Opis zmian w organizacji jednostek podporządkowanych

W 2015 roku miały miejsce następujące zdarzenia wpływające na strukturę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

1) dotyczące spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W dniu 10 lutego 2015 roku PKO Bank Polski SA zawiązał spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 tysięcy PLN. Bank objął 20 000 akcji zwykłych, imiennych, o wartości nominalnej 1 tysiąc PLN każda po cenie emisyjnej równej 3 650 PLN za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 73 000 tysięcy PLN. Bank wniósł również do Spółki 15 000 tysięcy PLN na poczet funduszu organizacyjnego.

W dniu 10 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, w której zezwoliła na wykonywanie przez wyżej wymienioną Spółkę działalności ubezpieczeniowej w dziale II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe).

W dniu 13 kwietnia 2015 roku wyżej wymieniona Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Na koniec 2015 roku Spółka osiągnęła gotowość operacyjną.  W dniu 9 stycznia 2016 roku spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA uruchomiła ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA, którzy nabywają karty kredytowe. W

lutym 2016 roku Spółka uruchomiła sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz ubezpieczeń od utraty dochodu dla klientów PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne i dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w PKO Banku Polskim SA.

2) dotyczące spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W 2015 roku (9 czerwca 2015 roku oraz 20 października 2015 roku) w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane następujące zmiany kapitału zakładowego spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA:

  • obniżenie kapitału o 103 221 tysięcy PLN poprzez umorzenie 925 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 111,59 PLN każda; kwota uzyskana z obniżenia kapitału została przeznaczona na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
  • podwyższenie kapitału zakładowego łącznie o 223,18 PLN - PKO Bank Polski SA objął 2 akcje o wartości nominalnej 111,59 PLN każda, za łączną cenę emisyjną równą 56 000 tysięcy PLN.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA wynosi 89 309 tysięcy PLN i dzieli się na 800 331 akcji o wartości nominalnej 111,59 PLN każda.

3) dotyczące spółek Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA

W dniu 4 sierpnia 2015 w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKO Leasing SA o kwotę 80 000 tysięcy PLN. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zostały objęte przez PKO Bank Polski SA.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy spółki PKO Leasing SA wynosi 174 057 tysięcy PLN i dzieli się na 17 405 690 akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda.

W 2015 roku (23 kwietnia 2015 roku oraz 28 października 2015 roku) w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. łącznie o kwotę 40 000 tysięcy PLN. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez PKO Leasing SA.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy spółki PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. wynosi 140 000 tysięcy PLN i dzieli się na 280 000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy.

4) dotyczące PKO BP BANKOWY PTE SA

W dniu 29 grudnia 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zrejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki PKO BP BANKOWY PTE SA o kwotę 69 420 tysięcy PLN, które nastąpiło poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 10 000 PLN do kwoty 7 330 PLN. Obniżenie kapitału zostało przeprowadzone w celu optymalizacji wysokości kapitału własnego Spółki i wykorzystania wolnych zasobów środków pieniężnych w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Środki z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wypłacone PKO Bankowi Polskiemu SA – jedynemu akcjonariuszowi Spółki, po upływie 6 miesięcy od daty dokonania wyżej wymienionego zarejestrowania.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 190 580 tysięcy PLN i dzieli się na 26 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 7 330 PLN każda.

5) dotyczące spółki PKO BP Faktoring SA

W czerwcu 2015 roku spółka Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA posiadająca 8 999 akcji oraz PKO Bank Polski SA posiadający 1 akcję zbyły wszystkie posiadane akcje spółki PKO BP Faktoring SA do spółki PKO Leasing SA.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku jedynym akcjonariuszem spółki PKO BP Faktoring SA jest spółka PKO Leasing SA (spółka zależna od Banku).

6) dotyczące NEPTUN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych

W 2015 roku PKO Bank Polski SA nabył łącznie 8 588 953 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii A, B i C NEPTUN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. Wartość nabycia wyniosła łącznie 94 663 tysiące PLN. Część certyfikatów została objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA oraz akcji wybranych spółek publicznych stanowiących aktywa finansowe Banku. Wyżej wymieniony Fundusz jest zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Statucie Funduszu i Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Jednocześnie w czerwcu 2015 roku PKO Bank Polski SA sprzedał do wyżej wymienionego Funduszu wszystkie posiadane udziały spółki „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o.- spółki zależnej od Banku oraz spółki „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. - spółki stanowiącej wspólne przedsięwzięcie Banku.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku NEPTUN - fizan oraz spółki Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA i „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. (przy czym „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. wraz ze swoimi spółkami zależnymi „Sopot Zdrój” Sp. z o.o. i „Promenada Sopocka” Sp. z o.o.) jako jednostki kontrolowane przez PKO Bank Polski SA są konsolidowane metodą pełną w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Spółka „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem Funduszu i w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA jest nadal wyceniana metodą praw własności.

7) dotyczące spółek Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o.

W dniu 9 stycznia 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka Qualia 2 Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 tysięcy PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku wszystkie udziały wyżej wymienionej Spółki posiada spółka Qualia Development Sp. z o.o.

Spółka Qualia 2 Sp. z o.o. przejęła od spółki Qualia Sp. z o.o. ogół praw i obowiązków komplementariusza w spółce Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k. - umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w powyższym zakresie została zawarta 14 stycznia 2015 roku.

Jednocześnie, w związku z wyżej opisanymi zmianami w dniu 2 lutego 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k. – obecna nazwa brzmi: Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.

W dniu 26 października 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka Qualia 3 Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 tysięcy PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku wszystkie udziały wyżej wymienionej Spółki posiada spółka Qualia Development Sp. z o.o.

Spółka Qualia 3 Sp. z o.o. przejęła od spółki Qualia Sp. z o.o. ogół praw i obowiązków komplementariusza w spółce Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k. - umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w powyższym zakresie została zawarta 4 listopada 2015 roku.

Jednocześnie, w związku z wyżej opisanymi zmianami w dniu 7 grudnia 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k. – obecna nazwa brzmi: Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k.

W dniu 3 listopada 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zrejestrowane podwyższenie wkładu komandytariusza (spółki Qualia Development Sp. z o.o.) w spółce Qualia sp. z o.o. – Sopot Sp. k. o kwotę 4 900 tysięcy PLN, tj. z kwoty 5 300 tysięcy PLN do kwoty 10 200 tysięcy PLN.

W dniu 26 listopada 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. o kwotę 22 300 tysięcy PLN. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez Qualia Development Sp. z o.o.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy spółki Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. wynosi 33 826 tysięcy PLN i dzieli się na 33 826 udziałów o wartości nominalnej 1 tysiąc PLN każdy.

W 2015 roku spółka Qualia Development Sp. z o.o. wniosła dopłatę do kapitałów spółki Qualia 2 Sp. z o.o w wysokości 49 500 PLN oraz dopłatę do kapitałów spółki Qualia 3 Sp. z o.o. w wysokości 30 tysięcy PLN, a także otrzymała ze spółki Qualia - Residence Sp. z o.o. 7 000 tysięcy PLN z tytułu zwrotu części dopłat wniesionych do kapitału tej Spółki.

8) dotyczące spółki „Centrum Majkowskiego” Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 4 maja 2015 roku spółka „Centrum Majkowskiego” Sp. z o.o. w likwidacji – spółka zależna od „CENTRUM HAFFNERA” Sp. z o.o. – została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

9) dotyczące spółek zależnych wykazywanych na aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży

W związku z planem odzyskania wartości udziałów spółki Qualia Development Sp. z o.o. w drodze transakcji sprzedaży w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, Spółka przestała być wykazywana jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniu skonsolidowanym.

10) dotyczące zdarzeń, które spowodują zmiany w Grupie Kapitałowej w następnych kwartałach

W dniu 9 listopada 2015 roku PKO Bank Polski SA opłacił objęcie 33 miliardów akcji KREDOBANK SA nowej emisji o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej w wysokości 330 000 tysięcy UAH. Wyżej wymienione podwyższenie do 31 grudnia 2015 roku nie zostało zarejestrowane.

Po zarejestrowaniu wyżej wymienionego podwyższenia udział PKO Banku Polskiego SA w kapitale zakładowym KREDOBANK SA oraz udział w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększy się do 99,6293%.

W zakresie spółek stanowiących wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone w 2015 roku miały miejsce następujące zdarzenia:

1) dotyczące spółki Bank Pocztowy SA

W dniu 27 listopada 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bank Pocztowy SA o kwotę 12 842 480 PLN. PKO Bank Polski SA objął 321 062 akcje o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3 210 620 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej w wysokości 15 000 016,64 PLN. Pozostałe akcje objęła Poczta Polska SA. W sumie Bank Pocztowy SA został dokapitalizowany przez dotychczasowych akcjonariuszy kwotą 60 000 tysięcy PLN.

W wyniku wyżej wymienionego podwyższenia PKO Bank Polski SA nadal posiada 25% kapitału zakładowego Spółki plus 10 akcji.

2) dotyczące spółek Grupy Kapitałowej Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Spółka Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (stanowiąca wspólne przedsięwzięcie Banku) utworzyła dwie spółki zależne, w tym:

  • spółkę EVO Payments International Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 lutego 2015 roku; kapitał zakładowy Spółki na koniec 2015 roku wynosi 282 tysiące PLN (przy czym udziały w podwyższonym kapitale o wartości nominalnej 277 tysięcy PLN zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 13 850 tysięcy PLN),
  • spółkę EVO Payments International s.r.o. z siedzibą w Czechach, która została zarejestrowana w Czeskim Rejestrze Handlowym w dniu 16 lutego 2015 roku; kapitał zakładowy Spółki na koniec 2015 roku wynosi 30 200 tysięcy CZK.

Przedmiotem działalności wyżej wymienionych Spółek jest prowadzenie działalności wspomagającej usługi finansowe.