Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających

Zasady wynagradzania członków Zarządu Banku

Zgodnie z zasadami wynagradzania członków Zarządu Banku określonymi przez Radę Nadzorczą, członkom Zarządu Banku przysługują:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z członków Zarządu,
 • świadczenia należne pracownikom Banku (z wyłączeniem świadczeń należnych pracownikom na podstawie ZUZP):
  - na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - na podstawie przepisów wewnętrznych Banku, mające charakter wystandaryzowany albo wyjątkowy, których podstawą przyznania nie jest ocena efektów pracy członka Zarządu Banku czy wynik nadzorowanego przez niego obszaru,
 • zmienne składniki wynagrodzenia za wyniki pracy, w szczególności premie, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy nie wyższe niż 3-krotność wynagrodzenia zasadniczego, których szczegółowe zasady przyznawania i wypłat określa „ Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla Członków Zarządu” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Banku – uwzględniający wymagania odpowiednich przepisów dotyczących zmiennych składników wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach bankowych na stanowiskach mających istotny wpływ na profil ryzyka,
 • finansowane przez Bank ubezpieczenie, w szczególności z tytułu śmierci oraz poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa, stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy (szczegółowy zakres ubezpieczenia wynikać będzie z oferty ubezpieczyciela oraz warunków wynegocjowanych przez Bank).

Świadczenia na rzecz członków Zarządu Banku wypłacone w 2015 roku (w tys. PLN)

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie Pozostałe składniki wynagrodzenia Łącznie
    stałe zmienne dodatkowe ubezpieczenie PPE opieka medyczna i fundusz socjalny  
    2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1. Prezes Zarządu 1 892 1 824 875 751 40 29 84 78 1 1 2 892 2 683
2. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług 1 419 1 368 651 558 40 26 63 59 1 1 2 175 2 012
3. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości 1 577 1 520 742 655 39 24 71 66 1 1 2 429 2 266
4. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem 1 419 1 368 532 267 40 28 60 50 1 1 2 051 1 714
5. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej 1 400 1 366 595 521 46 29 57 33 1 1 2 099 1 950
6. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego 1 419 1 368 648 536 46 26 63 58 2 1 2 179 1 989
7. Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowosci Korporacyjnej i Inwestycyjnej 1 419 1 368 696 586 43 17 65 59 1 1 2 223 2 031

Zmienne składniki wynagrodzeń członków zarządu i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka banku (Material Risk Takers - MRT)

Zgodnie z wymogami dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia delegowanego nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji z dnia 4 marca 2014 roku, Bank zaktualizował wdrożone w 2012 roku dla MRT zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń - poprzez uchwały:

 • Rady Nadzorczej – politykę zmiennych składników wynagrodzeń pod nazwą „Zasady zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” (stanowiące podstawę wydania kolejnych regulacji) oraz „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”,
 • Zarządu – „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze”.

Zasady oraz wydane na ich podstawie Regulaminy wynagrodzeń opisują tryb przyznawania MRT zmiennych składników wynagrodzeń powiązanych z wynikami i efektami pracy – nagród za szczególne osiągnięcia w pracy oraz premii.

Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele - Management by Objectives (MbO).

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres oceny (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych w formie:

 • nieodroczonej – w wysokości 60% wynagrodzenia zmiennego (w pierwszym roku po okresie oceny),
 • odroczonej – w wysokości 40% wynagrodzenia zmiennego (w równych ratach w kolejnych trzech latach po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę według aktualizowanego kursu cen akcji Banku jest dokonywane po okresie retencyjnym i w przypadku wynagrodzenia odroczonego – po okresie odroczenia).

W przypadku, gdyby kwota wynagrodzenia zmiennego za dany rok przekroczyła 1 mln złotych odroczeniu podlega 400 tys. złotych plus 60% z nadwyżki ponad kwotę 1 mln złotych.

Wynagrodzenia zmienne nie mogą przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego dla stanowisk kierowniczych i 70% dla członków Zarządu Banku. Na wniosek Rady Nadzorczej Banku ww. limit wynagrodzenia zmiennego dla pracowników nie będących członkami Zarządu może zostać podniesiony maksymalnie do poziomu 200% wynagrodzenia stałego na stanowiskach bankowości inwestycyjnej - pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników naruszających zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik - w zależności od osiągniętych wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT nie będącego członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku.

W przypadku członków Zarządu warunkiem przyznania i uruchomienia wypłat wynagrodzeń zmiennych jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za dany okres oceny.

W przypadku:

 • znacznego pogorszenia się wyników Banku,
 • ustalenia, że nastąpiła znacząca negatywna zmiana w kapitale własnym,
 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników nadzorowanych lub kierowanych przez ww. osoby struktur,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT
 • możliwe jest zastosowanie – odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Zarząd – rozwiązania typu malus obniżającego wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego odroczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W przypadku przyznania MRT odprawy związanej z odwołaniem z pełnienia funkcji powiązanej z rozwiązaniem stosunku pracy (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienia. Przy tym regulacje Banku określają maksymalną wysokość odpraw.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Banku, przewidują wypłaty wymaganych prawem pracy odszkodowań.

Informacja na temat przysługujących poszczególnym członkom Zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia

Członkowie Zarządu i kluczowi menadżerowie Banku mają prawo do przysługujących wszystkim pracownikom świadczeń pozafinansowych tj.: opieki medycznej, PPE, ubezpieczenia grupowego oraz systemu kafeteryjnego – MyBenefit oraz innych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

Opieka medyczna przysługuje członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom wg najwyższego w Banku pakietu świadczeń „VIP”.

W zakresie ubezpieczeń - Członkowie Zarządu Banku mają prawo do finansowanego przez Bank ubezpieczenia, w szczególności z tytułu śmierci poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa, stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz niezdolności do pracy.

Członkowie Zarządu mogą również przystąpić do atrakcyjnego kosztowo ubezpieczenia grupowego oferowanego pracownikom, za odpłatnością ponoszoną przez pracowników za pośrednictwem Banku.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA uchwałą nr 36/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku ustaliło miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16 tys. PLN,
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 14 tys. PLN,
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – 12 tys. PLN,
 • Członek Rady Nadzorczej – 10 tys. PLN.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

Niezależnie od wynagrodzenia, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN)

Wyszczególnienie 2015 2014
Rada Nadzorcza
Wynagrodzenia otrzymane, należne lub potencjalnie należne od PKO Banku Polskiego SA  1 197 1 157
Wynagrodzenie otrzymane, należne lub potencjalne należne od jednostek powiązanych* - -
Razem wynagrodzenia otrzymane, należne lub potencjalne należne  1 197 1 157

* Innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa

Świadczenia krótkoterminowe obejmują świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.

Pełna informacja na temat składników wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz poszczególnych członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym została zamieszczona w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku (nota 46 i 47).