Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny i tworzenia rezerw (w szczególności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).

Celem zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest utrzymanie na akceptowalnym poziomie i ograniczenie potencjalnej straty z tytułu niekorzystnych zmian wartości zobowiązań ubezpieczeniowych.

Pomiar ryzyka ubezpieczeniowego w spółce PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA realizowany jest w ramach analizy rezygnacji z umów, analizy szkodowości, analizy wielkości aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (APR) oraz corocznej analizy scenariuszy szokowych – testów stresu, na podstawie metodyki wymaganej przez UKNF. W ramach nowego systemu Wypłacalność II obowiązującego od 1 stycznia 2016 roku PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA wyliczyło minimalny wymóg kapitałowy (MCR) oraz standardowy wymóg kapitałowy (SCR) na koniec trzeciego kwartału 2015 oraz przygotowało raport nt. prospektywnej oceny ryzyk (forward looking assessment of own risk – FLAOR) w 2015 roku. Zgodnie z niniejszymi analizami Towarzystwo prognozuje łączne współczynniki kapitałowe zgodnie z systemem Wypłacalność II na adekwatnym poziomie.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA w celu ograniczenia ekspozycji na ryzyka ubezpieczeniowe stosuje między innymi:

  • reasekurację ryzyk (śmiertelności, zachorowalności),
  • okresy karencji,
  • wyłączenia,
  • działania retencyjne.

W przypadku nowych produktów i ryzyk PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA dokonuje wyboru reasekuratora, zakresu ochrony, warunków reasekuracji, zmiany zawartych umów reasekuracji oraz zawierania nowych umów reasekuracji w stosunku do nowo wprowadzonych do oferty lub modyfikowanych produktów ubezpieczeniowych i nowych ryzyk.