Ryzyko modeli

Ryzyko modeli jest to ryzyko poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji biznesowych na podstawie funkcjonujących modeli. W ramach Grupy Kapitałowej ryzyko modeli zarządzane jest zarówno na poziomie danej Spółki Grupy (właściciela modelu), jak i na poziomie Banku jako podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej.

Celem zarządzania modelami oraz ryzykiem modeli jest ograniczanie poziomu ryzyka modeli w Grupie Kapitałowej poprzez odpowiednio zdefiniowany i realizowany proces zarządzania modelami. Zarządzanie ryzykiem modeli dokonuje się poprzez identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka modeli, raportowanie oraz podejmowanie działań zarządczych. W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są rozwiązania funkcjonujące w Banku z możliwością ich indywidualnego dostosowywania do specyfiki poszczególnych Spółek.

Ocena ryzyka modeli ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli. Oceny poziomu ryzyka dokonuje się dla na poziomie pojedynczego modelu oraz zagregowanej oceny ryzyka modeli na poziomie spółek Grupy Kapitałowej i Grupy Kapitałowej.

Monitorowanie ryzyka modeli obejmuje w szczególności: aktualizację poziomu ryzyka modeli, weryfikację statusu wykonania oraz ocenę skuteczności realizacji działań w ramach ograniczania ryzyka modeli

Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz poziomu tego ryzyka w szczególności poprzez ustalanie akceptowalnych poziomów ryzyka, podejmowanie decyzji o zastosowaniu narzędzi wspierających zarządzania ryzykiem.

Wszystkie modele istotne w Banku oraz modele Spółek istotne dla Grupy Kapitałowej objęte są procesem regularnej niezależnej walidacji przeprowadzanej przez jednostkę walidacyjną PKO Banku Polskiego SA.

W II półroczu 2015 roku Bank oraz PKO Bank Hipoteczny SA prowadziły prace związane z dostosowaniem do wymagań Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2015 roku.