Świadczenia na rzecz pracowników

Pracowniczy Program Emerytalny

Od lipca 2013 roku funkcjonuje w Banku Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), w ramach którego pracownicy pracownikom mają możliwość długookresowego oszczędzania w celu uzupełnienia dochodów emerytalnych otrzymywanych z obowiązkowych części systemu emerytalnego. PPE Banku prowadzone jest w formie umowy o wnoszenie przez Bank składki podstawowej i składki dodatkowej pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

W związku z przejęciem z dniem 31 października 2014 roku Nordea Bank Polska SA w Banku funkcjonuje także Pracowniczy Program Emerytalny utworzony w Nordea Bank Polska SA, przeznaczony dla jego pracowników, którzy w dacie fuzji prawnej byli uczestnikami PPE Nordea Bank Polska SA. W związku z przejęciem z dniem 31 sierpnia 2015 roku SKOK „Wesoła” w Banku funkcjonuje także Pracowniczy Program Emerytalny utworzony w SKOK „Wesoła”, przeznaczony dla jego pracowników, którzy w dacie fuzji prawnej byli uczestnikami PPE SKOK „Wesoła”.

W 2015 roku Pracowniczy Program emerytalny (PPE) funkcjonował w spółkach PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Leasing SA.

Opieka medyczna

Bank zapewnia pracownikom dodatkową opiekę medyczną- oprócz świadczeń medycyny pracy do zapewnienia których zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy. Przysługuje ona pracownikom wg zróżnicowanych pakietów świadczeń, dedykowanych określonym grupom stanowisk pracy. Pracownicy mają również możliwość korzystania z programu profilaktycznego „Zdrowie jak w Banku”, ukierunkowanego na wczesne wykrywanie chorób i promowanie zdrowego stylu życia.

Większość Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zapewnia swoim pracownikom, oprócz świadczeń medycyny pracy, dodatkową opiekę medyczną według jednakowych lub zróżnicowanych pakietów świadczeń w zależności od zasad przyjętych w Spółkach.

Ubezpieczenie grupowe

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości przystąpienia do atrakcyjnego kosztowo grupowego ubezpieczenia, za odpłatnością ponoszoną za pośrednictwem Banku.

My Benefit

Bank zapewnia pracownikom możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit, w ramach którego każdy Pracownik Banku za pośrednictwem platformy internetowej ma możliwość samodzielnego dysponowania przyznanymi mu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Platforma zapewnia szeroki katalog świadczeń do wyboru przez pracownika. 

Wysokość otrzymanych na kafeterię środków jest uzależniona od dochodu brutto na osobę w rodzinie.

Świadczenia socjalne

Pomoc udzielona ze środków ZFŚS w 2015 roku pracownikom Banku i byłym pracownikom (emerytom, rencistom, osobom otrzymującym świadczenia przedemerytalne) oraz członkom ich rodzin została przeznaczona zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielania pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.