Realizacja strategii „PKO Bank Polski Codziennie Najlepszy” na lata 2013 - 2015

W okresie realizacji Strategii „PKO Bank Polski Codziennie Najlepszy”, Bank z sukcesami kontynuował swoją misję lidera polskiej bankowości, zaangażowanego w doskonalenie oferty usług dla klientów i budowanie z nimi długoterminowych relacji. Sukcesywnie podnosząc jakość świadczonych usług, Bank wdrażał nowoczesne standardy rynkowe podnosząc sprawność organizacji, wykorzystującej synergie w działalności Banku i Grupy Kapitałowej. Lata 2013 – 2015 upłynęły w PKO Banku Polskim SA pod znakiem realizacji wielu kluczowych inicjatyw strategicznych, które stanowią fundament jego dalszego i dynamicznego rozwoju. Należały do nich m.in:

 • działania budujące nową kulturę organizacyjną, polegające na inwestowaniu w kapitał ludzki oraz kształtujące kulturę opartą o wartości i nowy model kompetencji,
 • wdrożenie nowej filozofii zarządzania Bankiem, obejmującej: centralizację funkcji wsparcia, standaryzację i optymalizację procesów, optymalizację zarządzania majątkiem Banku, usprawnienie zarządzania ryzykiem, wysoką efektywność kosztową oraz zmiany w zarządzaniu IT, jako obszaru otwartego na potrzeby biznesu i aktywnie wspierającego jego inicjatywy,
 • poprawa jakości obsługi klientów, której efekty potwierdzone zostały licznymi nagrodami i wyróżnieniami dla PKO Banku Polskiego SA, również wśród internautów, a także sukcesem rynkowym Contact Center PKO Banku Polskiego SA, corocznie wyróżnianego mianem najlepszego wśród bankowych infolinii,
 • reorganizacja modelu zarządzania Grupą Kapitałową, polegająca na optymalizacji jej działalności, wzmocnieniu wzajemnych zależności i synergii, komplementarności ofert, integracji funkcji wsparcia, działaniach zmierzających do uproszczenia struktury organizacyjnej, koncentracji na „core business” oraz utworzeniu banku hipotecznego i nowych spółek ubezpieczeniowych.

Jednocześnie Bank w okresie realizacji strategii 2013- 2015 prowadził aktywne działania, których celem było dostosowanie zakresu i celów działalności, do nowego otoczenia regulacyjnego, rynkowego i makroekonomicznego, podlegającego dynamicznym zmianom, które dotyczyły m.in.: historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, wzrostu kosztów działania banków (wyższe składki na rzecz BFG), spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat (m.in. obniżki opłat interchange), czy wdrożenia postanowień rekomendacji KNF („U”, „P”). Pomimo powyższych ograniczeń Bank osiągnął wysoki poziom realizacji celów strategicznych, efektywne zarządzał ryzykiem kredytowym, w tym konsekwentnie obniżając poziom kosztów ryzyka, jak również zachowywał solidną pozycję płynnościową i kapitałową.

Najważniejszymi osiągnięciami biznesowymi PKO Banku Polskiego SA, wspierającymi realizację strategii „PKO Bank Polski Codziennie Najlepszy” były m.in.:

 • Fuzja z Nordea Bank Polska SA
  W kwietniu 2015 roku zakończył się proces integracji PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA. W ramach fuzji operacyjnej przeniesiono dane ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego SA, systemy transakcyjne oraz obsługa zostały ujednolicone. Integracja z przejętym bankiem była najszybciej przeprowadzonym procesem fuzji w Polsce, co potwierdziło wysoką sprawność operacyjną Banku i wysokie kompetencje całej organizacji.
   
 • Utworzenie PKO Banku Hipotecznego SA
  W II kwartale 2015 roku rozpoczął działalność PKO Bank Hipoteczny SA, którego zadaniem jest m.in. pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Wdrożenie nowego modelu bankowości hipotecznej ma na celu zapewnienie bezpiecznej struktury finansowania długoterminowego portfela kredytów hipotecznych.
   
 • Rozwój nowego modelu ubezpieczeń
  Integracja z Nordea Bank Polska SA i przejęcie przez Bank kompetencji w obszarze ubezpieczeń, przyspieszyło rozwój obszaru bancassurance Banku. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA powiększyła się o spółkę ubezpieczeń życiowych PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA prowadzącą działalność w zakresie ubezpieczeń na życie i spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, która uzupełnia ofertę o ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe.
   
 • Wdrożenie Polskiego Standardu Płatności
  PKO Bank Polski SA oraz banki: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, prowadziły działania dotyczące budowy wspólnego standardu płatności mobilnych, który pod nazwą BLIK został w lutym 2015 roku udostępniony klientom wyżej wymienionych banków. System płatności mobilnych BLIK został zbudowany na bazie aplikacji IKO PKO Banku Polskiego SA.
   
 • Rozwój bankowości elektronicznej
  Wdrożono nowe wersje serwisów iPKO oraz iPKO Biznes – nowoczesne rozwiązania ułatwiające klientom indywidualnym i korporacyjnym wykorzystywanie kanałów elektronicznych, rozwijając jednocześnie ofertę produktową i funkcjonalną w kanale internetowym.
   
 • Rozwój bankowości mobilnej
  Od 2013 roku w ofercie Banku funkcjonuje aplikacja mobilna IKO, która w kolejnych latach realizacji strategii przechodziła dynamiczny rozwój funkcjonalności w kierunku zmierzającym do wdrożenia zaawansowanej bankowości mobilnej- od zarządzania finansami, po realizację zakupów z użyciem telefonu komórkowego. Uruchomiono również zainicjowany przez Bank nowy system płatności BLIK , który stał się standardem rynkowym, z którego korzystają klienci największych banków w Polsce.
 • Wdrożenie Nowego Rytmu Sprzedaży 
  Nowy Rytm Sprzedaży uruchomiony w lipcu 2015 roku jest kontynuacją obranej przez Bank ścieżki rozwoju, prowadzącej do realizacji celów strategicznych poprzez ciągły rozwój innowacyjności. Wdrażanie rozwiązań multikanałowch, opartych na zoptymalizowanych procesach i nowoczesnych produktach z indywidualnie dopasowanymi cenami sprawia, że klienci otrzymają możliwość korzystania z usług Banku w najwygodniejszy dla siebie sposób: przez kontakt z doradcą w oddziale, a także przez smartfony, bankowość elektroniczną, Contact Center i bankomaty.
   
 • Umocnienie pozycji lidera na rynku maklerskim
  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego należał do najbardziej aktywnych na rynku akcji oraz obligacji. Był liderem pod względem liczby i wartości transakcji zrealizowanych na rynku kapitałowym. Posiada największą w Polsce sieć dystrybucji usług maklerskich oraz jeden z najlepszych zespołów analitycznych i instytucjonalnych.
   
 • Rozwój oferty dla MSP 
  Wzbogacono ofertę Banku dla małych i średnich firm m.in. o Pakiet Mobilny, składający się z dedykowanych produktów i usług bankowych dla aktywnych przedsiębiorców. PKO Bank Polski SA umocnił pozycję największego kredytodawcy spośród banków udzielających kredyty z gwarancjami „de minimis”, a także zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) umowę udziału w unijnym programie COSME, którego celem jest pobudzanie akcji kredytowej i inwestycji kapitałowych dla MSP.

 • Rozwój oferty dla korporacji i samorządów
  Dokonano specjalizacji obsługi klienta korporacyjnego w nowej strukturze organizacyjnej, co ułatwia oferowanie przez Bank wyspecjalizowanych produktów, dostosowanych do specyficznych potrzeb poszczególnych segmentów klientów. Bank umocnił także pozycję w obsłudze samorządów, pozyskując do obsługi i finansowania wiele nowych ośrodków i miast osiągając 20% udział w finansowaniu samorządów kredytami i 40% udział w zakresie emisji obligacji komunalnych.

 • Ekspansja zagraniczna
  Zakończono proces uruchomienia oddziału korporacyjnego w Niemczech. W grudniu 2015 roku PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland rozpoczął działalność operacyjną jako pierwszy oddział Banku otwarty poza granicami kraju. Otwarcie oddziału w Niemczech jest pierwszym etapem ekspansji zagranicznej, która koncentruje się na aktywności biznesowej polskich firm za granicą.

W ramach realizacji inicjatyw strategicznych w 2015 roku spółka PKO BP Faktoring SA została przeniesiona do Grupy PKO Leasing SA oraz utworzono NEPTUN – fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, do którego PKO Bank Polski SA sukcesywnie zbywa akcje i udziały spółek, których działalność nie jest komplementarna do oferty usług finansowych świadczonych przez Bank.