Ryzyko kapitałowe

Ryzyko kapitałowe definiowane jest jako ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu i struktury funduszy własnych, w odniesieniu do skali prowadzonej przez PKO Bank Polski SA działalności i ekspozycji na ryzyko, a tym samym niewystarczających do absorpcji strat nieoczekiwanych z uwzględnieniem planów rozwoju i sytuacji skrajnych.

Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu i struktury funduszy własnych, w odniesieniu do skali prowadzonej przez PKO Bank Polski SA oraz Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA działalności oraz ekspozycji na ryzyko, z uwzględnieniem założeń polityki dywidendy PKO Banku Polskiego SA oraz zaleceń i rekomendacji nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej.

Poziom ryzyka kapitałowego dla PKO Banku Polskiego SA oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA określa się na podstawie poziomów miar adekwatności kapitałowej tj. m.in.: łącznego współczynnika kapitałowego, współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, relacji funduszy własnych do kapitału wewnętrznego oraz wskaźnika dźwigni.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu ryzyka kapitałowego Bank podejmuje działania w celu doprowadzenia miar adekwatności kapitałowej do bezpiecznego poziomu, spełniającego normy wewnętrzne PKO Banku Polskiego SA oraz rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.