Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SA

Celem Fundacji PKO Banku Polskiego SA, wpisującym się w Strategię 2013-2015 jest pogłębianie relacji z klientem, rozumiane jako współfinansowanie projektów nastawionych na budowanie solidarności społecznej oraz wzmacnianie emocjonalnej więzi wszystkich interesariuszy z marką Fundatora. Pomnażanie dobra sprzyja także budowaniu wizerunku pracodawcy (employer branding). Fundacja dostrzega wspólne dobro w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestniczy w przedsięwzięciach, często inicjowanych przez pracowników Banku – Wolontariuszy. Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo istotne dla rozwoju Polski projekty licznych środowisk i społeczności.

Głównym źródłem finansowania zadań Fundacji są dotacje od Fundatora, przekazywane zgodnie z Planem Finansowym Fundacji. Dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na cele dobroczynne, przekazywane na podstawie odrębnych umów, pochodzą z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego dokonywanego przez klientów Inteligo powiązanego z dwoma kartami typu affinity: Dobro procentuje (od 2013 roku) i Polskie Sztuczne Serce (umowa wygasła w 1 kwartale 2015 roku). PKO Bank Polski SA co trzy miesiące dzieli się zyskiem z każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty charytatywnej.

W okresie 5 lat od momentu uruchomienia działalności, Fundacja przeznaczyła ponad 52,5 mln PLN na działania społeczne. Dotowane inicjatywy wpisują się jeden z 7 obszarów programowych, które wpisują się jeden z się jeden z 7 obszarów programowych: EDUKACJA, TRADYCJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, EKOLOGIA, SPORT.

W 2015 roku na realizację 42 projektów strategicznych, w tym na 5 strategicznych projektów specjalnych (niewymagających nawiązania partnerstwa z organizacją zewnętrzną): Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa, Integracyjne Spotkania Mikołajkowe, Kolekcję Zbiorów Bankowych, Pamiątki Bankowe oraz Kolekcję Jana Webera, Fundacja przekazała 9,7 mln PLN.

W partnerstwie na poziomie lokalnym na realizację 212 projektów lokalnych Fundacja przekazała ponad 2 mln PLN. Po raz pierwszy w 2015 roku został zrealizowany PKO Bieg Charytatywny, który odbył się jednocześnie na 12 stadionach w całej Polsce. Jest to projekt specjalny na poziomie lokalnym.

Pomoc osobom indywidualnym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym wyniosła 1 mln PLN. Liczba indywidualnych beneficjentów wyniosła 91, spośród których 36 osób to pracownicy PKO Banku Polskiego SA lub ich rodziny. Pomoc 64 osobom indywidualnym została udzielona w wyniku Charytatywnych Akcji Biegowych, w ramach projektu specjalnego Fundacji na poziomie indywidualnym.

Zaangażowanie Fundacji w realizacji projektów w poszczególnych obszarach programowych jako udział w budżecie

Ponadto Fundacja pośredniczy w procesie przekazywania darowizn rzeczowych w postaci sprzętu IT oraz mebli wycofywanych z użytku z oddziałów PKO Banku Polskiego SA. W 2015 roku komputery o łącznej wartości 55,6 tys. PLN trafiły do 21 organizacji. Meble o wartości 32 tys. PLN przekazano 38 beneficjentom.

W systemie Wolontariatu pracowniczego zarejestrowanych jest 1185 Wolontariuszy. Osoby te mają możliwość zgłosić swój własny lokalny bądź indywidualny projekt społeczny. Współpraca Fundacji i Wolontariusza służy weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy oraz budowaniu relacji między Bankiem a lokalnym środowiskiem. Ponadto, wszyscy Wolontariusze mogą zarejestrować swoje pozabankowe zaangażowanie, dzieląc się dobrymi praktykami i informując Fundację o wartych wsparcia lokalnych inicjatywach.

Wolontariat jest motorem trwałej zmiany. Każdy, to bezinteresownie podejmuje nowe wyzwania poprawia umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, a także zyskuje wiedzę nt. pracy projektowej. Wolontariusz wzmacnia poczucie własnej wartości, a jego postawa stanowi inspirację dla innych.

Efekty działalności Fundacji PKO Banku Polskiego SA stają się coraz bardziej widoczne i wyróżniają się na tle działań pozostałych bankowych fundacji korporacyjnych. Działalność charytatywna wpływa na kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako biznesu zaangażowanego społecznie. Wsparcie udzielane przez Fundację przyczynia się do budowy silnych relacji Banku z otoczeniem oraz do wzmocnienia wzajemnego zaufania.