List dla Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

wizja, konsekwencja i elastyczność to kluczowe warunki skuteczności w biznesie, pozwalające osiągać założone cele nawet w trudnych warunkach rynkowych. Są to zarazem wiodące atrybuty procesu zarządzania w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego, które umożliwiły osiągnięcie w 2015 roku wysokich wyników finansowych, umocnienie pozycji lidera rynku finansowego w Polsce oraz dalszy wzrost wartości marki PKO.

Ubiegły rok był z jednej strony okresem stabilnego tempa wzrostu PKB, wspieranego głównie przez popyt wewnętrzny, co działało pozytywnie na akcję kredytową, z drugiej zaś szczególnego zbiegu czynników negatywnie działających na wyniki całego sektora bankowego. Branża poniosła koszty pierwszej od 15 lat upadłości w sektorze banków spółdzielczych, finansując jednocześnie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe istotnie obniżyły marże odsetkowe. W efekcie zysk sektora zmniejszył się w skali roku o blisko 28 proc. do poziomu niespełna 11,5 mld zł.

Działając w tak wymagających warunkach rynkowych, PKO Bank Polski metodycznie realizował wiele ważnych projektów strategicznych, skutecznie zmniejszając skalę negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

W kwietniu 2015 roku, zgodnie z planem, zakończyła się fuzja operacyjna z Nordea Bank Polska. Prace migracyjne, w wyniku których klienci obu łączonych podmiotów zyskali jednolity dostęp do produktów i usług we wszystkich kanałach dystrybucji, zostały przeprowadzone bez jakiegokolwiek uszczerbku dla ciągłości, stabilności i bezpieczeństwa systemu informatycznego Banku, a zarazem w przyjazny dla klientów sposób. Była to najszybsza w Polsce i jedna z najszybszych w Europie integracja dwóch banków. Przynosi ona wymierne synergie oraz przyczynia się do wzrostu udziału inwestorów krajowych w aktywach polskiego sektora bankowego.

Zakup aktywów grupy Nordea w Polsce przyspieszył także rozwój kompetencji PKO w obszarze bancassurance, który ma istotny potencjał do generowania stabilnie rosnących przychodów. Przejęcie spółki ubezpieczeń na życie, a następnie budowa od podstaw spółki ubezpieczeń majątkowych, umożliwiło Grupie stworzenie szerokiej gamy własnych, atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych klientom Banku pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia.

Ważnym elementem strategii, służącym utrwaleniu przewag konkurencyjnych, a jednocześnie wzmacniającym fundamenty długofalowego rozwoju Grupy, było uruchomienie PKO Banku Hipotecznego, który po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczął sprzedaż kredytów hipotecznych w sieci PKO Banku Polskiego. W zaledwie kilka miesięcy od rozpoczęcia działalności operacyjnej listy zastawne emitowane przez nowy podmiot Grupy Kapitałowej uzyskały od Agencji Moody’s najwyższy możliwy do osiągnięcia w Polsce rating na poziomie Aa3.

W 2015 roku sfinalizowano także proces uruchomienia oddziału korporacyjnego w Niemczech. Jest to pierwszy etap ekspansji zagranicznej, której celem jest wspieranie polskich firm podejmujących aktywność biznesową poza granicami kraju. Aktywnie wspieramy również eksporterów, oferując nowe rozwiązania obniżające ryzyko prowadzenia wymiany handlowej z zagranicznymi kontrahentami.

Nowoczesne technologie są fundamentem rozwoju PKO Banku Polskiego. Nasi klienci już od roku korzystają z nowego standardu płatności mobilnych BLIK, zbudowanego na bazie stworzonej przez PKO aplikacji IKO wdrożonej w 2013 roku. Uruchomienie systemu BLIK było możliwe, dzięki inicjatywie PKO Banku Polskiego, na którą pozytywnie odpowiedziało 5 innych wiodących polskich banków. Obecnie z systemu, który został uhonorowany prestiżową nagrodą EFMA za najlepszą na świecie innowację w płatnościach, korzysta łącznie blisko 1,5 mln klientów tych banków.

Bank intensyfikował także działania zmierzające do dalszej poprawy jakości obsługi klientów we wszystkich kanałach dystrybucji, promując jednocześnie nowoczesne, a zarazem bezpieczne rozwiązania bankowości elektronicznej i mobilnej. Wdrażamy w ten sposób w praktyce ideę wielokanałowości, umożliwiającą klientom bezproblemowe i wygodne przenoszenie się przy korzystaniu z usług Banku między kanałami elektronicznymi a tradycyjnymi. Widocznym efektem skuteczności tej strategii są liczne nagrody i wyróżnienia uzyskane przez PKO Bank Polski w rankingach opartych na opiniach klientów, w szczególności rynkowy sukces Contact Center, od kilku lat regularnie zdobywającego miano najlepszego wśród bankowych infolinii.

PKO Bank Polski utrwalił swoją pozycję kluczowego partnera finansującego rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz potrzeby mieszkaniowe polskich rodzin. Sztandarowy produkt Banku, kredyt hipoteczny „Własny kąt” w 2015 roku był co czwartym kredytem mieszkaniowym dla osób prywatnych udzielonym w Polsce. Blisko 25-proc. udział w rynku miały także udzielane w ubiegłym roku przez PKO Bank Polski kredyty z gwarancjami de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank umocnił także pozycję w obsłudze samorządów, osiągając 20-proc. udział w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego kredytami i 40-proc. udział w zakresie emisji obligacji komunalnych. Z kolei Dom Maklerski PKO Banku Polskiego należał do najbardziej aktywnych brokerów na rynku giełdowym. W 2015 roku był liderem pod względem liczby i wartości transakcji zrealizowanych na rynku kapitałowym.

Wszystkie te działania, oparte na zaangażowaniu, energii i profesjonalizmie pracowników Grupy, pozwoliły wypracować w 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości ponad 2,6 mld zł, przy wzroście aktywów do poziomu blisko 267 mld zł i utrzymaniu udziałów rynkowych na poziomie 17,9 proc. w depozytach i 17,8 proc. w kredytach. Jednocześnie Bank zwiększył bazę kapitałową przez akumulację zysku z 2014 roku oraz optymalizację aktywów ważonych ryzykiem. Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec 2015 roku wyniósł 97,3 proc., a kredytów do stabilnych źródeł finansowania 85,0 proc., co świadczy również o bardzo dobrej kondycji płynnościowej Grupy PKO. Ubiegły rok był także kolejnym etapem konsekwentnego doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem, co pozwoliło obniżyć jego koszty do poziomu 0,72 proc. wobec 0,96 proc. w 2014 roku.

Dotychczasowe osiągnięcia i wypracowane wyniki stanowią potwierdzenie, że ambitne cele strategiczne mogą być skutecznie realizowane nawet przy dużej presji ze strony warunków zewnętrznych. Są także solidnym fundamentem, a zarazem doskonałą motywacją do dalszej, intensywnej pracy z pożytkiem dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i całej polskiej gospodarki.

 

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego