Ryzyko utraty reputacji

Ryzyko utraty reputacji rozumiane jest jako ryzyko pogorszenia reputacji wśród klientów, kontrahentów, inwestorów, organów nadzoru i kontroli oraz opinii publicznej, na skutek decyzji biznesowych, zdarzeń operacyjnych, przypadków braku zgodności lub innych zdarzeń.

Celem zarządzania ryzykiem utraty reputacji jest ochrona reputacji Grupy poprzez przeciwdziałanie występowaniu strat reputacyjnych oraz ograniczanie negatywnego wpływu zdarzeń wizerunkowych na reputację Grupy. Zarządzanie ryzykiem utraty reputacji odbywa się w spółkach, których wpływ na reputację Grupy został określony jako istotny.

Zarządzanie ryzykiem utraty reputacji w Grupie obejmuje w szczególności:

  • monitorowanie informacji o zdarzeniach wizerunkowych, uwzględniających każdy zidentyfikowany, negatywny przekaz informacyjny dotyczący Grupy, m. in. w postaci informacji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu,
  • rejestrowanie zaistniałych zdarzeń wizerunkowych oraz ich skutków w postaci strat reputacyjnych,
  • analizowanie i ocenę strat reputacyjnych oraz określanie poziomu ryzyka utraty reputacji,
  • realizowanie komunikacyjnych działań osłonowych,
  • identyfikowanie potencjalnych zagrożeń reputacyjnych.

Działania dotyczące ryzyka utraty reputacji podejmowane są na podstawie cyklicznych raportów zarządczych. Dotyczą one w szczególności unikania lub zaniechania działalności generującej ryzyko utraty reputacji oraz działań komunikacyjnych, podejmowanych przez Grupę w celach osłonowych.