27. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

1) wartość inwestycji Grupy we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności

Nazwa jednostki 31.12.2015 31.12.2014
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. - 3 460
Cena nabycia 17 498 17 498
Zmiana w udziale w aktywach netto (14 819) (14 038)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (2 679) -
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 206 228 201 380
Wartość godziwa pozostałej części udziału na dzień objęcia współkontrolą 197 320 197 320
Zmiana w udziale w aktywach netto 8 908 4 060
Razem 206 228 204 840

2) wartość inwestycji Grupy w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

Nazwa jednostki 31.12.2015 31.12.2014
Grupa Bank Pocztowy SA 161 500 117 646
Cena nabycia 161 500 146 500
Zmiana w udziale w aktywach netto 81 372 74 142
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (81 372) (102 996)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. - -
Cena nabycia 1 500 1 500
Zmiana w udziale w aktywach netto 4 275 4 219
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (5 775) (5 719)
Grupa FERRUM SA* 24 143 -
Cena nabycia 24 143 -
Razem 185 643 117 646

* biorąc pod uwagę, że akcje Spółki zostały objęte w dniu 28 grudnia 2015 roku, Spółka jest spółką publiczną i na dzień sporządzenia tego sprawozdania nie opublikowała danych za 2015 rok, w wycenie uwzględniono jedynie cenę nabycia

Zmiana wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach 2015 2014
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 204 840 202 972
Udział w zyskach i stratach 29 638 23 527
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (2 679) -
Dywidenda (25 571) (21 387)
Pozostałe - (272)
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu  206 228 204 840

Zmiana wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych 2015 2014
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 117 646 106 720
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 21 568 1 583
Udział w zyskach i stratach 8 477 8 283
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej (1 191) 1 060
Wypłacone dywidendy - -
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w jednostki stowarzyszone 39 143 -
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu  185 643 117 646
 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa zmniejszyła o 21 624 tysiące PLN odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA oraz zwiększyła o 56 tysięcy PLN odpis aktualizujący wartość udziałów „Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.

Wartość akcji Banku Pocztowego SA posiadanych przez PKO Bank Polski SA w bilansie Grupy Kapitałowej została przyjęta w wysokości równej zaangażowaniu Banku w tę Spółkę, w oparciu o test na utratę wartości sporządzony metodą zdyskontowanych dywidend.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązaniach warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Dane finansowe każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub PSR.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa obrotowe 103 372 132 100
Aktywa trwałe 132 733 59 069
Zobowiązania krótkoterminowe 70 476 72 219
Zobowiązania długoterminowe 37 259 3 780
  2015 2014
Przychody 456 530 401 429
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 88 408 73 912
Zysk (strata) za rok obrotowy 88 408 73 912
Całkowite dochody razem 88 408 73 912
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie 25 571 21 387

Zaprezentowane dane pochodzą z zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z MSSF.

PKO Bank Polski SA wspólnie ze spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. oferują kompleksowe usługi w zakresie pozyskania oraz obsługi podmiotów pod kątem posadowienia terminali POS oraz rozliczania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem tych terminali.

Oba podmioty wspólnie biorą udział w przetargach, a współpracę regulują m.in. umowy:

  • współpracy marketingowej w zakresie usług o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank, jak i Spółkę,
  • świadczenia usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS,
  • współpracy w zakresie świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem placówek akceptujących instrumenty płatnicze,
  • obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych dla dwustronnych umów z akceptantami.

Spółka posiada dwie spółki zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.

„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. o.o. 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa obrotowe 9 589 13 002
Aktywa trwałe 87 378 90 889
Zobowiązania krótkoterminowe 12 888 10 236
Zobowiązania długoterminowe 77 615 84 103
  2015 2014
Przychody 20 461 19 942
Zysk (strata) za rok obrotowy (3 087) (3 631)

Zaprezentowane dane pochodzą ze sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, w tym za 2014 rok ze sprawozdania zaudytowanego.

„Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. to wspólne przedsięwzięcie PKO Banku Polskiego SA, Buildco Poznań SA oraz Miasta Poznań polegające na wybudowaniu hotelu w Poznaniu. PKO Bank Polski SA jest uczestnikiem konsorcjum bankowego, które udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego na realizację powyższego projektu. Hotel został wybudowany i rozpoczął działalność w lutym 2007 roku. Osiągane przez Spółkę wyniki z działalności operacyjnej nie są w stanie zapewnić bieżącej, pełnej obsługi zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. W tej sytuacji Spółka wystąpiła z wnioskiem do banków – uczestników konsorcjum o restrukturyzację zadłużenia kredytowego, który na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest przedmiotem analizy banków konsorcjum oraz rozmów ze Spółką.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku na udziały Spółki w sprawozdaniu Grupy został utworzony odpis w pełnej wysokości zaangażowania.

W czerwcu 2015 roku udziały Spółki zostały sprzedane do NEPTUN – fizan – podmiotu zależnego od Banku (do wyżej wymienionego funduszu sukcesywnie zbywane są akcje i udziały spółek, których działalność nie jest komplementarna do oferty usług finansowych Banku).

Bank Pocztowy SA 30.09.2015 30.09.2014
Aktywa ogółem 6 880 000 7 028 000
Zobowiązania wobec klientów 5 567 000 5 925 000
  9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2014
Dochody 245 500 256 800
Zysk (strata) za 9 miesięcy danego roku 33 700 34 600
    2014
Zysk (strata) za rok obrotowy - 43 639

Zaprezentowane dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA sporządzonych zgodnie z MSSF. Biorąc pod uwagę, że Spółka prowadzi prace związane z pierwszą ofertą publiczną prezentujemy dane finansowe Spółki powszechnie dostępne oraz dane porównawcze za analogiczny okres 2014 roku.

Bank Pocztowy SA specjalizuje się w standardowych produktach bankowych oferowanych dla klientów detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz klientów instytucjonalnych, prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. W ramach strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską SA (akcjonariuszem posiadającym 75% akcji minus 10 akcji Spółki) korzysta z potencjału akcjonariusza i rozwija ofertę produktową we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej SA. Bank Pocztowy SA jest też klientem PKO Banku Polskiego SA i korzysta z wybranych usług świadczonych przez Bank.

W 2015 roku Bank Pocztowy SA prowadził prace przygotowawcze do pozyskania kapitału w drodze pierwszej oferty publicznej i debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PKO Bank Polski SA uczestniczył w procesie jako potencjalny akcjonariusz sprzedający, tj. rozważał sprzedaż części pakietu posiadanych akcji Spółki w drodze wyżej wymienionej oferty. Biorąc pod uwagę aktualny status prac nad ofertą Bank zaprzestał wykazywania akcji Banku Pocztowego SA w pozycji aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (w której to pozycji akcje Spółki były wykazywane począwszy od 31 marca 2015 roku). Akcje Spółki na 31 grudnia 2015 roku wykazywane są w pozycji Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.

Spółka posiada dwie spółki zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa obrotowe 23 242 22 353
Aktywa trwałe 48 46
Zobowiązania krótkoterminowe 4 021 4 084
Zobowiązania długoterminowe 1 631 1 298
  2015 2014
Przychody 2 440 2 772
Zysk (strata) za rok obrotowy 620 6

Zaprezentowane dane pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń oraz doradztwo m.in. w zakresie sporządzania biznesplanów, sprawozdań finansowych i prognoz sprawozdań finansowych w związku z ubieganiem się o kredyt. Spółka poręcza kredyty, pożyczki i gwarancje udzielane przez banki, w tym również przez PKO Bank Polski SA, a także transakcje leasingowe i faktoringowe. Współpracuje m.in. z PKO Leasing SA.

W ofercie Spółki znajdują się również poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), które są re-poręczane w 70% lub 80% ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z Umową Spółki, zysk Spółki jest w całości przeznaczany na pokrycie ewentualnych strat z lat ubiegłych oraz na cele statutowe, w tym na zwiększenie kapitału zapasowego.

FERRUM SA

PKO Bank Polski SA posiada akcje spółki FERRUM SA, będącej jednostką stowarzyszoną Banku. Akcje Spółki zostały objęte w dniu 28 grudnia 2015 roku w ramach działań windykacyjnych (przejęcie na własność przedmiotu zabezpieczenia).

Spółka jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie opublikowała swoich danych finansowych za 2015 rok.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja rur stalowych, produkcja profili zamkniętych (kształtowników) oraz wykonywanie izolacji rur.

Spółka posiada dwie spółki zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.