15. Podatek dochodowy

2015 2014
Bieżące obciążenie podatkowe (647 928) (962 625)
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem się
różnic przejściowych
58 431 170 878
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
(589 497) (791 747)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych związane z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (16 027) (52 038)
Razem (605 524) (843 785)

2015 2014
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 3 190 750 4 034 563
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(606 243) (766 567)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych 138 (2 112)
Wpływ trwałych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (12 786) (19 531)
Wpływ utworzenia /rozwiązania rezerwy oraz aktualizacji wartości, niestanowiących kosztów/przychodów podatkowych (17 049) (34 136)
Wpływ pozostałych kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (3 398) (2 325)
Wpływ pozostałych różnic trwałych 7 661 16 930
Wpływ innych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym darowizny 28 066 (4 721)
Rozliczenie straty podatkowej 1 328 1 184
Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
(589 497) (791 747)
Efektywna stopa podatkowa 18,48% 19,62%
Różnica przejściowa wynikająca z podatku odroczonego wykazana
w rachunku zysków i strat
58 431 170 878
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazywane
w rachunku zysków i strat, w tym:
(647 928) (962 625)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(648 019) (962 751)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych 91 126

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej. Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami właściwego dla nich prawa podatkowego. W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Aktywo/rezerwa z tytułu podatku odroczonego

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Efekt przejęcia SKOK 2015 Efekt łączenia z jednostką zależną Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
31.12.2015 31.12.2014 2015 2014
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 260 743 238 026 28 671 - 5 954 3 260
Odsetki skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych w sytuacji normalnej 129 021 142 227 - - 13 206 13 058
Odsetki od papierów wartościowych 27 592 37 627 - - 10 035 (14 406)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 7 879 3 062 - - - -
odniesiona na wynik 21 404 1 841 - - (19 563) (444)
odniesiona na inne dochody całkowite (13 525) 1 221 - - - -
Wycena papierów wartościowych - 7 891 - - - -
odniesiona na wynik - - - - - 900
odniesiona na inne dochody całkowite - 7 891 - - - -
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego
majątku trwałego i wartości niematerialnych
342 761 348 433 852 - 6 524 (10 200)
Dodatnie różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym: 31 812 29 047 - - - -
odniesione na wynik 25 054 28 350 - - 3 296 11 971
odniesione na inne dochody całkowite 6 758 697 - - - -
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 799 808 806 313 29 523 - 19 452 4 139
odniesiona na wynik 731 564 751 016 - - 19 452 4 139
odniesiona na inne dochody całkowite (6 767) 9 809 - - - -
efekt przejęcia (bez wpływu na rachunek zysków i strat) 75 011 45 488 29 523 - - -

AKTYWO Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Efekt przejęcia SKOK 2015 Efekt łączenia z jednostką zależną Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
31.12.2015 31.12.2014 2015 2014
Odsetki naliczone od zobowiązań 161 382 214 153 1 834 - (54 605) 49 755
Odsetki od papierów wartościowych - - - - - (1 212)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: - 8 062 - - - -
odniesiona na wynik - 8 062 - - (8 062) 26 991
odniesione na inne dochody całkowite - - - - - -
Wycena papierów wartościowych, w tym: (26 734) 16 673 - - - -
odniesiona na wynik 7 201 16 673 - - (9 472) 15 196
odniesiona na inne dochody całkowite (33 935) - - - - -
Rezerwa na świadczenia pracownicze, w tym: 84 824 86 746 - - - -
odniesiona na wynik 81 878 84 710 - - (2 832) 2 771
odniesiona na inne dochody całkowite 2 946 2 036 - - - -
Odpisy z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych 579 135 575 238 1 923 - 1 974 15 166
Wpływ wyceny według zamortyzowanego kosztu 509 816 449 916 2 102 - 57 798 28 298
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 104 185 97 882 4 937 - 1 366 3 077
Ujemne różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym 257 033 192 273 - (6 487) - -
odniesione na wynik 238 598 192 273 - (6 487) 52 812 26 697
odniesione na inne dochody całkowite 614 - - - - -
zmiana prezentacji w efekcie reklasyfikacji z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 17 821 - 17 821 - - -
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 1 669 641 1 640 943 28 617 (6 487) 38 979 166 739
odniesione na wynik 1 432 201 1 393 222 - - 38 979 166 739
odniesione na inne dochody całkowite (30 375) 2 036 - - - -
efekt przejęcia i objęcia kontrolą jednostek zależnych
(bez wpływu na rachunek zysków i strat)
249 994 245 685 10 796 (6 487) - -
zmiana prezentacji w efekcie reklasyfikacji z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 17 821 - 17 821 - - -

Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Efekt przejęcia SKOK 2015 Efekt łączenia z jednostką zależną Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
31.12.2015 31.12.2014 2015 2014
Łączny efekt różnic przejściowych, w tym: 869 833 834 630 (906) (6 487) - -
odniesiony na wynik 700 637 642 206 - - 58 431 170 878
odniesiony na inne dochody całkowite (23 608) (7 773) - - - -
rozpoznane na dzień połączenia z jednostką zależną
(bez wpływu na rachunek zysków i strat)
174 983 200 197 (18 727) (6 487) - -
zmiana prezentacji w efekcie reklasyfikacji z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 17 821 - 17 821 - - -
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
901 645 863 677 - - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
31 812 29 047 - - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 812 29 047 - - - -
Wpływ netto podatku odroczonego na rachunek zysków i strat - - - - 58 431 170 878
 

KREDOBANK SA

Przedmiotem sporu są wyniki kontroli podatkowej prowadzonej za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2012 roku. Kwestie sporne dotyczą głównie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów transakcji sprzedaży wierzytelności kredytowych w okresie objętym kontrolą, prawidłowości tworzenia odpisów na wierzytelności kredytowe, prawidłowości rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi.

Wartość roszczeń spornych wynosi 877 tysięcy UAH (142 tysiące PLN), a kwota zmniejszenia straty podatkowej z lat ubiegłych - 626 282 tysiące UAH (101 583 tysiące PLN). KREDOBANK SA w lutym 2013 roku zapłacił część roszczeń spornych w łącznej wysokości 439 tysięcy UAH (71 tysięcy PLN) - wartość ta była uwzględniana w kolejnych pozwach odwoławczych.

KREDOBANK SA odwołał się od wyżej wymienionej decyzji podatkowej kolejno do Okręgowej Państwowej Służby Podatkowej (obecnie Międzyregionalnego Departamentu Państwowej Służby Skarbowej - Centralnego Biura ds. Obsługi Dużych Podatników) oraz Ministerstwa Przychodów i Opłat Ukrainy i odwołania te zostały odrzucone.

KREDOBANK SA w dniu 2 sierpnia 2013 roku złożył pozew sądowy zaskarżając wyniki kontroli i wnosząc o unieważnienie wyżej wymienionej decyzji podatkowej. W dniu 5 listopada 2013 roku sąd pierwszej instancji wydał wyrok korzystny dla KREDOBANK SA, który uwzględnił stanowisko Spółki z wyjątkiem prawidłowości naliczenia podatkowych kosztów amortyzacji od środków trwałych w łącznej wysokości 336 tysięcy UAH (54 tysiące PLN).

W dniu 26 listopada 2013 roku organ podatkowy złożył apelację do sądu drugiej instancji. W dniu 2 kwietnia 2014 roku sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji korzystną dla KREDOBANK SA. W dniu 15 kwietnia 2014 roku organ podatkowy złożył wniosek w sprawie kasacji tego wyroku do Wyższego Sądu Administracyjnego.

W dniu 10 lutego 2015 roku Wyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla KREDOBANK SA, podtrzymując wyżej opisane decyzje sądu pierwszej i drugiej instancji. Wyrok jest prawomocny. Istnieje możliwość odwołania się organu podatkowego do Sądu Najwyższego Ukrainy.

Wszystkie wartości zostały przeliczone według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2015 roku (0,1622 PLN/UAH).

PKO Leasing SA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku spółka PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. wykazała należność w wysokości 20 400 tysięcy PLN z tytułu nadpłaty podatku VAT i odsetek karnych od zaległości podatkowych w związku ze złożonymi w grudniu 2014 roku korektami deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 roku do czerwca 2013 roku. W dniu 7 stycznia 2015 roku spółka dokonała zapłaty zaległości w podatku VAT wraz z odsetkami karnymi, jednocześnie występując w dniu 26 stycznia 2015 roku z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku.

W dniu 6 lutego 2015 roku Urząd skarbowy wydał niekorzystne dla Spółki postanowienia w przedmiocie rozliczenia nadpłat i zwrotów VAT za okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 roku do czerwca 2013 roku na poczet zaległości podatkowych w podatku VAT uznając, że rozliczenie zwrotów i nadpłat podatku VAT na poczet zaległości w podatku VAT następuje, zgodnie z art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej, w dacie złożenia deklaracji korygujących i wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

W dniu 19 lutego 2015 roku Spółka złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej i następnie w dniu 14 sierpnia 2015 roku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zastosowany przez Urząd skarbowy w postanowieniu z dnia 6 lutego 2015 roku sposób rozliczenia nadpłat i zwrotów na poczet zaległości, wskazując na naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej skutkujące błędną wykładnią i niewłaściwym zastosowaniem przepisów ordynacji (art. 59 § 1 pkt 4 oraz art. 76 § 1, art. 76a § 1 w związku z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej) oraz niezastosowaniem zasady proporcjonalności w zakresie naliczenia odsetek od zaległości podatkowych (niezastosowanie art. 53 § 1-2 oraz § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 273 akapit 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

W dniu 30 grudnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla Spółki uchylając zaskarżone postanowienia Urzędu skarbowego z dnia 6 lutego 2015 roku i podtrzymując zarzuty Spółki w zakresie zastosowania przez organy podatkowe błędnej wykładni przepisów ordynacji i niezastosowania zasady proporcjonalności. Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 19 lutego 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy nie jest ustalony.

W oparciu o opinie doradców podatkowych oraz wyrok WSA z dnia 30 grudnia 2015 roku dla należności z tytułu nadpłaty podatku VAT na dzień 31 grudnia 2015 roku nie stwierdzono przesłanek utraty wartości i należność nie została objęta odpisem aktualizującym.