Relacje inwestorskie

W 2015 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako spółki wiarygodnej i przejrzystej poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacji Walnego Zgromadzenia i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
 • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

W ramach komunikacji z rynkiem w 2015 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego i instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ok. 70 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku jak i podczas konferencji inwestorskich; w 2015 roku odbyło się ok. 60 spotkań w siedzibie Banku, ok. 150 spotkań podczas 13 konferencji inwestorskich i jednego roadshow oraz ok. 130 telekonferencji,
 • w kwietniu 2015 roku odbył się czat Prezesa Zarządu z inwestorami indywidualnymi, a w maju 2015 roku uczestniczył on w konferencji „Wall Street 19” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu; w listopadzie 2015 roku przedstawiciele Banku wzięli udział w konferencji „Profesjonalny Inwestor” zorganizowanej przez SII w Zakopanem,
 • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA,
 • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/ Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku,
 • w marcu 2015 roku Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny roczny on-line, tym razem za 2014 rok, w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (www.raportroczny2014.pkobp.pl). Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis realizuje cele informacyjne i wizerunkowe Banku. Przede wszystkim ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, a także zapewnia przyjazne korzystanie z nich; w 2015 roku serwis podlegał dalszym modyfikacjom - wprowadzono dodatkowe funkcjonalności przyjazne dla użytkownika, w tym m.in. udogodnienia dla osób słabowidzących oraz słownik podstawowych pojęć finansowych,
 • w 2015 roku Bank działał zgodnie z przyjętymi w grudniu 2014 roku Zasadami polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami, które w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych; w grudniu 2015 roku polityka informacyjna została znowelizowana w zakresie dotyczącym kontaktów z klientami.

Celem powyższych działań było przekazywanie wyczerpującej informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki.

PKO Bank Polski SA dokłada wszelkich starań, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe standardy w zakresie profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny oraz transparentny sposób prezentowały wyniki Banku, a także aby były maksymalnie użyteczne dla inwestorów instytucjonalnych, analityków, a także indywidualnych akcjonariuszy.

W 2015 roku odbyła się ósma edycja konkursu „Złota strona emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w którym przeprowadzono badanie na całej populacji 900 emitentów względem 23 kryteriów, co pozwoliło na wyciągnięcie istotnych wniosków odnośnie zawartości stron internetowych, ich jakości oraz dwustronnej komunikacji z uczestnikami rynku. PKO Banku Polski SA, jako jedyny bank i jako jedna z czterech dużych spółek, zakwalifikował się do finalnego, trzeciego etapu konkursu. Strona internetowa relacji inwestorskich Banku została najwyżej oceniona pod względem jasności komunikatu i zawartości informacyjnej, uzyskując rezultat zbliżony do maksymalnego na poziomie 9,75 pkt.

W 2015 roku po raz trzeci z rzędu PKO Bank Polski SA otrzymał specjalne wyróżnienie i tytuł „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wyróżnienie było dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie (w wersji html) podkreślając najwyższą jakość we wszystkich ocenianych obszarach. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych. Z uwagi na grupę odbiorców (przede wszystkim obecni i przyszli inwestorzy) i publikowane w nim treści jest on istotnym elementem komunikacji korporacyjnej i wpływa na postrzeganie spółki.  

W prestiżowym konkursie „The Best Annual Report” PKO Bank Polski SA regularnie zdobywał wyróżnienia, m.in. Raport za 2010 rok został uhonorowany Nagrodą Główną dla Banków, za 2011 rok - I Główną Nagrodą w kategorii Banki i Instytucje Finansowe za zebranie największej liczby punktów łącznie w trzech kategoriach. Począwszy od sprawozdania za rok 2012 Raport Roczny Banku otrzymywał nagrodę specjalną „The Best of the Best” - dla najlepszego banku, który w ostatnich latach trzy razy zajmował pierwsze miejsce w konkursie „The Best Annual Report”.