47. Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostkami powiązanymi z Bankiem poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawały dwa podmioty (na dzień 31 grudnia 2014 roku – jeden podmiot).

W roku 2015 i 2014 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.