77. Zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

 1. W dniu 9 stycznia 2016 roku spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA uruchomiła pierwszą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA, którzy są posiadaczami kart kredytowych. Proponowane ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. W dniu 13 lutego 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń od utraty dochodu dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w PKO Banku Polskim SA, a w dniu 15 lutego 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz utraty dochodu dla klientów PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne.
 2. W dniu 18 stycznia 2016 roku PKO Bank Polski SA przejął w ramach działań windykacyjnych (przejęcie na własność przedmiotu zabezpieczenia) kolejną partię akcji spółki FERRUM SA, zwiększając swój udział w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki z 20,97% do 22,14%.
 3. W dniu 20 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie przez PKO Bank Polski SA 5 000 akcji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda i cenie emisyjnej równej 4 400 PLN każda, tj. za łączną kwotę równą 22 000 tysięcy PLN. Wyżej wymienione podwyższenie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (zmiana statutu) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. W dniach 26 stycznia i 25 lutego 2016 roku PKO Bank Hipoteczny SA sfinalizował kolejne transfery kredytów hipotecznych z PKO Banku Polskiego SA na łączną kwotę 756 744 tysiące PLN.
 5. W dniu 29 stycznia 2016 roku Zarząd przyjął warunki udziału Banku w transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. („Transakcja”) przedstawione Bankowi przez Visa Europe Limited, zgodnie z którymi łączny wstępnie oszacowany udział Banku w przychodach z Transakcji (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu „earn out”) ma wynieść 88 875 079 EUR co stanowi równowartość 394 649 788 PLN (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 roku), w tym: 66 167 319 EUR w gotówce co stanowi równowartość 293 815 980 PLN (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 roku), oraz 22 707 761 EUR w akcjach Visa Inc., co stanowi równowartość 100 833 813 PLN (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 roku) (kwoty po zaokrągleniach), z zastrzeżeniem, że powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu Transakcji lub ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków Visa Europe Limited, kosztami Transakcji, a także w przypadkach wskazanych w dokumentacji dotyczącej Transakcji (tzw. „leakage”). Ostateczne rozliczenie kwot należnych Bankowi nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.
  Zgodnie z ramowymi zasadami Transakcji, przewiduje się ewentualnie dodatkową odroczoną płatność typu „earn-out” płatną w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia Transakcji, ale jej faktyczna wartość nie jest aktualnie jeszcze możliwa do określenia.
  Przeprowadzenie Transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest w drugim kwartale 2016 roku.
 6. W dniu 29 stycznia 2016 roku Bank zawarł z kontrahentem („Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio „Gwarancja” i „Umowa Gwarancji”). Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją (kwota Gwarancji) wynosi 5 034 581 tysięcy PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 24 000 tysięcy PLN. Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.
  W dniu 29 lutego 2016 roku Bank zawarł z kontrahentem („Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającą nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio „Gwarancja” i „Umowa Gwarancji”). Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją wynosi łącznie 1 203 771 tysięcy PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego SA w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego SA wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 26 000 tysięcy PLN. Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Gwarantem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 6 238 352 tysiące PLN. Umowy Gwarancji stanowią największą z umów zawartych przez Bank z Gwarantem lub podmiotami zależnymi od Gwaranta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. W dniu 29 stycznia 2016 roku Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA, ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA na dzień  25 lutego 2016 roku, na godzinę 10:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.
  W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę. Skarb Państwa, jako uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Piotra Sadownika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku. Dodatkowo przyjęto proponowane zmiany do Statutu Banku (szczegóły w Raporcie bieżącym nr 11/2016).
 8. W dniu 29 stycznia 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki PKO BP Finat Sp. z o.o. z kwoty 107 302 500 PLN do kwoty 32 302 500 PLN poprzez umorzenie 750 000 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, należących do jedynego wspólnika – PKO Banku Polskiego SA.
 9. 1 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68). Opodatkowaniem objęte są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, a także instytucje pożyczkowe. Podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka sumy aktywów podmiotu (ponad 4 miliardy PLN w przypadku banków, ponad 2 miliardy PLN w przypadku zakładów ubezpieczeń) wynikająca z zestawienia obrotów i sald na koniec każdego miesiąca. Banki i SKOK-i są uprawnione do pomniejszenia podstawy opodatkowania m.in. o wartość funduszy własnych, a także wartość skarbowych papierów wartościowych. Dodatkowo banki obniżą podstawę opodatkowania o wartość aktywów nabytych od NBP, stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP. Stawka podatku dla wszystkich podatników wynosi 0,0366%, a podatek jest płacony miesięcznie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Podatek po raz pierwszy zostanie zapłacony za luty 2016r. Prognozowane obciążenie podatkowe Grupy z tytułu tego podatku za rok 2016 wyniesie miesięcznie około 77-82 milionów PLN. Zapłacony podatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu w podatku CIT.
 10. W dniu 3 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Qualia Hotel Management Sp. z o.o. i spółki Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. oraz wspólnicy spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. podjęli uchwały dotyczące połączenia wyżej wymienionych Spółek. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. oraz spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. (jako spółek przejmowanych) na spółkę Qualia Hotel Management Sp. z o.o. (jako spółkę przejmującą). Wyżej wymienione połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 lutego 2016 roku.

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Banku

Data Imię i Nazwisko Rola Podpis
01.03.2016 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu     ..................................................... (podpis)
01.03.2016 Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu     ........................................................ (podpis)
01.03.2016 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu     ....................................................... (podpis)
01.03.2016 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu     ........................................................ (podpis)
01.03.2016 Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu     ........................................................ (podpis)
01.03.2016 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu     ........................................................ (podpis)
01.03.2016 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu     ......................................................... (podpis)

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

01.03.2016

Danuta Szymańska

Dyrektor Pionu Rachunkowości

 

.........................................

(podpis)