Rada Nadzorcza oraz Zarząd PKO Banku Polskiego SA w okresie sprawozdawczym

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 26 czerwca 2014 roku Skarb Państwa jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób, o czym Bank poinformował raportem bieżącym nr 53/2014. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Banku liczyła 8 osób.

Obecna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 26 czerwca 2014 roku.

Skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31.12.2015 roku

Pełnione funkcje Kompetencje
Jerzy Góra - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku W dniu 26 czerwca 2014 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w tym samym dniu wyznaczony przez Ministra Skarbu Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych SA od 1 stycznia 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując kierownicze stanowiska m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Był Wiceprezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Wiceprezesem Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, Zastępcą Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i Dyrektorem Departamentu w Banku Morskim SA. Pracował także w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych spółek, m. in: Polimex-Mostostal SA, LZPS Protektor SA i Elektrociepłownia Będzin S.A, Euroafrica Sp. z o.o., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA i Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, a także banków: Banku Morskiego SA, BIG Banku SA. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą Uniwersytetu St. Ignatius (UFSIA) w Antwerpii.
Mirosław Czekaj - Sekretarz Rady Nadzorczej W składzie Rady Nadzorczej od 31 sierpnia 2009 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku. ponownie powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. W dniu 25 czerwca 2015 roku wyznaczony przez Ministra Skarbu Państwa na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident. W styczniu 2007 wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta. W latach 2004-2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach. W latach 1992-2009 brał udział w pracach rad nadzorczych spółek - w tym jako przewodniczący rady nadzorczej Remondis - Szczecin Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacji Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej MPT Sp. z o.o. w Warszawie. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.
Małgorzata Dec-Kruczkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej W dniu 25 czerwca 2015 roku powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji W dniu 5 sierpnia 2015 roku wybrana na Sekretarza Rady Nadzorczej. Jest doktorem nauk ekonomicznych – ekspertem w zakresie problematyki finansów przedsiębiorstwa. Rozprawę doktorską obronioną w 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poświęciła badaniom wpływu obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych na rozwój przedsiębiorczości. Jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje stanowiska eksperckie i kierownicze w sektorze energetycznym, finansowym i handlowym. Od blisko 6 lat pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju. W resorcie skarbu opracowywała projekty planów prywatyzacji, zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk. Koordynuje sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych spółek oraz odbiór wycen przedsiębiorstw. Odpowiada również za koordynację planowania i realizacji przychodów z prywatyzacji oraz dywidend ze spółek, w tym giełdowych. Od listopada 2014 była przewodniczącą rady nadzorczej Kompanii Węglowej SA. Wcześniej pełniła obowiązki prezesa zarządu RUCH SA, przewodniczyła radom nadzorczym spółek Agencja Rozwoju Przemysłu SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, RUCH SA oraz Nafta Polska SA etc. W ramach prac w organach spółek prowadziła działania w zakresie audytu finansowego, inwestycji strategicznych, renegocjacji umów handlowych, odpowiadała za przegląd i ocenę efektywności prowadzonych w spółce projektów. Jest współautorem podręczników akademickich i publikacji naukowych z dziedziny finansów.
Zofia Dzik - Członek Rady Nadzorczej W składzie Rady Nadzorczej od 6 czerwca 2012 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz certyfikowany członek Association for Project Management (APMP). W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, odpowiedzialna za sektor ubezpieczeń (Dyrektor Działu Ubezpieczeń) świadcząca usługi doradcze między innymi dla takich podmiotów jak: PZU SA, PZU Życie SA, TUiR Warta SA Aplico Life SA, Commercial Union SA, Gerling SA, Compensa SA, Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 SA, natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 SA i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (realizacja projektu od start upu) oraz Direct Pojistovna w Czechach (wsparcie start upu) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Link4 Life SA. W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie Prezes Zarządu założonej Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, której celem jest wsparcie transformacji społecznej w Polsce, autor modelu „Spójnego Przywództwa wspierającego zrównoważony rozwój człowieka, dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – mającej na celu rozwój przywództwa w oświacie a także członek rad nadzorczych następujących spółek: Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 SA, ERBUD SA oraz PKO Bank Polski SA.
Krzysztof Kilian - Członek Rady Nadzorczej W dniu 25 czerwca 2015 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny-Technologiczny. W roku 1983 rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 roku uczestniczył w przemianach politycznych w Polsce, będąc m.in. Dyrektorem Gabinetu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie w latach 1992 – 1993 Ministrem Łączności. Lata 1994 – 1997 to okres pracy w Banku Handlowym. Następnie w latach 1997-1998 pełnił funkcję doradcy ds. Polski w banku inwestycyjnym Morgan Stanley Dean Witter oraz w latach 1999-2000 ING Barings, doradzając w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie, do 2008 roku prowadził własną działalność gospodarczą – w której realizował projekty w obszarze teleinformatyki m.in. dla PZU, PKO Bank Polski SA, BZWBK SA, Siemens, Asseco, Prokom, Nokia. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polkomtel SA ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel SA. W latach 2012 – 2013 kierował PGE Polską Grupą Energetyczną SA jako Prezes Zarządu. W zakresie nadzoru właścicielskiego posiada doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych PKO Bank Polski SA, TFI PZU, KGHM, BPH, PGF SA, Poczta Polska. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej CD Projekt SA.
Piotr Marczak - Członek Rady Nadzorczej W składzie Rady Nadzorczej od 25 czerwca 2010 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku ponownie powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od 1992 jest związany z Ministerstwem Finansów - obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie strategii zarządzania długiem publicznym, zarządzanie ryzykiem i długiem Skarbu Państwa, zarządzanie środkami walutowymi budżetu państwa, konsolidacja płynności jednostek sektora finansów publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki PKP Intercity SA, w przeszłości zasiadał w radach nadzorczych, m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Huty Będzin SA, Huty Stalowa Wola SA, Stomil Poznań SA.
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Członek Rady Nadzorczej W składzie Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998) na stanowisku kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008) oraz kierownika studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”. Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005) także członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011).W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2005-2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990-1991 doradca i konsultant w Polsko-Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM. Odbyła staże naukowo-badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal ofSustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.  
Marek Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej W składzie Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku ponownie powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS). Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe - Advanced Managment Programme w INSEAD Fontainebleau, Francja. Od 2009 prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania w MRM Finance. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego MAŻEIKIU NAFTA AB na Litwie. W latach 2005-2006 był Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym UNIPETROL A.S. w Czechach (od września 2005 kwietnia 2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego). W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego ELANA SA w Toruniu. W latach 2001-2002 był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym POLKOMTEL SA, a między 1994 a 2001 Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym PKN ORLEN SA Pełnił też funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Eda Poniatowa SA (1986-1994). Posiada doświadczenie w pracy organów nadzorczych - zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: ZCH POLICE SA, IMPEXMETAL SA, ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC SA, POLKOMTEL SA, ANWIL SA, MOSTOSTAL Kraków SA. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej AZOTY TARNÓW.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2015 roku

W dniu 25 czerwca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku:

 • Pan Tomasz Zganiacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku – zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 25 czerwca 2015 roku,
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Jarosława Klimonta - członka Rady Nadzorczej i powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Panią Małgorzatę Dec - Kruczkowską oraz Pana Krzysztofa Kiliana,
 • Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Pana Mirosława Czekaja - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W dniu 23 września 2015 roku Pani Mirosława Boryczka zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 30 września 2015 roku.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, Mirosław Czekaj, Zofia Dzik, Krzysztof Kilian, Elżbieta Mączyńska – Ziemacka i Marek Mroczkowski spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, tj. Jerzy Góra, Małgorzata Dec-Kruczkowska oraz Piotr Marczak, złożyli oświadczenia o niespełnianiu kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych w Statucie Banku, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego SA, należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:

1) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd: strategii PKO Banku Polskiego SA i rocznego planu finansowego,

2) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,

3) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub podmiotami z nim powiązanymi,

4) uchwalania Regulaminu:

 • Rady Nadzorczej,
 • określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych oraz poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
 • wykorzystania kapitału rezerwowego,

5) powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

6) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd Regulaminów: Zarządu, Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Organizacyjnego Banku,

7) wyrażania uprzedniej zgody na czynności spełniające określone kryteria, w tym m.in. na nabycie i zbycie środków trwałych oraz nieruchomości, założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów i akcji, zawarcie przez PKO Bank Polski SA transakcji z podmiotem powiązanym,

8) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

9) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

10) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

W dniu 25 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie zatwierdziło przyjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 17 grudnia 2014 roku zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej polegającą na dodaniu postanowienia, że jej członkowie dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W dniu 23 września 2015 roku Rada Nadzorcza przyjęła zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej dokonaną ze względu na zmianę par. 17 ust. 4 Statutu Banku umożliwiającą podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym  lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 12  Statutu tj. między innymi wyrażania zgód przez Radę  Nadzorczą na nabycie i zbycie środków trwałych, nieruchomości,  założenie spółki itd. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią Statutu Banku Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swojego grona inne komitety.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej może ona powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności stałe komitety:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który odpowiada w szczególności za realizację następujących zadań:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (jednostkowych i skonsolidowanych), w szczególności poprzez:

 • analizowanie:
  • informacji dotyczących istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz sposobie dokonywania szacunków i ocen kierownictwa, gdy mają one istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Banku,
  • sprawozdań finansowych Banku wraz z zestawieniem znaczących korekt do sprawozdań wynikających z badania oraz opinii z badania sprawozdań finansowych,
  • zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
  • problemów, zastrzeżeń i wątpliwości, które wynikają z badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
  • zaleceń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) Banku i Grupy Kapitałowej Banku kierowanych do Zarządu oraz odpowiedzi Zarządu w tym zakresie,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zaopiniowania zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty (w tym w szczególności polityki dywidendowej) i emisji papierów wartościowych,

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego, oraz zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez:

 • ocenę działań Banku związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, oraz ocenę jego adekwatności i skuteczności, w tym:
  • opiniowanie uchwał Zarządu, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie systemu kontroli wewnętrznej,
  • opiniowanie przekazywanych Radzie Nadzorczej okresowych raportów w zakresie systemu kontroli wewnętrznej,
  • przegląd procedur w zakresie anonimowego zgłaszania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych,
  • przegląd pism organów nadzorczych kierowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami,
 • analizowanie informacji otrzymywanych od Komitetu ds. Ryzyka,
 • monitorowanie działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego, w tym:
  • opiniowanie planu audytów wewnętrznych w Banku i regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu Wewnętrznego,
  • dokonywanie okresowego przeglądu realizacji planu audytów wewnętrznych, audytów doraźnych oraz dokonywanie oceny działania Departamentu Audytu Wewnętrznego w świetle posiadanych zasobów,
  • opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego,
  • monitorowanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego,
 • monitorowanie działalności Departamentu Zgodności, w szczególności poprzez:
  • analizowanie informacji otrzymywanych od Departamentu Zgodności na temat przeglądu skuteczności systemu monitoringu zgodności,
  • opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania dyrektora Departamentu Zgodności,
  • monitorowanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i pracowników Departamentu Zgodności,

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności poprzez:

 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku wraz z jego oceną, poziomem jego wynagrodzenia oraz nadzór nad wykonywaną pracą,
 • rozpatrywanie składanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej Banku w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej,
 • uzgadnianie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku zasad przeprowadzania czynności oraz proponowanego planu czynności,
 • badanie przyczyn rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku,

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w szczególności poprzez uzyskanie:

 • oświadczenia potwierdzającego niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej,
 • informacji o zakresie usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach, świadczonych na rzecz Banku.

Komitet ds. wynagrodzeń, do którego zadań należy opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki. Komitet odpowiada w szczególności za realizację następujących zadań:

 1. opiniowanie, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, w rozumieniu § 28 ust. 1 uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy i inwestorów Banku,
 2. dokonywanie okresowego przeglądu ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz przedstawianie wyników z przeglądu Radzie Nadzorczej,
 3. przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu,
 4. przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu,
 5. opiniowanie wniosków dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź, uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 6. opiniowanie raportu z przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego, przeglądu wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
 7. przygotowanie projektu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, który jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.

Komitet ds. Ryzyka (powołany 4 listopada 2015 roku), który odpowiada za realizację następujących zadań:

 1. opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, z uwzględnieniem profilu ryzyka Grupy Kapitałowej Banku, w tym w szczególności opiniowanie uchwalonych przez Zarząd strategicznych limitów tolerancji na poszczególne rodzaje ryzyka dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
 2. opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii oraz innych okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej,
 3. opiniowanie innych uchwał Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
 4. wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
 5. przegląd, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, wskazanie Zarządowi kierunków działań korygujących mających na celu przywrócenie adekwatności cen pasywów i aktywów do modelu biznesowego i strategii ryzyka Banku; Komitet monitoruje realizację przez Zarząd tych działań,
 6. opiniowanie rozwiązań dotyczących ograniczania ryzyka prowadzonej działalności przy wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów,
 7. opiniowanie dla Rady Nadzorczej wniosków Prezesa Zarządu w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
 8. opiniowanie informacji podawanych przez Bank do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym strategii zarządzania ryzkiem oraz systemu zarządzania ryzykiem,
 9. wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.

W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodziło 4 członków:

 • Mirosław Czekaj (Przewodniczący Komitetu),
 • Zofia Dzik (Wiceprzewodnicząca Komitetu),
 • Krzysztof Kilian (członek Komitetu),
 • Piotr Marczak (członek Komitetu),

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodziło 4 członków:

 • Małgorzata Dec-Kruczkowska (Przewodnicząca Komitetu),
 • Jerzy Góra (Wiceprzewodniczący Komitetu),
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu),
 • Marek Mroczkowski (członek Komitetu).

W skład Komitetu ds. Ryzyka na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodziło 5 członków:

 • Jerzy Góra (Przewodniczący Komitetu),
 • Mirosław Czekaj (członek Komitetu),
 • Zofia Dzik (członek Komitetu),
 • Krzysztof Kilian (członek Komitetu),
 • Piotr Marczak (członek Komitetu).

Zarząd PKO Banku Polskiego SA

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Zarząd składa się z 3 do 9 członków. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Banku liczył 7 osób.

Obecna wspólna kadencja Zarządu Banku rozpoczęła się z upływem poprzedniej wspólnej kadencji Zarządu rozpoczętej 30 czerwca 2011 roku.

Skład Zarządu PKO Banku Polskiego SA według stanu na 31.12.2015 roku

Pełnione funkcje  Kompetencje 
Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu W składzie Zarządu od 1 października 2009 roku.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011 roku i 2014 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. W okresie dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za: (•) przeprowadzenie PKO Banku Polskiego SA z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej; (•) przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012 oraz 2013-2015, które zaowocowały zdecydowanym wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych; (•) dostosowanie PKO Banku Polskiego SA do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów; (•) przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego SA która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Dwukrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011 i 2014) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska przyznał mu w 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu, a w 2014 zaliczył do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z „25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 roku został także uznany za najbardziej pro-marketingowego prezesa przez branżowy serwis Mediarun.
Piotr Alicki - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług W składzie Zarządu od 2 listopada 2010 roku.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Od 11 października 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 6 października 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA. Od 1 maja 2011 roku do kwietnia 2015 roku zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu. W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 roku kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji. W PKO Banku Polskim SA jako nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. następujące projekty: integrację Inteligo do systemów Banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska SA do PKO Bank Polski SA oraz system płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Obecnie od 2010 reprezentuje w Radzie PKO Bank Polski SA. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa PKO Banku Polskiego SA zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – Inteligo Financial Services SA oraz Nordea Bank Polska SA. Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", jest laureatem konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”.
Bartosz Drabikowski  - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości W składzie Zarządu od 20 maja 2008 roku.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest również absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej. Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółek należących do Grupy PKO Banku Polskiego SA: Inteligo Financial Services SA, PKO BP Faktoring SA oraz eService SA. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, odpowiedzialnym za finanse, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Obecnie jest także Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA.
Piotr Mazur  - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Zarządzania Ryzykiem Z dniem 8 stycznia 2013 roku powołany w skład Zarządu do końca poprzedniej kadencji.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą. Po studiach rozpoczął pracę w Banku BPH SA w obszarze kredytów. Od 1992 roku związany z Bankiem Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Bankiem Zachodnim WBK SA pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, później jako dyrektor Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 roku był Głównym Oficerem Kredytowym - a od marca 2012 roku także Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA. Był również zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.
Jarosław Myjak - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej W składzie Zarządu od 15 grudnia 2008 roku.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Magister filologii angielskiej (studia amerykańskie) na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował też na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto (program ekonomiczny - 1976 - 1977). Jest m. in. absolwentem Columbia Business School New York (Leadership for the Future), INSEAD/CEDEP Fontainebleau, Francja - General Management Programme (1998 - 1999), Sundridge Park, Wielka Brytania - Management Development Programme. Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Adwokat i radca prawny. Członek Warszawskiej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Był radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray i Dewey & LeBoeuf, gdzie brał udział w postępowaniach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, konsultingu inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, reprezentując zarówno Skarb Państwa jak i inwestorów zagranicznych. Był również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z liderów i strateg polskiego rynku ubezpieczeń i długoterminowych oszczędności. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój jednej z największych grup usług finansowych - Commercial Union (obecnie Aviva) w Polsce i na Litwie oraz stworzenie, w latach 1998 - 2004, modelu współpracy Grupy CU z Bankiem WBK SA, a później BZWBK SA obejmującego partycypację kapitałową i dystrybucyjną Banku w Towarzystwach Ubezpieczeniowych CU i Powszechnym Towarzystwie Emerytur i rozwój bancassurance. W celu wzmocnienia oferty dla klientów, jako jeden z pionierów propagujących reformę emerytalną w Polsce, był odpowiedzialny za wizję strategiczną, utworzenie i sukces rynkowy PTE Commercial Union BPH WBK, które stało się liderem rynku. Jego strategia obrony portfela klientów, zapewnienia im należytej obsługi i pozyskiwania nowych segmentów rynku, doprowadziła do utworzenia spółki zarządzającej aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działu ubezpieczeń osobowych - majątkowych, spółki agenta transferowego i spółki dystrybucyjnej. W ramach zarządzania grupą finansową przeprowadził proces jej restrukturyzacji, wprowadzając pełne zarządzanie holdingowe z wykorzystaniem efektów synergii. Współuczestniczył w procesie fuzji Commercial Union i Norwich Union (CU Europe). W latach 2000 - 2004 prezes Grupy Commercial Union (obecnie AVIVA) w Polsce i na Litwie. W Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie pełnił kolejno funkcje: członka Zarządu (1995), pierwszego wiceprezesa (1996 - 1997), następnie prezesa Zarządu (1998 - 2004). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 1998 - 2004 m. in. był przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Commercial Union w Polsce i na Litwie w tym Towarzystw CU PTE, CU TFI, CU Ogólne, CU Asset Management, CU Sp. z o.o. (Agent Transferowy) oraz CU Litwa (Lietuvos Draudimas). Był również członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego BGŻ SA, odpowiedzialnym z ramienia MSP za projekt prywatyzacyjny banku oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp z o.o. oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA. Obecnie przewodniczy Radom Nadzorczym PKO Leasing SA oraz PKO BP Faktoring SA. W 2006 roku i od 2008 roku do 30 kwietnia 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną. Przez szereg kadencji był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem i członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wiceprezydentem PKPP "Lewiatan", prezesem Związku Ubezpieczeniowych Grup Kapitałowych w ramach PKPP "Lewiatan", oraz członkiem Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Jako działacz korporacji branżowych Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz PKPP "Lewiatan" brał udział w komisjach parlamentarnych nowelizujących prawo ubezpieczeniowe i tworzących prawo o funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, a także w grupach projektowych reformy służby zdrowia w Polsce przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Pracy i Ministrze Gospodarki. Menedżer Roku 2002, odznaczony odznaką branżową "Za zasługi dla rynku ubezpieczeń w Polsce" oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.
Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Rynku Detalicznego Z dniem 30 czerwca 2011 roku powołany w skład Zarządu do końca poprzedniej kadencji.  W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie - specjalizacja historia i dyplomacja. Ukończył kurs maklerski. Jest także absolwentem University of Navara IESE- AMP. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym SA, gdzie do 1998 roku pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią. Od września 1998 roku był pracownikiem PKO Banku Polskiego SA, gdzie pracował kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży i jednocześnie p.o. dyrektora Biura Obsługi Rekompensat, dyrektora zarządzającego Pionem Sieci oraz - od grudnia 2000 roku do czerwca 2002 roku - dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za nadzorowanie prac związanych z biznesowymi aspektami wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego. Do 2004 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej KredytBank Ukraina. Od 2013 roku – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KREDOBANK SA. W latach 2002 - 2007 był wiceprezesem Zarządu Banku odpowiedzialnym za obszar rynku detalicznego oraz marketing. W tym czasie był m.in. przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku, członkiem Rady Dyrektorów VISA EUROPE. Był odpowiedzialny za przejęcie Inteligo. Od 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dominet Bank SA, a po fuzji - od 2009 do 2011 roku pełnił w BNP Paribas/Fortis Bank Polska SA funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych. Członek Rad Nadzorczych: Grupy Azoty SA od 2010 roku, PKO TFI SA od 2011 roku, PKO Banku Hipotecznego SA od 2014 roku.
Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu W składzie Zarządu od 22 marca 2010 roku. W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Pekao SA. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI SA. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku do lutego 2010 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA. W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółek: PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Leasing SA oraz PKO BP Faktoring SA, KREDOBANK SA oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.
       

Inne funkcje pełnione przez członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA (stan na 31.12.2015 roku)

Lp. Członek Zarządu Banku Funkcja
1. Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu 
Przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Przewodniczący Komitetu Ryzyka
Przewodniczący Komitetu Strategii
2. Piotr Alicki   
Wiceprezes Zarządu
Przewodniczący Komitetu ds. Architektury IT 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Członek Komitetu Strategii
I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Jakości Danych 
3. Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu 
Przewodniczący Komitetu ds. Wydatków
Przewodniczący Komitetu Jakości Danych 
I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu Strategii
II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Członek Komitetu Ryzyka
4. Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu
Przewodniczący Komitetu Kredytowego Banku
Przewodniczący Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka
II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego 
Członek Komitetu Strategii
Członek Komitetu Jakości Danych 
5. Jarosław Myjak
Wiceprezes Zarządu 
Członek Komitetu Strategii
Członek Komitetu Ryzyka
6. Jacek Obłękowski
Wiceprezes Zarządu 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Jakości Danych
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Strategii
7. Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Strategii
Członek Komitetu Jakości Danych

Poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku pełnili również funkcje w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.

Zmiany w składzie Zarządu Banku w 2015 roku

W 2015 roku skład Zarządu Banku nie uległ zmianie.

Zasady działania Zarządu Banku

Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

 • prezes Zarządu samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 • dwóch prokurentów działających łącznie,
 • pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Kompetencje Zarządu Banku

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PKO Banku Polskiego SA, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego SA dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 Statutu Banku lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Zarząd w formie uchwały, w szczególności:

 • określa strategię PKO Banku Polskiego SA,
 • ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji,
 • uchwala regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji,
 • tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość,
 • uchwala Regulamin Zarządu,
 • uchwala regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 • określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
 • ustanawia prokurentów,
 • określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe,
 • ustala zasady uczestnictwa PKO Banku Polskiego SA w spółkach i innych organizacjach,
 • ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany audytów wewnętrznych,
 • tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne PKO Banku Polskiego SA w kraju i za granicą,
 • określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego.

Komitety Zarządu Banku

W 2015 roku działały następujące komitety stałe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Banku:

1) Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego SA, którego celem jest zarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu PKO Banku Polskiego SA i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego. Komitet wspiera Zarząd w następujących obszarach działania Banku:

 • kształtowanie struktury bilansu Banku,
 • zarządzanie adekwatnością kapitałową,
 • zarządzanie rentownością z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działalności oraz generowanego ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem rynkowym i płynności, ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem kredytowym (rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) transakcji na rynku hurtowym.
 • Komitet podejmuje decyzje dotyczące w szczególności:
 • limitów na ryzyko finansowe,
 • limitów rozliczeniowych i kredytowych na transakcje na rynku hurtowym,
 • limitów inwestycyjnych,
 • limitów określających apetyt na portfelowe ryzyko kredytowe,
 • współczynników korygujących ceny transferowe, w tym indywidualnych stawek tych współczynników, a także sposobu ich stosowania,
 • cen transferowych dla pozycji klasyfikowanych do portfela bankowego inwestycyjnego w Departamencie Skarbu,
 • profili płynności dla potrzeb ustalania cen transferowych oraz replikowanych profili ryzyka stopy procentowej,
 • modeli i parametrów portfelowych wykorzystywanych do ustalania odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych,
 • istotnych modeli ryzyka finansowego i biznesowego oraz ich parametrów.
 • Komitet wydaje rekomendacje dla Zarządu albo członków Zarządu dotyczące w szczególności:
 • kształtowania struktury bilansu,
 • zarządzania ryzykiem: finansowym, rozliczeniowym i przedrozliczeniowym transakcji na rynku hurtowym oraz biznesowym,
 • uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych oraz potrzeb kapitałowych,
 • polityki cenowej w poszczególnych obszarach biznesowych oraz wysokości stóp procentowych i minimalnych marż kredytowych,
 • modelu finansowego, w tym zasad ustalania wyniku zarządczego i systemu cen transferowych,
 • strategii zabezpieczających w ramach rachunkowości zabezpieczeń,
 • podejmowania ewentualnych działań naprawczych po przeprowadzonych kompleksowych testach warunków skrajnych.

2) Komitet Ryzyka, którego celem jest projektowanie strategicznych kierunków i zadań w zakresie ryzyka bankowego w kontekście strategii Banku i uwarunkowań wynikających z sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego, analizowanie okresowych raportów związanych z ryzykiem bankowym i opracowywanie na ich bazie odpowiednich wytycznych, a także przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem bankowym i jej okresowe weryfikowanie. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • monitorowanie integralności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego do poszczególnych linii biznesowych, a także wdrażanie polityki w zakresie zarządzania ryzykami, realizowanej w ramach przyjętej Strategii Banku,
 • analiza i ocena wykorzystania strategicznych limitów ryzyka określonych w Strategii zarządzania ryzykiem bankowym,
 • opiniowanie cyklicznych raportów ryzyka, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i uwzględnianie informacji z tych raportów przy wydawaniu opinii.

3) Komitet Kredytowy Banku, którego celem jest zarzadzanie ryzykiem kredytowym występującym przy podejmowaniu decyzji kredytowych, decyzji dotyczących wierzytelności zarządzanych przez odpowiednie jednostki Banku oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków finansowych lub reputacyjnych w wyniku podjęcia błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli ryzyka kredytowego. Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podziału kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych oraz sprzedażowych, zarządzania wierzytelnościami trudnymi, limitów branżowych i klientowskich oraz zabezpieczania wierzytelności PKO Banku Polskiego SA,
 • podejmowanie decyzji dotyczących modeli ryzyka kredytowego, w szczególności w zakresie: modeli i parametrów polityki kredytowej wykorzystywanych przy wyznaczaniu oceny scoringowej albo ratingowej, modeli i parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów oraz innych istotnych modeli ryzyka kredytowego, wyników walidacji istotnych modeli ryzyka kredytowego oraz związanych z nimi propozycji zmian w modelach, raportów dotyczących stanu realizacji zaleceń powalidacyjnych; modeli nieistotnych ryzyka kredytowego; z monitorowania modeli istotnych oraz jakości portfeli kredytowych, do których stosowane są modele ryzyka kredytowego.
 • wydawanie rekomendacji dla Zarządu PKO Banku Polskiego SA w sprawach dotyczących podjęcia decyzji w zakresie transakcji kredytowych i zmian istotnych warunków tych transakcji, wewnętrznych limitów klientowskich, zarzadzania wierzytelnościami trudnymi, modeli ryzyka kredytowego, w szczególności w zakresie wartości parametrów polityki kredytowej, które ze względu na uregulowania zewnętrzne wymagają akceptacji Zarządu albo Rady Nadzorczej.
 • wydawanie opinii w sprawach wniosków dotyczących transakcji kredytowych, transakcji leasingowych albo transakcji faktoringowych kierowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej Banku, restrukturyzacyjno-windykacyjnych klientów KREDOBANK SA oraz dotyczących istotnych modeli ryzyka kredytowego w spółkach Grupy Kapitałowej Banku.

4) Komitet Ryzyka Operacyjnego, którego celem jest skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności operacyjnej. Do zadań komitetu należy:

 • wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • wyznaczanie działań w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej narażającej wizerunek Banku, powodującej straty operacyjne.

5) Komitet ds. Wydatków w PKO Banku Polskim SA, do którego zadań należy w szczególności:

 • akceptacja, opiniowanie wydatków dotyczących kosztów rzeczowych oraz pozostałych kosztów działania w zakresie działalności bieżącej, wynikających z nowych umów albo aneksów do zawartych umów oraz akceptacja przekroczeń budżetu kosztów rzeczowych oraz pozostałych kosztów działania w zakresie działalności bieżącej, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad zarządzania kosztami,
 • akceptacja dalszego postępowania z powierzchnią zidentyfikowaną jako pustostan i odmową akceptacji nowej lokalizacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad gospodarowania nieruchomościami,
 • podejmowanie decyzji dotyczących projektów, w tym m.in. akceptacja wniosków projektowych, akceptacja oraz rekomendowanie planów projektów, akceptacja istotnych zmian w projektach, decydowanie o wstrzymaniu realizacji projektów, zamknięciu projektów, akceptacja ocen uzyskanych celów oraz efektów projektu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad zarządzania projektami i inwestycjami,
 • dokonywanie przesunięć pomiędzy kosztami działalności bieżącej, a kosztami projektów albo inwestycji,
 • akceptowanie wydatków będących nakładami inwestycyjnymi związanych z realizacją przedsięwzięć nie spełniających kryteriów projektów albo inwestycji.

6) Komitet Strategii , którego celem jest sprawowanie nadzoru nad procesem planowania strategicznego oraz zarządzania strategią Banku, o której mowa w Statucie Banku (§22, ust. 5, pkt 1). Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • zarządzanie działaniami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem strategii,
 • akceptacja harmonogramu prac nad strategią oraz harmonogramu wdrożenia strategii,
 • podejmowanie kluczowych decyzji niezbędnych dla zapewnienia realizacji strategii, w tym wdrożenia programów strategicznych,
 • rozstrzyganie ewentualnych sporów powstających w trakcie prowadzenia prac nad poszczególnymi programami strategicznymi.

7) Komitet ds. Architektury IT PKO Banku Polskiego SA, którego celem jest kształtowanie architektury informatycznej zapewniającej realizację Strategii Banku poprzez realizację następujących zadań:

 • opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia),
 • przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej funkcjonującej w Banku,
 • opracowanie modelu architektury docelowej,
 • inicjowanie działań zmierzających do osiągnięcia modelu architektury docelowej.

8) Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego, którego celem jest zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad obszarem bezpieczeństwa systemu informatycznego w PKO Banku Polskim SA (SIB). Do zadań Komitetu należy wydawanie rekomendacji w zakresie związanym z bezpieczeństwem SIB dotyczących w szczególności:

 • koordynowania i monitorowania prac związanych z bezpieczeństwem SIB,
 • wyznaczania kierunków działania Banku w zakresie bezpieczeństwa SIB,
 • określania pożądanych działań, które w ocenie Komitetu należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych narażających wizerunek Banku i powodujących straty operacyjne bądź finansowe w obszarze bezpieczeństwa SIB,
 • monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem SIB.

9) Komitet Jakości Danych, którego celem jest określanie strategicznych kierunków działań w zakresie zarządzania jakością danych oraz architekturą danych w Banku w kontekście Systemu Zarządzania Danymi (SZD) oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz ocena jego efektywności i działań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Do zadań Komitetu należy podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania danymi w Banku, w tym dotyczących w szczególności:

 • kierunków rozwoju SZD,
 • zaleceń dla jednostek i komórek organizacyjnych Centrali w zakresie działań dotyczących zarządzania danymi,
 • szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi,
 • oceny efektywności działania SZD, określenia priorytetów działań w ramach SZD oraz okresowych planów działań,
 • przypisania właścicielstwa grup danych,
 • rozstrzygania spraw spornych dotyczących SZD na wniosek członka Komitetu,
 • akceptacji – w uzasadnionych w szczególności ciągłością działania Banku przypadkach – odstępstw od kryteriów i reguł jakości danych oraz standardów rozwiązań jakości danych.

Ponadto, poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku uczestniczyli również w komitetach niestałych, w tym w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.