Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Poza działalnością ściśle bankową Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz świadczy usługi windykacyjne, agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, a także prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami.

Charakterystyka wybranych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wartość aktywów w FI (w mld PLN)

 1. W 2015 roku spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wypracowała zysk netto w wysokości 56,5 mln PLN (w 2014 roku zysk netto Spółki wynosił 51,1 mln PLN).
 2. Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Spółkę wynosiła na koniec 2015 roku 18,43 mld PLN, co oznacza wzrost aktywów o 8,7% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. Wzrost aktywów związany był przede wszystkim z dodatnim wynikiem sprzedaży netto.
 3. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA plasuje się na 3 miejscu pod względem wartości aktywów netto z 7,3% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych oraz na 1 miejscu z udziałem 14,3% w zarządzanych aktywach funduszy niededykowanych (nondedicated funds)*.
 4. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku Spółka zarządzała 40 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi. 
 5. W 2015 roku Spółka przeprowadziła 14 emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w ramach których pozyskała aktywa o łącznej wartości 410,6 mln PLN.
 6. W 2015 roku do Programu „Pakiet Emerytalny PKO TFI" przystąpiło ponad 26 tys. klientów, co stanowi 59% wszystkich klientów Programu będącego w ofercie Spółki od 2012 roku. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA prowadziło 23 grupowe programy emerytalne, w tym 4 nowe utworzone w 2015 roku.

* Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

PKO BP BANKOWY PTE SA

Wartość aktywów netto PKO BPBankowy OFE (w mld PLN)*

 1. Spółka PKO BP BANKOWY PTE SA wypracowała w 2015 roku zysk netto w wysokości 7,9 mln PLN (w 2014 roku zysk netto Spółki wynosił 17,5 mln PLN). 
 2. Na koniec grudnia 2015 roku wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE SA wynosiła 6,3 mld PLN, co oznacza spadek o 4,5% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. Spadek wynika ze słabszej koniunktury na polskim rynku finansowym i zagranicznych rynkach finansowych oraz przewagi wypłat z PKO BP Bankowego OFE do ZUS w ramach mechanizmu „suwaka bezpieczeństwa" nad wpłatami z ZUS do PKO BP Bankowego OFE składek członków.
 3. Do PKO BP Bankowego OFE na koniec grudnia 2015 należało ponad 943 tys. członków.
 4. PKO BP Bankowy OFE zajmuje na rynku funduszy emerytalnych 8 miejsce pod względem wartości aktywów netto OFE i 9 miejsce pod względem liczby członków. 
 5. W 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła stopy zwrotu OFE na koniec marca i września, za okres 36 miesięcy. Zgodnie z ogłoszeniem KNF za okres od 30 marca 2012 roku do 31 marca 2015 roku PKO BP Bankowy OFE osiągnął stopę zwrotu w wysokości 27,708%, wobec średniej ważonej stopy zwrotu dla wszystkich funduszy w wysokości 25,129%, uzyskując 3 miejsce wśród działających na rynku funduszy emerytalnych. W drugim zestawieniu, uwzględniającym okres od 28 września 2012 roku do 30 września 2015 roku, Fundusz uzyskał stopę zwrotu równą 15,129%, przy średniej ważonej stopie zwrotu dla wszystkich funduszy w wysokości 12,717%, obejmując 2 miejsce w rankingu otwartych funduszy emerytalnych.

* Źródło: www.knf.gov.pl

Grupa Kapitałowa PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Liczba ubezpieczonych (w tys.)

 1. Spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2015 roku i zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
 2. W 2015 roku przeprowadzono i ukończono proces formalnego tworzenia Spółki. Osiągnięto gotowość operacyjną.
 3. W dniu 13 lutego 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń od utraty dochodu dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w PKO Banku Polskim SA, a w dniu 15 lutego 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz utraty dochodu dla klientów PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA

Wartość przedmiotów leasingu (w mld PLN)

Wartość obrotów faktoringowych spółki zależnej (w mld PLN)

 1. W dniu 10 czerwca 2015 roku Grupa PKO Leasing SA została rozszerzona o spółkę PKO BP Faktoring SA - prezentowane wyniki Grupy PKO Leasing SA uwzględniają tę zmianę. 
 2. Grupa PKO Leasing SA (tj. PKO Leasing SA oraz jej spółki zależne: PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o., PKO Leasing Sverige AB oraz PKO BP Faktoring SA) w 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 26,9 mln PLN.
 3. W 2015 roku Spółki Grupy przekazały do użytku przedmioty leasingu o łącznej wartości 3,0 mld PLN, tj. o 11,3% więcej niż w 2014 roku. Wzrost jest wynikiem wykorzystania sieci sprzedaży Banku oraz wzrostu dystrybucji własnej. 
 4. Pod względem wartości majątku oddanego w leasing Grupa PKO Leasing SA zajmowała na koniec grudnia 2015 roku 6 pozycję na rynku usług leasingowych z 6,1% udziałem w rynku*. 
 5. Łączna bilansowa wartość inwestycji leasingowych Spółek z Grupy PKO Leasing SA wyniosła na koniec grudnia 2015 roku 5,1 mld PLN.
 6. W 2015 roku spółka zależna PKO BP Faktoring SA świadczyła usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców.
 7. W 2015 roku wartość obrotów faktoringowych wyniosła 6,3 mld PLN (w  2014 roku wartość ta wynosiła 3,0 mld PLN); na koniec roku Spółka posiadała 208 klientów.
 8. Spółka PKO BP Faktoring SA na 31 grudnia 2015 roku zajmowała 8 miejsce wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku w wysokości 4,7%.

  * Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA (dane wg MSSF obowiązujących w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA)

Portfel kredytowy brutto (w mln UAH)

 1. W 2015 roku Grupa KREDOBANK SA (tj. KREDOBANK SA oraz jego spółka zależna Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o.) wypracowała zysk netto w wysokości 110 mln UAH (19 mln PLN). Rok 2014 Grupa KREDOBANK SA zamknęła stratą netto w wysokości 308 mln UAH (81 mln PLN). Wynik za 2015 rok jest efektem rozwoju KREDOBANK SA we wszystkich segmentach biznesowych przy efektywnym zarządzaniu kosztami, płynnością, marżą i ryzykiem. 
 2. Portfel kredytowy Grupy KREDOBANK SA (brutto) w 2015 roku uległ zwiększeniu o 1 318 mln UAH, tj. o 35,7% i wynosił na 31 grudnia 2015 roku 5 011 mln UAH (portfel kredytowy brutto wyrażony w PLN na koniec 2015 roku wynosił 813 mln PLN). Wzrost wartości portfela kredytowego w UAH jest wynikiem wysokiej sprzedaży nowych kredytów oraz efektem wzrostu wyceny kredytów nominowanych w walutach obcych w związku ze zmianą kursu UAH/USD.
 3. Depozyty terminowe klientów Grupy KREDOBANK SA w 2015 roku uległy zwiększeniu o 1 049 mln UAH, tj. o 55,6% i według stanu na koniec 2015 roku wynosiły 2 939 mln UAH (depozyty terminowe wyrażone w PLN według stanu na koniec 2015 roku wynosiły 477 mln PLN). Wysoki wzrost depozytów jest efektem wzrostu wartości w UAH depozytów walutowych oraz zwiększającej się wiarygodności i rankingu KREDOBANK SA na rynku bankowym na Ukrainie (pozyskania nowych klientów).  
 4. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku sieć placówek KREDOBANK SA obejmowała Centralę we Lwowie oraz 110 oddziałów w 22 z 24 obwodów Ukrainy. W 2015 roku zmieniono lokalizację 10 oddziałów oraz zamknięto i otworzono 1 oddział. 

Grupa Kapitałowa Qualia Development Sp. z o.o.

Sprzedaż lokali - ilość podpisanych umów

 1. Grupa Kapitałowa Qualia Developement Sp. z o.o. zamknęła 2015 rok stratą netto w wysokości 22,4 mln PLN (w 2014 roku strata netto Grupy wynosiła 16,4 mln PLN).
 2. "W 2015 roku Grupa koncentrowała działania na:
  - realizacji inwestycji Royal Park w Nowym Wilanowie w Warszawie oraz rozpoczęciu realizacji kolejnego etapu projektu Neptun Park w Gdańsku-Jelitkowie,
  - prowadzeniu działalności hotelarskiej,
  - prowadzeniu prac związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy dla projektu Żwirki i Wigury w Warszawie, którą uzyskała w lipcu 2015 roku,
  - prowadzeniu prac koncepcyjnych i postępowań administracyjnych celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości będących własnością PKO Banku Polskiego SA zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej i ul. Sienkiewicza,
  - prowadzeniu sprzedaży lokali w inwestycjach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji; w 2015 roku sprzedano m.in. ostatnie lokale z zamkniętych etapów projektów Nowy Wilanów oraz Neptun Park."

PKO Bank Hipoteczny SA

 1. W dniu 1 kwietnia 2015 roku działalność operacyjną rozpoczął PKO Bank Hipoteczny SA - nowa spółka zależna od PKO Banku Polskiego SA.
 2. Spółka działa na rynku kredytów hipotecznych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim SA kredyty te są oferowane klientom detalicznym.
 3. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego SA jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielonych przez Spółkę kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.
 4. W grudniu 2015 roku PKO Bank Hipoteczny SA sfinalizował pierwszy transfer kredytów hipotecznych z PKO Banku Polskiego SA na łączną kwotę ponad 400 mln PLN. W tym samym miesiącu Spółka przeprowadziła pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 30 mln PLN, skierowaną do inwestorów krajowych.

PKO BP Finat Sp. z o.o.

 1. Spółka świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych.
 2. Spółka w 2015 roku świadczyła usługi agenta transferowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych dla PKO TFI SA, otwartych funduszy emerytalnych dla PKO BP BANKOWY PTE SA (Otwartego Funduszu Emerytalnego i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego) oraz usługi agenta transferowego lub usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych wraz z wyceną ich aktywów dla 4 innych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a także usługi dla Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
 3. W październiku 2015 roku Spółka uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
 4. Spółka PKO BP Finat Sp. z o.o. wypracowała w 2015 roku zysk netto w wysokości 16,2 mln PLN (w 2014 roku zysk netto Spółki wynosił 5,1 mln PLN),
 5. W 2015 roku Spółka utrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013 oraz z sukcesem przeszła coroczne, zgodne z ISAE3402 badanie funkcjonowania mechanizmów kontrolnych pod kątem ich operacyjnej efektywności, zakończone uzyskaniem Raportu ISAE3402 z pozytywną opinią audytora.

Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.

 1. Spółka Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. świadczy usługi finansowe, polegające m.in. na nabywaniu cesji praw do roszczeń pieniężnych z tytułu umów kredytowych i wspólnie ze spółką „Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. prowadzi windykację należności kredytowych zakupionych od KREDOBANK SA,
 2. Spółka 2015 rok zamknęła zyskiem netto w wysokości 34,6 mln UAH (6 mln PLN). W 2014 roku strata netto Spółki wynosiła 485 mln UAH (127,8 mln PLN).

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 1. Spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2015 roku i zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
 2. W 2015 roku przeprowadzono i ukończono proces formalnego tworzenia Spółki. Osiągnięto gotowość operacyjną.
 3. W dniu 9 stycznia 2016 roku spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA uruchomiła pierwszą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA, którzy są posiadaczami kart kredytowych. Proponowane ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 4. W dniu 13 lutego 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń od utraty dochodu dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w PKO Banku Polskim SA, a w dniu 15 lutego 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz utraty dochodu dla klientów PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne.