Statut PKO Banku Polskiego SA

Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA

Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustawy Prawo bankowe.

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

Zmiany wprowadzone do Statutu w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.

 • Przyjęto zmiany wynikające z implementacji „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (§ 1, § 15 oraz § 26 Statutu), tj.:

  - zmiana § 1 Statutu mająca na celu podkreślenie, że poza bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Bank stosuje również różnego rodzaju zbiory tzw. dobrych praktyk (m.in. w zakresie ładu korporacyjnego), których zdecydował się przestrzegać, w tym w szczególności zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - zmiany § 15 oraz § 26 Statutu mające na celu wdrożenie odpowiednio zasad wynikających z § 27, § 28 ust. 3, § 47 ust. 2 oraz § 49 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
 • Pozostałe zmiany Statutu miały na celu:

  - dostosowanie postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Banku do obowiązujących przepisów, jak również do uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu w tym zakresie (zmiana § 4 ust. 1 pkt 9, 12 oraz 13 oraz skreślenie w § 4 ust. 2 pkt 5),
  - likwidację dotychczasowych obowiązków Rady Nadzorczej, które nie są wymagane obowiązującymi przepisami (skreślenie w § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e),
  - umożliwienie podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 (zmiana § 17 ust. 4),
  - doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie funkcjonujących komitetów Rady Nadzorczej (zmiana § 17a),
  - rozszerzenie sposobu reprezentacji Banku (zmiana § 21),
  - doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie wydawania decyzji i regulacji wewnętrznych w Banku (zmiana § 25).

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Banku, której projekt został zgłoszony w dniu 24 czerwca 2015 roku przez Skarb Państwa (pierwotna treść projektu została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 37/2015), została poddana pod głosowanie i nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów wymaganych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

 • W dniu 3 września 2015 roku Bank powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego SA, dokonanych uchwałą nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku (opisanych powyżej)
 • W dniu 23 września 2015 roku Rada Nadzorcza ustaliła jednolity tekst Statutu Banku, który zawiera zmiany dokonane na podstawie ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.