Jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym

W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej spółki zależne w rozumieniu przepisów MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Lp. Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Udział w kapitale zakładowym (%) Metodakonsolidacji
Jednostka dominująca
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Jednostki zależne bezpośrednio
2. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100 pełna
3. PKO BP BANKOWY PTE SA Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100 pełna
4. PKO Leasing SA Łódź działalność leasingowa 100 pełna
5. PKO BP Finat Sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT 100 pełna
6. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa ubezpieczenia na życie 100 pełna
7. PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 100 pełna
8. PKO Bank Hipoteczny SA Gdynia działalność bankowa 100 pełna
9. PKO Finance AB Sztokholm, Szwecja usługi finansowe 100 pełna
10. KREDOBANK SA Lwów, Ukraina działalność bankowa 99,5655 pełna
11. Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.1 Kijów, Ukraina usługi finansowe 95,4676 pełna
12. „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 100 pełna
13. Qualia Development Sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100 pełna
14. Merkury - fiz an2 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100 pełna
15. NEPTUN - fizan2 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100 pełna
Jednostki zależne od PKO Leasing SA
16. PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. Łódź działalność leasingowa 100 pełna
17. PKO Leasing Sverige AB Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100 pełna
18. PKO BP Faktoring SA Warszawa działalność faktoringowa 100 pełna
Jednostka zależna od PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
19 Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa 100 pełna
Jednostka zależna od KREDOBANK SA
20. Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. Lwów, Ukraina usługi finansowe 100 pełna
Jednostki zależne od Qualia Development Sp. z o.o.3
21. Qualia 3 Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółce Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k. 100 pełna
22. Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9975 pełna
23. Qualia 2 Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółce Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k. 100 pełna
24. Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9750 pełna
25. Qualia Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w pozostałych spółkach komandytowych Grupy QDE 100 pełna
26. Qualia sp. z o.o. - Sopot Sp. k. Warszawa działalność deweloperska 99,9902 pełna
27. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jurata Sp. k. Warszawa   99,9770 pełna
28. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakopane Sp. k. Warszawa   99,9123 pełna
29. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. Warszawa   99,8951 pełna
30. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Projekt 1 Sp. k. Warszawa   50 pełna
31. Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Władysławowo Sp. k. Warszawa   50 pełna
32. Qualia Hotel Management Sp. z o.o. Warszawa   100 pełna
33. Qualia - Residence Sp. z o.o. Warszawa   100 pełna
34. Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. Warszawa   100 pełna
35. „Fort Mokotów Inwestycje” Sp. z o.o. Warszawa   100 pełna
36. Sarnia Dolina Sp. z o.o. Warszawa   100 pełna
37. Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 100 pełna
38. FORT MOKOTÓW Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa w likwidacji 51 pełna
Jednostki zależne od Merkury - fiz an
39. „Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomościami 100 pełna
40. Molina Sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych Funduszu 100 pełna
41. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,zarządzanie nieruchomościami 100 pełna
42. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. Warszawa   100 pełna
43. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Warszawa   100 pełna
44. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. Warszawa   100 pełna
45. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. Warszawa   100 pełna
46. Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. Warszawa   100 pełna
Jednostki zależne od NEPTUN - fizan (bezpośrednio i pośrednio)
47. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA Warszawa działalność usługowa 100 pełna
48. „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych 72,9766 pełna
49. „Sopot Zdrój” Sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 100 pełna
50. „Promenada Sopocka” Sp. z o.o. Sopot usługi najmu i zarządzanie nieruchomością 100 pełna

1) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Sp. z d.o.

2) PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu umożliwiające, zgodnie z MSSF, sprawowanie kontroli nad Funduszem; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

3) W spółkach komandytowych należących do Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.

Pozostałe jednostki podporządkowane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Lp. Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Udział w kapitale zakładowym (%) Metodakonsolidacji*
Wspólne przedsięwzięcie PKO Banku Polskiego SA
1. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34,00 praw własności
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
2. „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. Poznań prowadzenie hotelu 41,44 praw własności
Jednostki stowarzyszone
3. Bank Pocztowy SA Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 praw własności
4. „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Poznań poręczenia 33,33 praw własności
5. FERRUM SA Katowice produkcja rur stalowych, kształtowników oraz wykonywanie izolacji rur 20,97 praw własności
Jednostki zależne od Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
6. EVO Payments International Sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe 100 pełna
7. EVO Payments International s.r.o. Praga, Czechy działalność wspomagająca usługi finansowe 100 pełna
Jednostki zależne od Banku Pocztowego SA
8. Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz działalność wspomagająca usługi finansowe 100 pełna
9. Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo finansowe 100 pełna
Jednostki zależne od FERRUM SA
10. Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM SA Katowice produkcja konstrukcji metalowych i ich części 100 pełna
11. FERRUM MARKETING Sp. z o.o. Katowice działalność marketingowa i promocyjna 100 pełna

* ujęcie w konsolidacji w sprawozdaniu podmiotu bezpośrednio dominującego