Ocena wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA

Ocena wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA były w 2015 roku przyznawane przez agencje ratingowe Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s, które nadają Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków. Agencja Fitch Ratings przyznaje rating bezpłatny (niezamawiany).

W dniu 19 maja 2015 roku agencja ratingowa Fitch Ratings (która nadaje oceny niezamawiane przez Bank) opublikowała informację, w której poinformowała o obniżeniu oceny wparcia dla Banku z oceny "2" na "5". Obniżenie oceny wparcia dla Banku wynikało z założenia, iż Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) przewiduje ramy procesu niewypłacalności banków, zgodnie z którymi wierzyciele najprawdopodobniej zostaną zobowiązani do pokrywania strat banków, w przypadku kiedy będzie to konieczne, zamiast albo w pierwszej kolejności przed otrzymaniem przez bank wsparcia ze strony Skarbu Państwa.

W dniu 21 maja 2015 roku Moody's Investors Service opublikował notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com, w której poinformował o zmianie ocen ratingowych Banku na skutek zakończenia przeglądu ocen ratingowych nadanych bankom w Polsce. Przegląd wynikał z przyjęcia nowej metodologii wydanej przez tę agencję w dniu 16 marca 2015 roku. Zgodnie z treścią Noty:

 • ocena depozytów została utrzymana na poziomie A2/P-1,
 • ocena zobowiązań została obniżona z oceny A2/(P)P-1 do oceny A3/(P)P-2,
 • opinia o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr),
 • perspektywa dla ocen została podwyższona z "negatywnej" na "stabilną".

Podwyższenie perspektywy i utrzymanie ocen Banku wynikało z uwzględnienia przez agencję korzystnego otoczenia makroekonomicznego Polski oraz odpowiednich głównych wskaźników Banku, w tym poprawy współczynników kapitałowych oraz jakości portfela aktywów a także utrzymania dobrej rentowności.

Korekta oceny zobowiązań wynikała z uwzględnienia przez Moody's niższego prawdopodobieństwa uzyskania przesz Bank ewentualnego wsparcia ze strony Skarbu Państwa w przypadku zaprzestania przez Bank spłaty zobowiązań. W ocenie Moody's, Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej, zaimplementuje Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co w opinii agencji powoduje konieczność zmiany prawdopodobieństwa udzielenia wparcia Bankowi ze strony Skarbu Państwa z bardzo wysokiego na umiarkowane.

W dniu 17 czerwca 2015 roku agencja ratingowa Standard and Poor's opublikowała notę prasową na stronie internetowej www.standardandpoors.com („Nota”), w której poinformowała o aktualizacji analizy i zmianie ocen ratingowych Banku. Zgodnie z treścią Noty Standard and Poor’s obniżył długoterminowy rating kredytowy Banku oraz rating długu niezabezpieczonego z oceny „A-” do oceny „BBB+”. Jednocześnie agencja podtrzymała krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-2”. Perspektywa została określona jako „negatywna”. Agencja utrzymała ocenę Banku określoną jako „SACP” (stand-alone credit profile) na poziomie „bbb”. Standard and Poor’s dostrzegł poprawiającą się jakość aktywów, spadek kosztów ryzyka, jak również silną pozycję płynnościową Banku. Agencja w Nocie ocenia poziom kapitału i zyskowności Banku jako adekwatny. Agencja dokonała przeglądu czynnika wsparcia Banku ze strony Skarbu Państwa i uznała, iż Bank nie spełnia już definicji podmiotu zależnego od Skarbu Państwa („GRE”), w konsekwencji odejmując dwa tzw. notch’e od oceny wsparcia Banku. Standard and Poor’s wyraził jednocześnie opinię, że Bank może otrzymać wsparcie od Skarbu Państwa w związku z systemowo ważną rolą Banku dla polskiej gospodarki, dodając do oceny wsparcia jeden tzw. notch. Jednocześnie Standard and Poor’s podkreśla, iż Skarb Państwa pozostaje największym akcjonariuszem Banku, choć od 2013 roku obniżył swój udział w kapitale zakładowym Banku z 51,2% do 31,4%. Negatywna perspektywa wynikała z uwzględnienia przez Standard and Poor’s, przewidywanej przez agencję na początek 2016 roku implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co powoduje w opinii agencji możliwość obniżenia o jeden tzw. notch długoterminowego ratingu kredytowego na skutek wprowadzenia rozwiązań obciążających wierzycieli Banku w przypadku jego problemów finansowych, przy ograniczonej możliwości udzielenia wparcia Bankowi przez Skarb Państwa.

W dniu 17 grudnia 2015 roku Bank złożył wniosek do agencji Standard and Poor's o wycofanie ratingów nadanych Bankowi. Rating Banku został wycofany przez agencję w dniu 19 stycznia 2016 roku. Bank rozwiązał umowę o współpracę z agencją ratingową Standard and Poor's i doprowadził do wycofania ratingów z powodu ograniczenia planów emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie umowy było uzasadnione faktem, że bieżąca struktura bilansu Banku i związane z nią plany w zakresie

pozyskiwania finansowania średnio i długoterminowego przewidują emisje obligacji przede wszystkim na rynku krajowym oraz europejskim (głównie w EURO). W związku z tym posiadanie płatnych ocen ratingowych od jednej agencji ratingowej jest wystarczające do realizacji planów finansowych. Istotną przesłanką do rozwiązania umowy z agencją ratingową Standard and Poor’s w 2015 roku była także konieczność ograniczania kosztów działalności Banku, która jest szczególnie istotna w środowisku niskich stóp procentowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym. Przy okazji wycofywania ratingów agencja ratingowa Standard and Poor's dokonała końcowej analizy bieżącej sytuacji Banku oraz otoczenia jego działalności i potwierdziła w dniu 19 stycznia 2016 roku rating krótkoterminowy na poziomie „A-2” oraz obniżyła rating długoterminowy z poziomu „BBB+” do poziomu „BBB”. W chwili wycofywania ratingów perspektywa była stabilna. Agencja ratingowa Standard and Poor's poinformowała, że obniżenie ratingu długoterminowego Banku nastąpiło na skutek obniżenia w dniu 15 stycznia 2016 roku ratingów dla Polski (sovereign). Agencja w swojej analizie stwierdziła, że Bank posiada silną pozycję biznesową, adekwatną siłę kapitałową i płynnościową w perspektywie kolejnych 2 lat, odpowiednią jakość aktywów oraz solidną bazę finansowania, opartą głównie o depozyty detaliczne. 

Oceny ratingowe na dzień 31 grudnia 2015 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań długoterminowa A3
Ocena zobowiązań krótkoterminowa (P)P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)
Perspektywa Stabilna
Standard and Poor’s (rating wycofany 19 stycznia 2016 r.)
Ocena długoterminowa BBB+
Ocena krótkoterminowa A-2
Perspektywa Negatywna

KREDOBANK SA na koniec 2015 roku posiadał, przyznany w dniu 26 listopada 2015 roku przez agencję ratingową Standard & Poor’s, następujący rating:

 • długoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej - CCC+,
 • perspektywa - negatywna,
 • krótkoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – C,
 • rating w skali ukraińskiej – uaB+.

PKO Bank Hipoteczny SA posiadał na koniec 2015 roku następujące oceny przyznane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service:

 • rating długoterminowy emitenta na poziomie Baa1 oraz rating krótkoterminowy emitenta na poziomie Prime-2 z perspektywą stabilną nadany w dniu 7 września 2015 roku,
 • opinię o ryzyku kontrahenta długoterminową A3(cr) oraz krótkoterminową Prime-2(cr) nadane w dniu 7 września 2015 roku,
 • rating dla emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych na poziomie Aa3 nadany w dniu 11 grudnia 2015 roku.