Akcje oraz akcjonariusze PKO Banku Polskiego SA

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31 grudnia 2015 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadające odpowiednio następującą liczbę akcji PKO Banku Polskiego SA: 367 918 980, 83 952 447 (na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie) oraz 64 594 448 (na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie).

Udział procentowy Skarbu Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego w kapitale zakładowym PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z wiedzą Banku wynosił odpowiednio 29,43%, 6,72% oraz 5,17% i był zgodny z udziałem procentowym w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego SA.

Dla posiadaczy papierów wartościowych PKO Banku Polskiego SA nie wynikają z tych papierów jakiekolwiek specjalne uprawnienia kontrolne.