44. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

  31.12.2015 31.12.2014
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 743 864 11 738 371
Bieżące należności od banków 3 520 838 2 516 484
Razem 17 264 702 14 254 855

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

Przychody z tytułu odsetek - otrzymane 2015 2014
Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek 6 183 601 6 593 718
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych 696 003 577 828
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 243 691 341 615
Odsetki otrzymane z tytułu lokat 134 366 167 377
Odsetki otrzymane od papierów z portfela przeznaczonego do obrotu 55 917 60 282
Odsetki od instrumentów zabezpieczających 476 850 276 638
Pozostałe odsetki otrzymane (głównie odsetki od rachunków bieżących, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji) 1 128 955 1 186 604
Razem 8 919 383 9 204 062

Koszty z tytułu odsetek - zapłacone 2015 2014
Odsetki zapłacone z tytułu depozytów (1 757 696) (1 654 030)
Odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (520 524) (444 150)
Odsetki zapłacone z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek (102 252) (124 620)
Pozostałe odsetki zapłacone (głównie odsetki od rachunków bieżących,premie od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych) (587 877) (599 011)
Razem (2 968 349) (2 821 811)

Przychody z tytułu dywidend - otrzymane 2015 2014
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych* 25 571 21 387
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów 10 658 6 366
Razem 36 229 27 753

*Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostek wycenianych metodą praw własności

*Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostek wycenianych metodą praw własności

Koszty z tytułu dywidend- wypłacone 2015 2014
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej                -       (937 500)
Razem                -       (937 500)

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

Inne korekty 2015 2014
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki 6 096 -
Zmiany wynikające z objęcia kontrolą jednostek zależnych - 105 713
Wycena wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 139 600 88 843
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych (1 084 615) (943 465)
Rachunkowość zabezpieczeń (62 861) 130 797
Zyski i straty aktuarialne (4 491) (1 537)
Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkachstowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany (69 385) (12 794)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (23 855) (63 490)
Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych (107 447) (50 045)
Razem (1 206 958) (745 978)

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą,likwidacją rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 2015 2014
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych (103 686) 55 822
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży - (73 451)
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych 90 162 -
Razem (13 524) (17 629)

Odsetki i dywidendy 2015 2014
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej (727 359) (632 863)
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej (36 228) (27 899)
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności finansowej 653 116 590 690
Razem (110 471) (70 072)

Zmiana stanu należności od banków 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (2 066 286) (593 245)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki 33 050 -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - 420 406
Wyłączenie nabytych środków pieniężnych spółek objętych kontrolą - (217 107)
Zmiana stanu odpisów na należności od banków (294) 28 472
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 004 354 877 865
Razem (1 029 176) 516 391

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 710 275 (1 962 937)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - 5 599 561
Razem 1 710 275 3 636 624

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 147 553 (2 493 962)
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - 28 384
Razem 1 147 553 (2 465 578)

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (10 916 324) (29 874 122)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki 571 420 -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - 24 877 227
Zmiana stanu odpisów na należności od klientów (264 732) (1 371 697)
Razem (10 609 636) (6 368 592)

Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (46 605) (233 402)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki 45 833 -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - 78 801
Klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 173 044
Zmiana stanu odpisów na pozostałe należności (78 199) 3 855
Razem (78 971) 22 298

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (1 105 893) 15 647 507
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - (14 848 744)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod banków w działalności finansowej 2 696 189 (10 947 679)
Razem 1 590 296 (10 148 916)

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 21 371 695 22 482 585
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki (595 128) -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - (13 490 345)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej (81 377) 84 898
Razem 20 695 190 9 077 138

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (3 867 637) 2 754 164
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji do działalności finansowej 4 519 553 (1 956 702)
Razem 651 916 797 462

Zmiana stanu rezerw i odpisów 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (71 744) 2 968
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki (334 808) -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - (43 985)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków 294 (28 472)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów 264 732 1 371 697
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych należności 78 199 (3 855)
Razem (63 372) 1 298 353

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych 2015 2014
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 207 516 3 880 216
Zmiany wynikające z przejęcia jednostki (5 772) -
Wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą - (3 806 803)
Ujęcie wpływów/spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej - 242 464
Razem 201 744 315 877
 

W 2015 roku Bank dokonał zbycia spółek zależnych i będących wspólnymi przedsięwzięciami w łącznej kwocie 22 340 tysięcy PLN do NEPTUN – fizan zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, w tym udziały dwóch spółek zostały sprzedane, a akcje jednej spółki wniesione jako wkład niepieniężny. Zbyte spółki zależne i będące wspólnymi przedsięwzięciami posiadały łącznie: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w kwocie 21 491 tysięcy PLN, pozostałe aktywa w kwocie 118 591 tysięcy PLN oraz zobowiązania w kwocie 110 355 tysięcy PLN.