25. Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

  31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto 27 661 838 21 961 102
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 18 358 006 12 781 051
obligacje skarbowe PLN 17 920 035 12 601 236
obligacje skarbowe EUR 310 620 -
obligacje skarbowe USD 77 375 149 582
obligacje skarbowe UAH 49 976 30 233
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN 4 613 726 4 480 325
emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: 3 171 012 3 475 594
obligacje korporacyjne PLN 2 626 682 2 960 217
obligacje korporacyjne EUR 320 712 315 965
obligacje korporacyjne USD 223 618 199 412
emitowane przez banki, w tym: 1 519 094 1 224 132
obligacje korporacyjne PLN 1 470 753 1 112 705
obligacje korporacyjne EUR 44 569 90 867
obligacje korporacyjne UAH 3 772 20 560
Odpisy z tytułu utraty wartości dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, w tym: (56 925) -
obligacje korporacyjne PLN (22 959) -
obligacje korporacyjne USD (30 194) -
obligacje korporacyjne UAH (3 772) -
Razem dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  27 604 913 21 961 102
Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto 567 346 243 475
Kapitałowe papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu 346 941 209 286
Kapitałowe papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 220 405 34 189
Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (75 565) (129 369)
Razem kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  491 781 114 106
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 212 821 204 017
Razem inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto  28 309 515 22 279 225

W dniu 2 listopada 2015 roku PKO Bank Polski SA powziął informację o zawarciu umowy nabycia akcji spółki Visa Europe Limited przez Visa Inc. („Transakcja”). Bank będąc członkiem Visa Europe Limited znajduje się w gronie beneficjentów Transakcji. Zarząd PKO Banku Polskiego SA przyjął warunki udziału Banku w Transakcji, zgodnie z którymi łączny wstępnie oszacowany udział Banku w przychodach (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu „earn out”) ma wynieść 88 875 tysięcy EUR, (co stanowi równowartość 378 741 tysięcy PLN według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2015 roku), w tym 66 167 tysięcy EUR zostanie opłacone gotówką, a 22 708 tysięcy EUR akcjami Visa Inc. Powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu Transakcji oraz ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków Visa Europe Limited, kosztami Transakcji, a także w przypadkach wskazanych w dokumentacji dotyczącej Transakcji (tzw. „leakage”). Ostateczne rozliczenie kwot należnych Bankowi nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku. Zgodnie z ramowymi zasadami Transakcji, możliwa jest dodatkowa odroczona płatność typu „earn-out” płatna w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia Transakcji, ale jej faktyczna wartość aktualnie nie jest możliwa do określenia. Przeprowadzenie Transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku część przewidywanego, wyżej opisanego, wynagrodzenia w wysokości 76 840 tysięcy EUR  (tj. 327 453 tysiące PLN) została ujęta w wycenie akcji Visa Europe Limited (w innych dochodach całkowitych – w pozycji aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży brutto). Do tej pory akcje Visa Europe Limited były wyceniane po koszcie wynoszącym 42,62 PLN ze względu na brak możliwości ich wyceny do wartości godziwej.

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
obligacje skarbowe PLN 17 907 268 12 348 504
obligacje komunalne PLN 4 498 391 4 388 019
obligacje korporacyjne PLN 4 090 736 4 058 660
obligacje skarbowe EUR 304 697 -
obligacje skarbowe UAH 49 976 35 666
obligacje skarbowe USD 77 375 146 088
obligacje korporacyjne UAH 3 731 19 091
obligacje korporacyjne EUR 362 228 404 919
oblibacje korporacyjne USD 223 572 200 998

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 31.12.2015 31.12.2014
w Polsce 2,2939% 2,1232%
na Ukrainie:    
w USD 12,5778% 10,9500%
w UAH 17,9630% 22,6800%

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 2015 2014
Stan na początek okresu 22 279 225 14 073 078
Objęcie kontrolą jednostek zależnych - 1 680 696
Różnice kursowe (30 306) 23 111
Zwiększenia 51 081 847 50 734 768
Zmniejszenia, w tym: (45 192 532) (44 342 865)
zmiana stanu odpisu 61 360 126 675
Zmiany wartości godziwej, która odniesiona jest na inne dochody całkowite 171 281 110 437
Stan na koniec okresu 28 309 515 22 279 225

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku w wartości bilansowej do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez Skarb Państwa 80 059 2 624 220 940 6 882 091 11 172 292 18 358 006
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego 366 4 399 269 987 1 640 552 2 698 422 4 613 726
emitowane przez podmioty niefinansowe - 81 146 56 215 2 289 796 690 702 3 117 859
emitowane przez banki - - 44 569 1 470 753 - 1 515 322
Razem 80 425 88 169 591 711 12 283 192 14 561 416 27 604 913

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku w wartości bilansowej do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez Skarb Państwa 373 065 55 508 270 605 7 865 617 4 216 256 12 781 051
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego 524 5 324 253 275 1 523 879 2 697 323 4 480 325
emitowane przez podmioty niefinansowe 290 339 84 458 498 351 1 429 631 1 172 815 3 475 594
emitowane przez banki 7 735 52 139 10 459 1 153 799   1 224 132
Razem 671 663 197 429 1 032 690 11 972 926 8 086 394 21 961 102
    

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.  

Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 poz. 1866 z późniejszymi zmianami) poniższe aktywa stanowią zabezpieczenie zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  31.12.2015 31.12.2014
Wartość funduszu 608 499 901 339
Wartość nominalna zabezpieczenia 650 000 930 000
Rodzaj zabezpieczenia obligacje skarbowe obligacje skarbowe
Termin wykupu zabezpieczenia 25.01.2024 25.01.2025
Wartość bilansowa zabezpieczenia 627 367 915 957

Wartość aktywów stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. Środki te traktowane są jako aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych. W związku z zawieszeniem działalności i zgłoszeniem przez KNF w dniu 21 listopada 2015 roku wniosku o upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązał jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej do przekazania kwoty 337 932 tysięcy PLN, przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom tego banku.

Jednostka dominująca przekazała w/w środki w dniu 30 listopada 2015 roku a następnie pomniejszyła wartość funduszu ochrony środków gwarantowanych o kwotę odpowiadającą przekazanym środkom:

  • wartość funduszu ochrony środków gwarantowanych na II półrocze 2015 - 946 431 tysięcy PLN
  • środki przekazane na rzecz BFG - 337 932 tysięcy PLN
  • wartość Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych na 31.12.2015 roku: 608 499 tysięcy PLN