Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA uzyskany w 2015 roku wyniósł 2 609,6 mln PLN i był o 644,6 mln PLN (-19,8%) niższy niż w 2014 roku.

Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych:

 • opłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością w wysokości 337,93 mln PLN,
 • opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln PLN porównywalny zysk netto wyniósł 2 998,3 mln PLN i był 7,9% niższy niż w 2014 roku.

W rachunku wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok suma pozycji dochodowych wyniosła 10 665 mln PLN i była o 481,7 mln PLN, tj. o 4,3% niższa niż w 2014 roku, głównie w efekcie spadku wyniku odsetkowego o 6,6% r/r.

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

  2015 2014 Zmiana (w mln PLN) Zmiana (w %)
Przychody z tytułu odsetek 9 657,8 10 737,4 (1 079,7) -10,1%
Koszty z tytułu odsetek (2 629,2) (3 214,5) 585,3 -18,2%
Wynik z tytułu odsetek 7 028,6 7 522,9 (494,3) -6,6%
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 598,3 3 901,9 (303,6) -7,8%
Koszty z tytułu prowizji i opłat (747,7) (968,4) 220,7 -22,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 850,6 2 933,5 (82,9) -2,8%
Przychody z tytułu dywidend 10,7 6,5 4,1 63,7%
Wynik na instrumentach finansowych wycenianychdo wartości godziwej 40,6 75,2 (34,6) -46,0%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 87,7 150,1 (62,3) -41,5%
Wynik z pozycji wymiany 369,1 235,8 133,3 56,5%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 277,5 222,6 54,9 24,7%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość (1 475,9) (1 898,7) 422,8 -22,3%
Ogólne koszty administracyjne (6 036,3) (5 245,1) (791,1) 15,1%
Wynik z działalności operacyjnej 3 152,6 4 002,8 (850,1) -21,2%
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 38,1 31,81 6,3 19,8%
Zysk (strata) brutto 3 190,8 4 034,6 (843,8) -20,9%
Podatek dochodowy (589,5) (791,7) 202,3 -25,5%
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 601,3 3 242,8 (641,6) -19,8%
Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli (8,3) (11,3) 3,0 -26,5%
Zysk (strata) netto 2 609,6 3 254,1 (644,6) -19,8%

Wynik z tytułu odsetek

Uzyskany w 2015 roku wynik odsetkowy wyniósł 7 028,6 mln PLN i był o 494,3 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym. Wynik odsetkowy był determinowany dalszym spadkiem poziomu stóp rynkowych (dla stawek WIBOR 1M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 0,43 p.p. i 0,34 p.p.), który został częściowo skompensowany wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego oraz ograniczeniem kosztów jego finansowania.

Przychody odsetkowe (w mln PLN)

Koszty odsetkowe (w mln PLN)

W 2015 roku przychody odsetkowe wyniosły 9 657,8 mln PLN i w porównaniu z ubiegłym rokiem były niższe o 10,1% w głównej mierze w efekcie spadku:

 • przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 11,3% r/r – efekt spadku złotowych stóp procentowych, który dla stawek WIBOR 1M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 0,43 p.p. i 0,34 p.p., ograniczenia oprocentowania kredytów konsumpcyjnych opartych na formule 4xLombard (od końca 2013 roku maksymalne oprocentowanie kredytów spadło o 6 p.p. z 16% do 10%). Spadek ten został częściowo zrekompensowany wzrostem portfela kredytowego,
 • przy wzroście przychodów z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających o 31,3% r/r, głównie transakcji IRS w PLN.

W tym samym okresie dynamika kosztów odsetkowych ukształtowała się na poziomie (-)18,2% r/r, wynikającego z niższego średniego oprocentowania depozytów w efekcie spadku rynkowych stóp procentowych i dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych oraz zmiany struktury depozytów (wzrost udziału depozytów bieżących).

Marża odsetkowa spadła o ok. 0,6 p.p. r/r do poziomu 3,0% na koniec 2015 roku. Wzrost aktywów oprocentowanych o 7,8% r/r (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom), nie przełożył się na analogiczny wzrost zannualizowanego wyniku odsetkowego, pozostającego pod presją rekordowo niskich stóp procentowych.

W 2015 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 4,2%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 1,1%, wobec odpowiednio 5,3% i 1,4% w 2014 roku.  

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w 2015 roku 2 850,6 mln PLN i był o 82,9 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym, w efekcie spadku przychodów prowizyjnych o 303,6 mln PLN, przy niższych o 220,7 mln PLN kosztach prowizyjnych.

Przychody prowizyjne (w mln PLN)

Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez:

 • spadek wyniku z tytułu kart płatniczych (-127,5 mln r/r), głównie w efekcie spadku prowizji z tytułu interchange fee, będących konsekwencją obligatoryjnego obniżenia przez organizacje płatnicze stawek opłaty interchange do poziomu 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych od początku 2015 roku – niższym prowizjom z tego tytułu towarzyszył wzrost transakcyjności kartowej,
 • spadek wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów (-97,6 mln PLN r/r), głównie w efekcie spadku prowizji z tytułu ubezpieczeń kredytów konsumpcyjnych; dodatkowo w 2015 roku nastąpił wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, od której wyniki na poziomie Grupy Kapitałowej prezentowane są w kategorii wynik pozostały z działalności ubezpieczeniowej,
 • spadek kosztów usług akwizycyjnych o 44,6 mln r/r, wyższe koszty 2014 roku związane były z przejęciem spółki ubezpieczeniowej,
 • spadek przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (-23,2 mln PLN r/r),
 • spadek przychodów z tytułu operacji kasowych (-12,8 mln PLN r/r) w związku z rozwojem bankowości elektronicznej,
 • wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (w tym opłaty za zarządzanie) o 23,5 mln PLN r/r w efekcie wzrostu portfela zarządzanych aktywów,
 • wzrost przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (+33,1 mln PLN r/r) w wyniku wzrostu sprzedaży kredytów,
 • wzrost przychodów z tytułu produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych (+45,4 mln PLN r/r), w efekcie rozszerzenia Grupy Kapitałowej o spółkę ubezpieczeniową od II kwartału 2014 roku i rozszerzenie oferty produktowej Grupy Kapitałowej o produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe.

Wynik pozostały

W 2015 roku wynik z pozostały wyniósł 785,6 mln PLN i wzrósł o 13,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Poziom wyniku pozostałego był w głównej mierze determinowany przez:

 • wzrost wyniku z pozycji wymiany o 133,3 mln PLN,
 • poprawę wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 54,9 mln PLN, głównie na skutek wzrostu wyniku z tytułu dystrybucji polis, który w wynikach Grupy Kapitałowej prezentowany jest w kategorii wyniku pozostałego z działalności ubezpieczeniowej,
 • przy niższych wynikach uzyskanych na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz instrumentach wycenianych do wartości godziwej łącznie o 96,9 mln PLN, determinowanych sytuacją na polskim rynku długu.

Wynik pozostały (w mln PLN)

Ogólne koszty administracyjne

W 2015 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 6 036,3 mln PLN i wzrosły o 15,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych – opłata BFG w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych w wysokości 337,93 mln PLN  oraz opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln PLN – ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 556,4 mln PLN i wzrosły o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z Grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 211,4 mln PLN r/r (głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG). Ponadto w ciężar 2015 roku zaewidencjonowane zostały dodatkowe koszty związane z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (142,0 mln PLN) oraz wpłata na rzecz BFG dot. wypłat środków gwarantowanych z tyt. depozytów zgromadzonych w SK Bank (337,9 mln PLN), co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym na poziomie 56,6% (+9,5 p.p. r/r). Po eliminacji skutków zdarzeń jednorazowych poziom wskaźnika ukształtował się na poziomie 52,1% (+5,0 p.p. r/r).

Ogólne koszty administracyjne (w mln PLN)

Składowe wskaźnika C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wskaźnik C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (-22,3% r/r) nastąpiła głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelu kredytów gospodarczych w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2015 roku wyniosły odpowiednio 6,6% (spadek o 0,3 p.p. w stosunku do 2014 roku) i 63,3% (wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do 2014 roku), dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych. 

Koszt ryzyka na koniec 2015 roku ukształtował się  poziomie 0,7% w stosunku do 1,0% na koniec 2014 roku, głównie w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na kredytach gospodarczych.

Wyniki z odpisów na należności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA