Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej

W celu zachowania porównywalności wyników banków wchodzących w skład grupy rówieśniczej, dane za 2015 rok skorygowane o zdarzenia jednorazowe: opłaty BFG w związku z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (SBRiR w Wołominie) oraz opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Banki grupy rówieśniczej w 2015 roku zrealizowały dodatkowe przychody z tytułu zdarzeń jednorazowych, m.in. sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych, odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Zdarzenia te nie zostały wyłączone z danych za 2015 roku.

Wyniki sektora bankowego w 2015 roku pozostawały pod presją niskich stóp procentowych i okazały się niższe od uzyskanych w 2014 roku. W 2015 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA osiągnęła wysokie wyniki finansowe, na poziomie nieznacznie niższym od osiąganych w ubiegłych okresach.

Zysk Netto

*Dane przekształcone.

C/I

*Dane przekształcone.

ROE netto

*Dane przekształcone.

W 2015 roku wyniki finansowe sektora bankowego pozostawały pod wpływem niskich stóp procentowych, wyższych kosztów ryzyka kredytowego, przy pozytywnym wpływie dyscypliny kosztowej.

W 2015 roku wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA także uległy zmniejszeniu.

Wspóczynnik wypłacalności

*Dane przekształcone.

Sytuacja kapitałowa sektora bankowego w 2015 roku pozostawała stabilna, a w konsekwencji łączny współczynnik kapitałowy w całym sektorze utrzymywał się na wysokim poziomie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku łączny współczynnik kapitałowy został wyliczony w oparciu o postanowienia Rozporządzenia CRR.

PKO Bank Polski SA w 2015 roku zwiększył bazę kapitałową poprzez akumulację zysku wypracowanego w 2014 roku oraz optymalizację aktywów ważonych ryzykiem. Podjęte działania pozwoliły na umocnienie pozycji kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w porównaniu do grupy rówieśniczej.