5. Przejęcie przez PKO Bank Polski SA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” w Mysłowicach na dzień 1 sierpnia 2015 roku

W dniu 18 czerwca 2015 roku Bank wyraził zgodę na udział w restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” (SKOK „Wesoła”). Na tej podstawie, w dniu 18 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu SKOK Wesoła przez Bank.

Decyzja KNF została podjęta zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Ustawa o SKOK). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub zobowiązań kasy przez bank krajowy za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy. Zgodnie z decyzją KNF, z dniem 19 czerwca 2015 roku zarząd majątkiem SKOK „Wesoła” objął Zarząd Banku, a dzień 1 sierpnia 2015 roku wyznaczono jako dzień przejęcia SKOK „Wesoła” przez Bank. Zgodnie z decyzją KNF do dnia przejęcia SKOK „Wesoła”, Kasa prowadziła działalność i oferowała usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

Rozliczenie przejęcia nastąpiło zgodnie z MSSF 3. Zgodnie z MSSF 3.45 Bank ma 12 miesięcy - tj. do dnia 31 lipca 2016 roku na ustalenie ostatecznych wartości.

Przejęcie SKOK „Wesoła” nie wiązało się z przekazaniem zapłaty przez Bank. Natomiast proces przejęcia SKOK „Wesoła” przebiegał przy wsparciu finansowym udzielonym przez BFG na podstawie art. 20g Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Bank otrzymał od BFG wsparcie w formie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych a zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów w kwocie 278 858 tysięcy PLN oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi SKOK „Wesoła”.

W wyniku transakcji rozliczenia brak jest udziałów niekontrolujących w jednostce przejmowanej.

AKTYWA Dane SKOK "Wesoła" na dzień 31.07.2015 (wg wartości ze sprawozdania finansowego) Nettowanie podatku odroczonego Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych aktywów
Kasa, środki w Banku Centralnym 6 628 - 6 628 - 6 628
Należności od banków 33 050 - 33 050 - 33 050
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 188 690 - 188 690 50 270 238 960
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 50 - 50 - 50
Wartości niematerialne 691 - 691 - 691
Rzeczowe aktywa trwałe 17 838 - 17 838 - 17 838
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 (11) - -  
Inne aktywa 45 833 - 45 833 - 45 833
SUMA AKTYWÓW 292 791 (11) 292 780 50 270 343 050
ZOBOWIĄZANIA Dane SKOK "Wesoła" na dzień 31.07.2015 (wg wartości ze sprawozdania finansowego)  Nettowanie podatku odroczonego Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych zobowiązań
Zobowiązania wobec klientów 595 128 - 595 128 - 595 128
Pozostałe zobowiązania 5 772 - 5 772 - 5 772
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 383 - 383 - 383
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 188 (11) 9 177 9 551 18 728
Rezerwy 2 348 - 2 348 - 2 348
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 612 819 (11) 612 808 9 551 622 359

Analizie pod kątem wyceny poddano następujące pozycje bilansowe Kasy:

  • portfel kredytów i pożyczek,
  • portfel depozytowy,
  • nieruchomości.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wycenione w wartości godziwej

  Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych aktywów
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto 521 150 50 270 571 420
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (332 460) - (332 460)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  188 690 50 270 238 960

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według metod kalkulacji odpisów Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych aktywów
Wycenione wg metody zindywidualizowanej 211 612 16 205 227 817
ze stwierdzoną utratą wartości 211 612 16 205 227 817
Wyceniane według metody portfelowej 173 528 13 864 187 392
ze stwierdzoną utratą wartości 173 528 13 864 187 392
Wyceniane według metody grupowej (IBNR) 136 010 20 201 156 211
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto  521 150 50 270 571 420
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej (179 367) - (179 367)
ze stwierdzoną utratą wartości (179 367) - (179 367)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej (153 093) - (153 093)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) - - -
Odpisy - razem (332 460) - (332 460)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  188 690 50 270 238 960
Kredyty i pożyczki udzielone klientom według sektorów Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych aktywów
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 521 150 50 270 571 420
sektor niefinansowy 521 150 50 270 571 420
konsumpcyjne 521 150 50 270 571 420
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (332 460) - (332 460)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto 188 690 50 270 238 960
Kredyty i pożyczki udzielone klientom według segmentów klienta Dane wg MSSF Korekta z tytułu wyceny do wartości godziwej Wartość godziwa nabytych aktywów
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 521 150 50 270 571 420
bankowość detaliczna i prywatna 521 150 50 270 571 420
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (332 460) - (332 460)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  188 690 50 270 238 960
 

Przy oszacowaniu wartości godziwej portfela pożyczek posłużono się metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmującą następujące etapy:

  • portfel pożyczek podzielony został na podportfele umów pożyczek o zbliżonym profilu ryzyka. Podportfele zostały wydzielone na podstawie okresu udzielenia finansowania (vintage), a także rodzaju produktu (detaliczny lub wysokokwotowy). Cechą różnicującą ryzyko pożyczek był również kanał dystrybucji. Pożyczki detaliczne zostały podzielone również na segment pożyczek detalicznych własnych i zewnętrznych;
  • ustalone zostały przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne w oparciu o analizę miesięcznych przepływów wynikających z rat kapitałowych oraz płatności odsetkowych skorygowanych o stopę przedpłat, oszacowany koszt ryzyka a następnie o wartość innych kosztów i przychodów związanych z portfelem (np. opłaty i prowizje oraz koszty obsługi danego portfela);
  • suma powyższych przepływów pieniężnych została następnie zdyskontowana przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej, oszacowanej w oparciu o stopy procentowe dla instrumentów wolnych od ryzyka, powiększonej o premię ponad stopę wolną od ryzyka uwzględniającą koszt kapitału Banku, koszt finansowania typowego nabywcy, a także wymogi kapitałowe i wagę ryzyka dla danego rodzaju aktywów. Przepływy z niepracującego portfela pożyczek zostały zdyskontowane stopą wolną od ryzyka powiększoną o premię, wyznaczoną jako średnioważona rentowność obligacji polskich spółek z rynku windykacyjnego;
  • suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych wyznaczyła wartość godziwą portfela pożyczek.

W ramach wyceny do wartości godziwej portfela kredytowego ujęto efekt gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi SKOK „Wesoła”, udzielonej Bankowi przez BFG jako wsparcie procesu restrukturyzacji SKOK „Wesoła” oraz efekt podatkowy w postaci utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

W ramach rozliczenia transakcji nabycia nie zidentyfikowano dodatkowych aktywów niematerialnych do rozpoznania.

Na pozycję rzeczowych aktywów trwałych składają się przede wszystkim nieruchomości w wartości bilansowej równej 12 127 tysięcy PLN, która odzwierciedla ich wartość godziwą. Wartości nieruchomości wykazywanych przez Kasę w pozycjach rzeczowych aktywów trwałych oraz innych aktywów zostały w księgach skorygowane do wartości aktualnych operatów szacunkowych zleconych zewnętrznym, niezależnym rzeczoznawcom. Dla nieistotnej części aktywów, w sytuacji, gdy wartość z operatów szacunkowych przewyższała ich wartość księgową brutto, wartość nieruchomości przyjęto w wartości księgowej brutto.

Saldo bilansowe zobowiązań wobec klientów obejmujące rachunki bieżące oraz produkty terminowe Kasy wynosi 595 128 tysięcy PLN, z czego wartość nieoprocentowanych rachunków bieżących wynosi około 9 899 tysięcy PLN. Pozostałe saldo stanowią produkty terminowe (lokaty), z czego ok 90% zapada w przeciągu roku od dnia przejęcia (zgodnie z poniższą tabelą). Różnica pomiędzy wartością godziwą portfela w stosunku do jego wartości księgowej nie jest istotna, z uwagi na szybką zapadalność umów. Przyjęto zatem że wartość godziwa portfela zobowiązań może być odzwierciedlona przez jego wartość księgową.

Zapadalność Udział kapitału Średnioważone oprocentowanie
do pół roku 59% 3,31%
powyżej pół roku do roku 31% 3,42%
powyżej roku 10% 4,09%
 

Na dzień 31 lipca 2015 roku zobowiązania warunkowe SKOK „Wesoła” stanowiły:

a) zobowiązania udzielone finansowe: z tytułu niewykorzystanych linii pożyczkowych, debetów wynosiły 216 tysięcy PLN oraz gwarancyjne z tytułu poręczeń wystawionych przez SKOK „Wesoła” (zabezpieczenia robót wykonywanych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) wynosiły 47,6 tysięcy PLN,
B) zobowiązania otrzymane gwarancyjne: z tytułu otrzymanych poręczeń spłaty udzielonych przez Kasę pożyczek wynosiły 45 017 tysięcy PLN.

Na dzień 31 lipca 2015 roku SKOK „Wesoła” nie posiadała promes udzielenia kredytu.

W wyniku nabycia Bank rozpoznał wartość firmy w wysokości 451 tys. złotych obliczoną jako różnica pomiędzy wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wycenionych zgodnie z MSSF (-279 309 tys. złotych), a kwotą otrzymanej dotacji z BFG (278 858 tys. złotych). Test na odzyskiwalność wartości firmy wykazał utratę wartości. W rezultacie, na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank odpisał w pozostałe koszty operacyjne pełną kwotę wartości firmy. Odpis ten nie jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem oraz obowiązującymi przepisami prawa, proces przejęcia i restrukturyzacji SKOK „Wesoła” przebiega przy wsparciu BFG. Zgodnie z programem pomocowym uporządkowanej likwidacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, BFG udzielił Bankowi gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych tj. udzielonych kredytów i pożyczek, środków w Kasie Krajowej wynikających z wkładów wniesionych na fundusz stabilizacyjny, nieruchomości i innych rzeczy, aktywów z tytułu wartości niematerialnych i prawnych oraz innych należności, w tym o charakterze handlowym, powstałych w okresie od dnia przejęcia do 30 czerwca 2020 roku.