udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego
1) Spółka na koniec 2014 roku była podmiotem zależnym od Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA.
2) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o.
3) W spółkach komandytowych Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.
4) Poprzednia nazwa: Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k.
5) Poprzednia nazwa: Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.
6) PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
7) Spółka na koniec 2014 roku była podmiotem zależnym od PKO Banku Polskiego SA.
8) Spółka na koniec 2014 roku była podmiotem zależnym od PKO Banku Polskiego SA, a jej spółki zależne podmiotami zależnymi pośrednio od PKO Banku Polskiego SA.

Przedmiot działalności spółek zależnych

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Podstawowym przedmiotem działalności spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest tworzenie, reprezentowanie wobec osób trzecich i zarządzanie otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie portfelami klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Spółka oferuje również specjalistyczne programy inwestycyjne oraz prowadzi pracownicze programy emerytalne (PPE).
PKO BP BANKOWY PTE SA PKO BP BANKOWY PTE SA prowadzi działalność w obszarze funduszy emerytalnych. Zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (DFE), w ramach którego oferowane jest Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
PKO Bank Hipoteczny SA PKO Bank Hipoteczny SA specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim SA, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Dodatkowo PKO Bank Hipoteczny SA jest emitentem listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Spółkę kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.
PKO Leasing SA Spółka wraz z podmiotami zależnymi PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. i PKO Leasing Sverige AB świadczy usługi leasingowe. Spółki oferują leasing finansowy i operacyjny: samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, sprzętu i oprogramowania IT, statków, samolotów i sprzętu kolejowego. W ofercie znajduje się usługa zarządzania flotą pojazdów. W skład Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA wchodzi także spółka PKO BP Faktoring SA, która świadczy usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców.
PKO BP Finat Sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in. usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych. Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jej klientami są zarówno spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, w tym m.in. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Bank Hipoteczny SA, jak również spółki spoza Grupy.
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Spółka oferuje szeroką gamę produktów ochronnych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie i dożycie. Ubezpieczenia są dopasowane do potrzeb klientów, dedykowane zarówno dla osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego.
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w styczniu 2016 roku uruchomiając pierwszą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA, którzy są posiadaczami kart kredytowych.
PKO Finance AB Przedmiotem działalności Spółki jest pozyskiwanie dla Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje obligacji.
Qualia Development Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności deweloperskiej, a w szczególności realizacja projektów budowlanych związanych z wnoszeniem budynków, wykonywanie instalacji budowlanych i robót budowlanych wykończeniowych. Ponadto Grupa zajmuje się prowadzeniem działalności hotelowej oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
KREDOBANK SA KREDOBANK SA jest bankiem uniwersalnym, ukierunkowanym na obsługę klientów detalicznych oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. Jednocześnie Spólka dąży do pozyskania klientów korporacyjnych o wysokiej wiarygodności kredytowej. Spółka oferuje usługi w zakresie m.in. prowadzenia rachunków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, gromadzenia depozytów, udzielania kredytów, udzielania poręczeń i gwarancji, obrotu czekowego i wekslowego, operacji na rynku walutowym, a także operacji na rynku papierów wartościowych. Przedmiotem działalności spółki Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. – spółki zależnej od KREDOBANK SA - jest świadczenie różnych usług finansowych, w tym usług faktoringu polegających, zgodnie z prawem ukraińskim, na nabywaniu cesji praw do roszczeń pieniężnych z tytułu umów kredytowych. Spółka wspólnie ze spółką „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o. prowadzi windykację należności kredytowych zakupionych od KREDOBANK SA.  
„Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością Spółka prowadzi działalność windykacyjną na Ukrainie, tj. prowadzi działania w celu odzyskania wierzytelności innych podmiotów bez nabywania ich na rachunek własny (negocjacje z dłużnikami, działania restrukturyzacyjne, postępowania sądowe i egzekucyjne oraz uczestniczenie w procesie przejmowania majątku na poczet długu). Jej klientem jest m.in. Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz spółki z Grupy Kapitałowej KREDOBANK SA. Spółka dodatkowo zarządza nieruchomościami komercyjnymi we Lwowie, w tym budynkiem, w którym znajduje się główna siedziba KREDOBANK SA.
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie różnych usług finansowych, w tym usług faktoringu polegających, zgodnie z prawem ukraińskim, na nabywaniu cesji praw do roszczeń pieniężnych z tytułu umów kredytowych. Spółka wspólnie ze spółką „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o. prowadzi windykację należności kredytowych zakupionych od KREDOBANK SA.
Merkury - fiz an Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną poprzez spółki zależne, których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na rachunek własny oraz zarządzanie nieruchomościami.
NEPTUN - fizan Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. PKO Bank Polski SA na rzecz Funduszu sukcesywnie zbywa akcje i udziały spółek, których działalność nie jest komplementarna do oferty usług finansowych Banku.

Dodatkowo Bank posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI % UDZIAŁ W KAPITALE*
      31.12.2015 31.12.2014
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34,00 34,00
EVO Payments International Sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe 100,00 -
EVO Payments International s.r.o. Praga, Czechy działalność wspomagająca usługi finansowe 100,00 -
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.1 Poznań prowadzenie hotelu 41,44 -
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego SA
Bank Pocztowy SA Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 25,0001
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz działalność wspomagająca usługi finansowe 100,00 100,00
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo finansowe 100,00 100,00
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o Poznań poręczenia 33,33 33,33
FERRUM SA Katowice produkacja rur stalowych, kształtowników oraz wykonywanie izolacji rur 20,97 -
Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM SA Katowice produkcja konstrukcji metalowych i ich części 100,00 -
FERRUM MARKETING Sp. z o.o. Katowice działalność marketingowa i promocyjna 100,00 -

* Udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego

 

Spółka na koniec 2014 roku była wspólnym przedsięwzięciem PKO Banku Polskiego SA.

Informacje na temat zmian udziału w kapitale jednostek zależnych zostały zamieszczone w nocie 50 „Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej”.

Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Jerzy Góra - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mirosław Czekaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Dec-Kruczkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Zofia Dzik - Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Kilian - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Marczak - Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Mączyńska - ZiemackaCzłonek Rady Nadzorczej
 • Marek Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało z tym dniem ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Jarosława Klimonta, a powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Panią Małgorzatę Dec-Kruczkowską oraz Pana Krzysztofa Kiliana. W tym samym dniu Pan Tomasz Zganiacz zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 23 września 2015 roku Pani Mirosława Boryczka zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 30 września 2015 roku.

W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Piotra Sadownika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę  na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu
 • Piotr AlickiWiceprezes - Zarządu
 • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Myjak - Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu

W trakcie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Banku.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku w dniu 3 marca 2016 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 1 marca 2016 roku oraz będzie przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 3 marca 2016 roku.