4. Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

Począwszy od drugiego kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa zmieniła sposób prezentacji w wyniku z tytułu prowizji przychodów i kosztów z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego (bancassurance). Dotychczas przychody i koszty z tytułu ubezpieczeń prezentowane były w szyku rozwartym, tj. otrzymane oraz należne Grupie Kapitałowej wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa ujmowane były w przychodach z tytułu prowizji, a koszty związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych w kosztach z tytułu prowizji. Po zmianie, przychody i koszty z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego prezentowane są w szyku netto tj. w przychodzie z tytułu ubezpieczeń ujmowane są otrzymane oraz należne Grupie Kapitałowej wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa pomniejszone o koszty poniesione przez Grupę Kapitałową bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych.

Powyższe zmiany mają charakter jedynie prezentacyjny i nie mają wpływu na wynik finansowy.

W tabelach poniżej zaprezentowano wpływ zmiany w zakresie prezentacji na dane porównawcze.

  01.01-31.12.2014 dane przed przekształceniem zmiana ujęcia wyniku z tytułu bancassurance 01.01-31.12.2014 przekształcone
Działalność kontynuowana      
Przychody z tytułu odsetek 10 737 431 - 10 737 431
Koszty z tytułu odsetek (3 214 500) - (3 214 500)
Wynik z tytułu odsetek 7 522 931 - 7 522 931
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 002 155 (100 219) 3 901 936
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 068 649) 100 219 (968 430)
Wynik z tytułu prowizji i opłat  2 933 506 - 2 933 506
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 898 670) - (1 898 670)
Ogólne koszty administracyjne (5 245 141) - (5 245 141)
Wynik z działalności operacyjnej 4 002 753 - 4 002 753
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 31 810 - 31 810
Zysk brutto 4 034 563 - 4 034 563
Podatek dochodowy (791 747) - (791 747)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 242 816 - 3 242 816
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (11 306) - (11 306)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  3 254 122 - 3 254 122

Grupa Kapitałowa zmieniła sposób prezentacji aktywów przejętych za wierzytelności w jednostkach zależnych.

  31.12.2014 dane przed przekształceniem Zmiana prezentacji aktywów przejętych za wierzytelności 31.12.2014 przekształcone
Zapasy 237 883 (99 167) 138 716
Inne aktywa 1 122 265 99 167 1 221 432
SUMA AKTYWÓW 248 700 589 - 248 700 589